LEM­NUL ȘI NUA­NȚE­LE NEU­TRE DAU UN AER COSY

„Ca­să, dul­ce ca­să”… Ce stil poa­te să re­dea cât mai bi­ne ace­as­tă ex­pre­sie da­că nu cel rus­tic? Nu este de mi­ra­re, da­că ne gândim că pi­e­se­le din lemn și cu­lo­ri­le neu­tre sunt ele­men­te­le ca­re îl de­fi­nesc. Iar un dor­mi­tor rus­tic este, tre­bu­ie să re­cu­noaștem, o

Casa Lux - - Stilul Rustic Special: -

Chiar da­că nu îți pla­ce un dor­mi­tor rus­tic 100%, poți adău­ga ele­men­te ale altor sti­luri, iar re­zul­ta­tul va fi la fel de fer­me­că­tor. O rețe­tă ar fi ace­as­ta: ale­ge alb pen­tru pe­reți și mar­che­a­ză zo­na pa­tu­lui cu o ban­dă vop­si­tă crem sau bej, de exem­plu. Opte­a­ză pen­tru mo­bi­li­er din lemn ma­siv pa­ti­nat și cu de­sign ce te du­ce cu gândul la vre­mea bu­ni­ci­lor noștri. Mi­ze­a­ză pe ac­ce­so­rii în ace­e­ași no­tă, cum ar fi coșu­ri­le împle­ti­te. Un fo­to­liu cu ta­pițe­rie din bla­nă se va in­te­gra per­fect în decor. În ce­ea ce pri­vește cor­pu­ri­le de ilu­mi­nat, te poți ori­en­ta că­tre pi­e­se cu look mai mo­dern, căci sti­lul rus­tic merge com­bi­nat cu ele­men­te­le altor sti­luri. Da­că spați­ul îți per­mi­te, cre­e­a­ză o nișă în pe­re­te, un­de să mon­te­zi po­lițe din lemn ma­siv pa­ti­nat. Aici va fi un loc de ex­pu­ne­re a obi­ec­te­lor de­co­ra­ti­ve sau de păs­tra­re a că­rți­lor pre­fe­ra­te. ■

Pe­reții sunt fi­ni­sați cu vop­sea de la Ton­cor­ner, ma­ga­zin un­de gă­sești vop­se­le cu fi­ni­sa­je și efec­te din­tre ce­le mai speciale. De ase­me­nea, tot aici ai la dis­po­ziție di­ver­se mo­de­le de ta­pet.

Un dor­mi­tor pe do­uă ni­ve­luri are un far­mec apar­te. Spați­ul poa­te fi de­li­mi­tat ușor în do­uă zo­ne: una de odih­nă și una pen­tru ci­tit.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.