TENDENCE 2018 – idei noi pen­tru ca­să și lifestyle

Casa Mea - - NOUTĂȚI - TEXT: ION DIAMANDI / FOTO: MESSE FRAN­KFURT

Edi­ţia din acest an a târgu­lui Tendence de la Fran­kfurt, ce s-a des­fă­şu­rat în pe­ri­oa­da 30 iu­nie-3 iu­lie, a pus ac­cen­tul pe dez­vol­ta­rea unor noi te­me de in­te­res și a mar­cat ten­din­ţe­le în do­me­ni­ul bu­nu­ri­lor de con­sum pen­tru ca­să şi lifestyle, pre­co­ni­za­te pen­tru se­zo­nul re­ce şi săr­bă­tori.

Iniția­ti­ve­le con­tu­ra­te încă din 2017 au fost dez­vol­ta­te în aşa fel încât în prim-plan să se afle na­tu­ra și out­door li­vin­gul (la ediția din acest an, o te­mă de ma­re in­te­res a fost re­pre­zen­ta­tă de ame­na­ja­rea bal­co­nu­lui), sti­lul et­nic, de­co­rați­u­ni­le ar­ti­za­na­le și ce­le lu­cra­te ma­nual, ac­ce­so­ri­i­le fas­hi­on mo­der­ne și tren­dy. Anu­mi­te ca­te­go­rii de pro­du­se au fost în cen­trul aten­ţi­ei.

Es­te vor­ba des­pre obi­ec­te­le ca­re be­ne­fi­cia­ză de o creş­te­re pe pia­ţa de pro­fil şi de un in­te­res spo­rit din par­tea cum­pă­ră­to­ri­lor (în spe­cial ce­le ca­re im­pli­că mai mult de­sign, ca­re fac apel la ma­te­ria­le na­tu­ra­le, ca­re sunt eco­lo­gi­ce, ener­gi­zan­te și cre­e­a­ză emoții, con­tri­bu­ind la o am­bian­ţă re­la­xan­tă, ca an­ti­dot al rit­mu­lui de via­ţă tot mai ra­pid şi agi­tat). To­to­da­tă, vi­zi­ta­to­rii au fost in­te­re­sați de ale­ge­rea ca­do­u­ri­lor pen­tru di­fe­ri­te oca­zii și de­co­ra­rea vi­tri­ne­lor.

Au fost or­ga­ni­za­te arii noi, spe­cia­le, pre­cum: Tendence Impul­se, Out­door Li­ving şi Tendence Aca­de­my. De la târg nu au lip­sit nici pro­gra­me­le şi eveni­men­te­le com­ple­men­ta­re, ca­re au con­fir­mat fap­tul că Tendence a de­venit sur­sa prin­ci­pa­lă de in­for­ma­ţii ex­per­te pen­tru co­merţ. De­sig­nul des­ti­nat ma­ga­zi­ne­lor şi în spe­cial cel pen­tru vi­tri­ne au atras aten­ţia şi in­te­re­sul vi­zi­ta­to­ri­lor. Din­tre stan­du­ri­le ca­re s-au bu­cu­rat de un ma­re suc­ces la pu­blic le amin­tim pe ce­le ale unor bran­duri re­nu­mi­te, am­pla­sa­te în aria Vil­la­ge: Ce­don, De­sign im Dorf, Char­les & Ma­rie, Don­key Pro­duc­ts, Gift Com­pa­ny, Good old fri­en­ds, No­gal­le­ry, Pa­per­pro­duc­ts şi Wer­khaus. De ase­me­nea, Edel­mann, Gre­en­ga­te şi Ka­e­min­gk au venit cu idei noi pen­tru de­co­rul de in­te­ri­or şi gră­di­nă, în ca­drul sec­ţi­u­ni­lor Lo­ve­ly Ho­me şi Se­a­so­nal De­co­ra­ti­on. Prin­tre ten­din­ţe­le re­mar­ca­te s-au nu­mă­rat din nou in­spi­ra­ţia din na­tu­ră, tra­di­ţi­i­le, eco­lo­gia şi sus­te­na­bi­li­ta­tea, art&craft-ul, et­ni­cul. Toa­te pro­du­se­le na­tu­ra­le, înca­dra­te în ca­te­go­ria bio sau eco, au fost mar­ca­te în ca­drul târgu­lui cu ver­de. Tendence s-a bu­cu­rat în con­ti­nua­re de tu­ru­ri­le de de­sign asi­gu­ra­te de pro­fe­so­rul Han­jerk Mai­er-Ai­chen de la Uni­ver­si­ta­tea de Ar­hi­tec­tu­ră din Kar­lsru­he, ca­re iden­ti­fi­că ten­din­ţe­le ac­tua­le în do­me­ni­ul ho­me & de­co, pre­cum şi pe ce­le le­ga­te de com­por­ta­men­tul con­su­ma­to­ri­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.