BAIE MI­NI­MA­LIS­TĂ

Casa Lux - - Evenimente -

Lu­cru­ri­le de ca­re ne încon­ju­răm, obi­ec­te­le pe ca­re do­rim să le păs­trăm spun mul­te des­pre noi. Atunci când ale­gem o pi­e­să de mo­bi­li­er, tre­bu­ie să des­cri­em mai mult de­cât cu­loa­rea sau sti­lul. Tre­bu­ie să știm pen­tru ce fel de per­so­na­li­ta­te a fost proi­ec­ta­tă și, mai ales, ce ne­voi pot fi înde­pli­ni­te. Ra­fi­na­men­tul ma­te­ria­le­lor și mi­ni­ma­lis­mul for­me­lor de­fi­nesc In­spi­ra, o co­le­cție a com­pa­ni­ei spa­ni­o­le Ro­ca. La­voa­re ex­trem de fi­ne din Fi­ne­ce­ra­mic®, ilu­mi­nat in­te­ri­or cu sen­zor de mișca­re și fi­ni­sa­je ino­va­toa­re re­pre­zin­tă câte­va din­tre ele­men­te­le-cheie ale unei co­le­cții proi­ec­ta­te pen­tru cei ce iu­besc de­sig­nul mi­ni­ma­list. Des­co­pe­ră In­spi­ra, no­ua co­le­cție de ar­ti­co­le din po­rțe­lan și mo­bi­li­er pen­tru ame­na­ja­rea ca­me­rei de baie la ca­re ai vi­sat. Mu­lțu­mi­tă sim­pli­tății for­me­lor sa­le și opți­u­ni­lor mul­ti­ple de con­fi­gu­ra­re, In­spi­ra se poa­te adap­ta ori­că­rui stil. Tre­bu­ie doar să ale­gi între trei li­nii de de­sign – ro­tund, ro­tun­jit și pă­trat – sau, pur și sim­plu, să le com­bini. Re­zul­ta­tul va fi întot­de­au­na ar­mo­ni­os. Mai mul­te de­ta­lii gă­sești pe www.ro.ro­ca.com.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.