Cu­loa­rea, vedeta unui decor vesel

Casa Lux - - Sumar - TEXT: GEORGIANA MITRAN FO­TO: ALE­XAN­DRU DRĂGOI

O lo­cu­in­ţă pri­mi­toa­re şi foar­te co­lo­ra­tă, ca­re să fie ca­drul ide­al pen­tru reu­ni­rea fa­mi­li­ei şi pri­e­te­ni­lor. Ia­tă do­ri­nța ca­re a stat la ba­za ame­na­jă­rii aces­tui apar­ta­ment din Bu­cu­rești, ca­re apa­rți­ne unei fa­mi­lii ti­ne­re, ce ema­nă op­ti­mism și voie bu­nă.

Ar­hi­tec­te­le So­ra­na Le­ru și Mi­ha­e­la Lo­zo­va­nu, adi­că Mi­so Archi­tec­ts, au pre­luat apar­ta­men­tul proas­păt fi­ni­sat, cu pe­reții al­bi. Băi­le erau pla­ca­te şi echi­pa­te, ne­ce­si­tând doar in­ter­ven­ţii punc­tua­le. Nu au fost re­a­li­za­te mo­di­fi­cări de com­par­ti­men­ta­re, par­tea de şan­ti­er pre­su­pu­nând nu­mai câte­va com­ple­tări la in­sta­la­ţia elec­tri­că, raş­che­ta­rea par­che­tu­lui şi vop­si­rea pe­re­ţi­lor de ac­cent. Sti­lul ales de ti­ne­re­le ar­hi­tec­te pen­tru acest apar­ta­ment a fost dic­tat de cu­lo­ri­le pre­fe­ra­te ale be­ne­fi­cia­ri­lor (al­bas­tru şi gal­ben) şi de pa­si­u­nea lor pen­tru jo­cul LEGO. „Apar­ta­men­tul înglo­be­a­ză într­un de­sign mo­dern fi­ni­sa­je şi tex­turi de­o­se­bi­te, în cu­lori ve­se­le, având do­uă ele­men­te­cheie ca­re gu­ver­nea­ză de­co­rul: pi­e­se­le LEGO în ca­me­ra ce­lui mic şi he­xa­goa­ne­le în zo­na de zi. Am ţi­nut cont de la înce­put de câte­va ele­men­te pe ca­re pro­pri­e­ta­rii le­au do­rit in­te­gra­te în no­ua lo­cu­in­ţă: ta­blo­uri, com­po­zi­ţia or­ga­ni­că de pe pe­re­te­le ho­lu­lui, per­ne şi de­co­ra­ţi­uni“, ne spun ar­hi­tec­te­le Mi­so Archi­tec­ts. Be­ne­fi­cia­rii şi­au do­rit o lo­cu­in­ţă pri­mi­toa­re, func­ţi­o­na­lă (uti­li­za­

Ma­re par­te a mo­bi­li­e­ru­lui a fost re­a­li­zat pe co­man­dă de Mo­vi De­sign. Cor­pu­ri­le de ilu­mi­nat au fost cum­pă­ra­te de la Lu­min­na. / OC­TOM­BRIE 2018

Zo­na de luat ma­sa este mar­ca­tă prin­tr-o con­stru­cție în for­mă de băn­cuță, pe spa­te­le că­reia s-a apli­cat bu­re­te de­co­ra­tiv de di­fe­ri­te gro­si­mi, pen­tru a obți­ne un joc de adânci­mi şi um­bre stra­te­gic ilu­mi­nat.

Li­vin­gul co­mu­ni­că li­ber cu di­nin­gul, ame­na­jat într-o zo­nă mai re­tra­să. Ma­sa și scau­ne­le sunt de la The Ho­me. So­ra­na Le­ru și Mi­ha­e­la Lo­zo­va­nu, ar­hi­tec­te www.mi­soar­chi­tec­ts.ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.