Un ca­dru vi­zual bine echi­li­brat

Află cum lu­mi­na, jo­cul de spații închi­se și goa­le și to­nu­ri­le dis­cre­te ga­ran­te­a­ză suc­ce­sul ame­na­jă­rii într-o bu­că­tă­rie de top în ca­re se re­gă­sesc accen­te ar­tis­ti­ce.

Casa Lux - - Sumar -

Te poți in­spi­ra întot­de­au­na cu încre­de­re din ame­na­jă­ri­le și abor­dă­ri­le de­sig­ne­ri­lor de suc­ces. Da­că do­rești ele­ga­nță so­bră, un echi­li­bru între sti­lul con­tem­po­ran și unul pig­men­tat cu de­ta­lii din tre­cut și un de­cor inun­dat de lu­mi­nă na­tu­ra­lă, bu­că­tă­ria Be­lu­ga, de la Ras­tel­li, re­pre­zin­tă re­pe­rul ide­al. Es­te cre­ația de­sig­ne­ru­lui Fer­ruc­cio La­viani, ca­re pro­pu­ne un an­sam­blu cu li­nii epurate, un joc sub­til de spații pli­ne și goa­le și un ritm vi­zual cu no­te înal­te și lu­mi­noa­se. De alt­fel, de­sig­ne­rul re­cu­noaște că, pen­tru el, lu­mi­na na­tu­ra­lă tre­bu­ie con­si­de­ra­tă ca o a pa­tra di­men­si­u­ne a spați­u­lui ame­na­jat. De ace­ea ac­cen­tul ca­de pe su­pra­fețe vi­tra­te mari și nea­co­pe­ri­te și pe cu­lori des­chi­se ale mo­bi­li­e­ru­lui și ale ese­nțe­lor de lemn na­tu­ral. Da­că spați­ul per­mi­te, ieși din ti­pa­re­le bu­că­tă­ri­i­lor cu pe­reții aco­pe­riți cu du­la­puri până la ta­van și ale­ge cor­puri mai joa­se. Ani­mă spați­ul cu accen­te cro­ma­ti­ce pu­ter­ni­ce, un fo­to­ta­pet ex­pre­siv fi­ind bine-venit în con­text. ■

Lu­mi­na na­tu­ra­lă con­fe­ră pro­fun­zi­me am­bi­en­tu­lui și des­chi­de­re spre ex­te­ri­or. Da­că do­rești pe alo­curi un de­cor ve­ge­tal, ca­re să-ți amin­te­as­că și iar­na de splen­doa­rea gră­di­nii, pla­se­a­ză-l la dis­ta­nță cât mai ma­re de pe­re­te­le vi­trat.

Da­că dis­pui de un spațiu ge­ne­ros, poți evi­ta pla­sa­rea du­la­pu­ri­lor închi­se la înă­lți­me, până la ta­van. Vei ac­cen­tua as­pec­tul ae­ri­sit și lu­mi­nos al între­gii încă­peri. Ampli­fi­că dis­creția de­co­ru­lui cu o par­do­se­a­lă de gre­sie în to­nuri neu­tre.

O in­su­lă sau mai de­gra­bă o pe­nin­su­lă de bu­că­tă­rie bine echi­pa­tă poa­te fi o so­luție po­tri­vi­tă într-o încă­pe­re în ca­re îți do­rești mult spațiu de mișca­re.

Flo­ri­le și mo­ti­ve­le vegetale își gă­sesc ușor lo­cul în de­cor, în mă­ri­mi și to­nuri bine do­za­te.

Ele­ga­nța so­bră, ac­cen­te­le mi­ni­ma­lis­te și lu­mi­na in­te­gra­tă or­ga­nic în com­po­ziție sunt atuu­ri­le prin­ci­pa­le ale aces­tei ame­na­jări – bu­că­tă­ria Be­lu­ga, de la Ras­tel­li. Fo­lo­sește din plin prin­ci­pi­i­le ei, inspi­ra­te de li­ni­i­le cla­re, de jo­cul echi­li­brat de vo­lu­me și de sen­zația de spațiu ex­tins.

Ale­ge du­la­puri cu uși gli­san­te, ușor de utilizat, pre­cum ce­le din ace­as­tă ame­na­ja­re.

Punc­te de atra­cție: va­ze sau va­se șic, în cu­lori des­chi­se, even­tual cu tușe re­tro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.