Bu­cu­ră-te din plin de pei­saj!

Ești fe­ri­ci­tul po­se­sor al unei băi cu pe­re­te vi­trat și cu o ve­de­re la ex­te­ri­or fe­ri­tă de pri­vi­ri­le cu­ri­oși­lor. Cum ame­na­je­zi spați­ul pen­tru a pro­fi­ta la ma­xi­mum de spec­ta­co­lul na­tu­rii?

Casa Lux - - Sumar -

Pen­tru a te răs­făța atunci când te re­la­xe­zi într-o ca­dă cu spu­mă, am­pla­se­a­ză ca­da lângă pe­re­te­le vi­trat, luând în cal­cul fap­tul că be­ne­fi­ci­e­zi de in­ti­mi­ta­te. Pei­sa­jul îți va îmbo­găți su­fle­tul și te vei bu­cu­ra de o sta­re de bine, ce te va des­prin­de cu ușu­ri­nță de agi­tația co­ti­dia­nă. Ră­mânând la ca­pi­to­lul obi­ec­te sa­ni­ta­re, ale­ge una sau do­uă chi­u­ve­te din lemn sau cu un fi­ni­saj ce imi­tă lem­nul, pen­tru a adu­ce pe cât po­si­bil far­me­cul na­tu­rii la in­te­ri­or. Da­că spați­ul îți per­mi­te, pe lângă o ca­dă poți ale­ge și o ca­bi­nă de duș, iar un mo­del walk-in (fă­ră că­diță de duș) es­te o so­luție mo­der­nă și de im­pact. Ur­me­a­ză exem­plul ală­tu­rat și am­pla­se­a­ză va­sul de toa­le­tă și bi­deul într-o zo­nă din spa­te, even­tual mas­ca­te de ca­bi­na de duș. În ce­ea ce pri­vește cro­ma­ti­ca ame­na­jă­rii, ale­ge cu încre­de­re gri, pen­tru un in­te­ri­or ce se înscrie în ul­ti­me­le ten­di­nțe. Având în ve­de­re su­pra­fața vi­tra­tă ma­re de ca­re be­ne­fi­cia­ză spați­ul, at­mos­fe­ra nu va fi una întu­ne­ca­tă, de­oa­re­ce lu­mi­na na­tu­ra­lă își va fa­ce da­to­ria din plin. Pen­tru unul din­tre pe­reți, cel cu la­voa­rul, poți ale­ge fi­ni­sa­je al­be sau într-o cu­loa­re neu­tră des­chi­să, evi­tând astfel mo­no­to­nia ce s-ar pu­tea in­sta­la în de­cor. ■

Sim­pli­ta­tea es­te car­tea de vi­zi­tă a aces­tei ca­bi­ne de duș walk-in. Es­te o zo­nă ce se in­te­gre­a­ză dis­cret în de­cor, dar se fa­ce re­mar­ca­tă de la pri­ma ve­de­re.

Fi­ni­sa­je­le ce­ra­mi­ce ală­tu­ra­te apa­rțin bran­du­lui ita­lian Rag­no. Pen­tru mai mul­te in­for­mații, ac­ce­se­a­ză www.rag­no.it. Aici vei gă­si o ga­mă lar­gă de mo­de­le, pen­tru toa­te gus­tu­ri­le.

SEP­TEM­BRIE 2018 /

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.