La con­flue­nța con­for­tu­lui cu fru­mo­sul

Un mo­bi­li­er con­for­ta­bil îţi odih­neş­te tru­pul, un pei­saj plă­cut, su­fle­tul. Pen­tru ca să le mul­ţu­meş­ti pe amândo­uă, ale­ge un set de mo­bi­li­er de ex­te­ri­or de­o­se­bit şi înca­dre­a­ză-l într-un pei­saj cât mai îmbi­e­tor, fie că apar­ţi­ne gră­di­nii, fie împre­ju­ri­mi­lor.

Casa Lux - - Sumar -

Ce bine e să-ţi bei ca­fe­aua afa­ră, pe o ca­na­pea co­mo­dă, într-un am­bi­ent lu­xu­riant… E des­tul? Da, dar s-ar pu­tea şi mai bine! Tre­bu­ie doar ca, de câte ori pri­veş­ti lo­cul de odih­nă, să te stră­ba­tă şi un fi­or ar­tis­tic. Aces­ta poa­te fi da­to­rat şi es­te­ti­cii mo­bi­li­e­ru­lui, şi ar­mo­ni­ei din­tre aces­ta şi fa­ţa­da ca­sei sau pei­sa­jul din jur. Te­ra­sa lua­tă ca exem­plu es­te mo­bi­la­tă cu pi­e­se re­mar­ca­bi­le prin­tr-o sim­pli­ta­te so­fis­ti­ca­tă şi un co­lo­rit so­bru, con­ce­pu­te şi po­zi­ţi­o­na­te astfel încât să ofe­re o ve­de­re cât mai lar­gă în jur. Ele­gan­ţa aces­to­ra, com­pa­ra­bi­lă cu cea a mo­bi­li­e­ru­lui de in­te­ri­or, ce­re pre­zen­ţa unui co­vor spe­cial, de ex­te­ri­or. A fost pre­fe­rat unul dis­cret, cu o cro­ma­ti­că neu­tră. Cei ca­re iu­besc cu­lo­ri­le pot încon­ju­ra te­ra­sa cu flori mul­ti­co­lo­re sau pot ape­la la aju­to­rul câtor­va per­ne co­lo­ra­te (de for­me şi mă­ri­mi ase­mă­nă­toa­re cu ale ce­lor de aici). ■

Ca­na­pe­aua mo­du­la­ră, fo­to­li­ul şi mă­su­ţe­le de ca­fea com­bi­nă lem­nul de tec cu me­ta­lul. Pre­zen­ţa te­cu­lui, ori­gi­nar din su­dul Asi­ei şi fo­lo­sit în con­struc­ţii na­va­le, dă an­sam­blu­lui o no­tă de exo­tism şi îl re­co­man­dă într-un pei­saj ma­rin.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.