Îmbi­nă mo­men­te­le de re­la­xa­re cu de­ma­ra­rea unor proi­ec­te noi!

Casa Mea - - NOTA EDITORULUI - OANA VOICU

„ Va­can­ţă şi re­la­xa­re” es­te mot­to-ul aces­tor do­uă luni fi­er­bin­ţi de va­ră, în ca­re toa­tă lu­mea tânjeş­te du­pă ţăr­mul mă­rii, du­pă ră­coa­rea mun­ţi­lor sau mă­car du­pă um­bra unei te­ra­se în mij­lo­cul na­tu­rii. În ton cu at­mos­fe­ra re­la­xa­tă a aces­tor zi­le sunt şi une­le din­tre ar­ti­co­le­le noas­tre. Astfel, la ru­bri­ca Shop­ping te aju­tăm să pre­gă­teş­ti spa­ţi­ul ex­te­ri­or pen­tru un par­ty în aer li­ber şi îţi ofe­rim so­lu­ţii va­ria­te şi cât mai plă­cu­te pen­tru a te ră­cori. O va­can­ţă li­niş­ti­tă es­te o va­can­ţă fă­ră gri­ji, aşa că asi­gu­ra­rea lo­cu­in­ţei înain­te de a ple­ca spre me­le­a­gu­ri­le mult vi­sa­te es­te obli­ga­to­rie. Află din ma­te­ria­lul nos­tru cum ale­gi sis­te­mul de alar­mă po­tri­vit şi cum func­ţi­o­nea­ză aces­ta.

Pe de altă par­te, va­ra înse­am­nă şi proi­ec­te noi, căci vre­mea căl­du­roa­să şi zi­le­le lun­gi sunt toc­mai po­tri­vi­te pen­tru re­no­vări, ame­na­jări sau de­co­rări. În acest sens, ar­hi­tec­ţii noş­tri co­la­bo­ra­tori ţi-au pre­gă­tit proi­ec­te de ca­să şi gră­di­nă, sfa­turi des­pre ale­ge­rea şi am­pla­sa­rea că­zii, dar şi idei straş­ni­ce pen­tru bri­co­la­rea unui corp de ilu­mi­nat unic.

Ia re­vis­ta cu ti­ne în va­can­ţă, des­co­pe­ră mai mul­te su­ges­tii şi idei is­te­ţe de ame­na­ja­re, iar apoi, cu for­ţe proas­pe­te, pu­ne-le în apli­ca­re!

Spor la ci­tit!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.