De­po­zi­te­a­ză cu stil!

Casa Lux - - Evenimente -

IKEA a lan­sat co­le­cția Sam­man­hang, ba­za­tă pe ne­voi­le mo­der­ne de de­po­zi­ta­re ale ce­lor mai mu­lți oa­meni. Exis­tă o ten­di­nță de a avea o ca­să mai puțin încăr­ca­tă și de a eli­mi­na din lu­cruri pen­tru o viață mi­ni­ma­lis­tă. Cu toa­te aces­tea, în re­a­li­ta­te, mu­lți oa­meni re­nu­nță cu greu la obi­ec­te, de­oa­re­ce aces­tea au o va­loa­re sen­ti­men­ta­lă. De fapt, ma­jo­ri­ta­tea oa­me­ni­lor se bu­cu­ră să co­le­cți­o­ne­ze, dar nu știu întot­de­au­na cum să își ex­pu­nă și să-și or­ga­ni­ze­ze ar­ti­co­le­le. Deci ce­ea ce re­pre­zin­tă cu ade­vă­rat ace­as­tă co­le­cție es­te pla­sa­rea ele­men­te­lor pre­fe­ra­te într-un con­text.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.