Cla­sic și ac­tual în ace­lași timp

Te in­vi­tăm într-un an­sam­blu re­zi­de­nțial din Pi­pe­ra, într-o ca­să ce a su­fe­rit mo­di­fi­cări sub­sta­nția­le nu doar la in­te­ri­or, ci și la ex­te­ri­or. Toa­te aces­te in­ter­venții au fost fă­cu­te din do­ri­nța pro­pri­e­ta­ri­lor de a obți­ne fun­cți­o­na­li­ta­te ma­xi­mă.

Casa Lux - - Sumar - TEXT: GEORGIANA MITRAN FO­TO: ANDREI MĂRGULESCU

Es­te va­ra anu­lui 2016, iar gaz­de­le noas­tre, o fa­mi­lie cu trei co­pii, și-au cum­pă­rat o ca­să de 400 mp, cu gră­di­nă, pen­tru a be­ne­fi­cia de cât mai mult confort și spațiu ver­de, într-o zo­nă cu­ra­tă și li­niști­tă. Ar fi pu­tut să se mu­te ime­diat du­pă mo­men­tul achi­ziți­ei, dar au pre­fe­rat să fa­că o se­rie de mo­di­fi­cări atât la in­te­ri­or, cât și la ex­te­ri­or, pen­tru ca to­tul să se ri­di­ce la ni­ve­lul aștep­tă­ri­lor și ne­voi­lor lor. Ar­hi­tec­ta Cris­ti­na Stroe (La­bo­ra­to­rul de Ar­hi­tec­tu­ră) s-a ocu­pat de lu­cra­re și ne po­ves­tește: „La par­ter am ex­tins zo­na de bu­că­tă­rie și am dat jos pa­ra­pe­te­le ge­a­mu­ri­lor, fă­când in­te­ri­o­rul mult mai lu­mi­nos și mai des­chis că­tre gră­di­nă. Am re­fă­cut izo­lația ex­te­ri­oa­ră, adău­gând un strat de 5 cm de po­lis­ti­ren la cel de 10 cm exis­tent, și am schim­bat

CRIS­TI­NA STROE: Îmi pla­ce foar­te ta­re bu­că­tă­ria, căci es­te lu­mi­noa­să și ofe­ră o pri­ve­liște fru­moa­să, astfel încât și spă­la­tul va­se­lor de­vi­ne o ac­ti­vi­ta­te plă­cu­tă.

tâmplă­ria. Mai mult de­cât atât, am ex­tins ca­sa cu o bu­că­tă­rie ex­te­ri­oa­ră de va­ră și o zo­nă de bar, atra­cția ma­xi­mă în zi­le­le căl­du­roa­se“. Ame­na­ja­rea in­te­ri­oa­ră a fost gândi­tă într-un stil cla­sic, dar to­to­da­tă ac­tual, stil ca­re re­zis­tă foar­te bine tre­ce­rii tim­pu­lui. Punc­tul de por­ni­re a fost sa­tis­fa­ce­rea ne­voi­lor fun­cți­o­na­le, mai bine spus exis­te­nța unei bu­că­tă­rii ge­ne­roa­se, cu un loc de luat ma­sa încă­pă­tor pen­tru între­a­ga fa­mi­lie: pă­ri­nții, co­pi­ii, bu­ni­ca, la ca­re se adau­gă bo­ne câte­o­da­tă. Lu­cra­rea s-a des­fășu­rat pe par­cur­sul a apro­xi­ma­tiv ze­ce luni, iar to­tul a de­curs con­form pla­nu­lui, fă­ră ni­cio sur­pri­ză, spre bu­cu­ria tu­tu­ror. ■

Mo­bi­li­e­rul es­te pa­rțial de se­rie, iar ma­re par­te es­te re­a­li­zat la co­man­dă, la fir­ma Li­nia Furniture. Cos­tul to­tal al aces­tu­ia a fost de 185.000 lei.

Ma­sa de ca­fea es­te re­a­li­za­tă din MDF fre­zat, ase­me­nea ma­jo­ri­tății pi­e­se­lor de mo­bi­li­er. Pi­ci­oa­re­le ei sunt de­ta­lii cla­si­ce pli­ne de ele­ga­nță, ce îi dau un aer no­bil.

Di­nin­gul a fost pre­vă­zut în con­ti­nua­rea bu­că­tă­ri­ei, iar pi­e­se­le ce­lor do­uă zo­ne se com­ple­te­a­ză per­fect din toa­te punc­te­le de ve­de­re, ar­mo­nia fi­ind de­pli­nă. Cris­ti­na Stroe, ar­hi­tect of­fi­ce@la­bo­ra­to­rul.ro www.la­bo­ra­to­rul.ro

Par­do­se­a­la din drep­tul fron­tu­lui de lu­cru a fost pla­ca­tă cu gre­sie ce imi­tă par­che­tul, pen­tru o întreținere mai ușoa­ră. În com­ple­ta­re s-a in­ter­venit cu par­chet.

Bu­că­tă­ria es­te un spațiu scăl­dat în lu­mi­nă na­tu­ra­lă, grație am­ple­lor su­pra­fețe vi­tra­te, ce îți bu­cu­ră pri­vi­rea.

Dor­mi­to­rul ma­tri­mo­nial găz­du­i­ește pen­tru mo­ment și pă­tuțul me­zi­nu­lui fa­mi­li­ei, ales în ace­lași stil cla­sic.

Pen­tru a asi­gu­ra confort ma­xim, par­do­se­a­la a fost aco­pe­ri­tă cu o mo­che­tă pu­foa­să și căl­du­roa­să.

O nop­ti­e­ră ba­na­lă a fost pu­să în va­loa­re de de­ta­li­i­le încru­cișa­te re­gă­si­te pe fron­tu­ri­le ser­ta­re­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.