TOP 3 DE­SIGN

Casa Lux - - Editorial -

1. PERLINA es­te nu­me­le unei se­rii de cor­puri de ilu­mi­nat din co­le­cția Mor­ning Glo­ry Fa­mi­ly, a bran­du­lui Aqua (aqua­gal­le­ry.com). Al­bi Ser­fa­ty, di­rec­to­rul de cre­ație al com­pa­ni­ei, a pre­zen­tat aces­te pi­e­se la târgul li­ght+bu­il­ding, de la Fran­kfurt, ca un oma­giu adus ce­lor 25 de ani de exis­te­nță a fir­mei Aqua. Se­ria se in­di­vi­dua­li­ze­a­ză prin de­sig­nul sti­li­zat al unor for­me or­ga­ni­ce pro­veni­te de la fau­na exo­ti­că sau de la flo­ra de­li­ca­tă. 2. RYCOTEWOOD FURNITURE es­te un pro­gram des­ti­nat stu­de­nți­lor de la Co­le­gi­ul din Oxford, re­a­li­zat în co­la­bo­ra­re cu Ame­ri­can Har­dwood Export Co­un­cil (AHEC), prin ca­re se do­rește fa­mi­lia­ri­za­rea vi­i­to­ri­lor de­sig­neri de pro­dus cu un ma­te­rial na­tu­ral, pre­cum es­te ste­ja­rul roșu. Andrew Joye a cre­at în ca­drul aces­tui pro­gram bi­ro­ul Oat&oak, ce s-a im­pus prin im­por­ta­nța da­tă de tână­rul designer sus­te­na­bi­li­tății. 3. BARBARA MALDINI și-a in­ti­tu­lat Amaz­zo­nia co­le­cția de ta­pe­te lan­sa­tă la înce­pu­tul anu­lui. Tri­mi­te­ri­le vi­zua­le că­tre exo­ti­ca jun­glă ama­zo­nia­nă sunt sti­li­za­te cu mul­tă ele­ga­nță, astfel încât noi­le mo­de­le să poa­tă fi ușor con­tex­tua­li­za­te și în in­te­ri­oa­re ac­tua­le. Aces­tea fac par­te din por­to­fo­li­ul Wal­lpep­per®.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.