Cu­lori ca­re aduc RĂ­COA­REA ÎN CA­SĂ

Casa Mea - - IDEI PENTRU ACASĂ - TEXT: LUCIA LAZĂR

În mi­e­zul ve­rii, când căl­du­ra to­ro­pi­toa­re pu­ne stă­pâni­re pe orașe, prin­ci­pa­la noas­tră pre­o­cu­pa­re es­te cum să ne re­gă­sim con­for­tul ter­mic. Și pen­tru că nu pu­tem să mer­gem zi de zi la pis­ci­nă sau la mun­te, nu ne ră­mâne de­cât să ne con­cen­trăm pe pro­pri­i­le lo­cu­i­nțe și să le tran­sfor­măm în oa­ze ră­co­roa­se. În afa­ră de in­sta­la­rea unor apa­ra­te de aer con­diți­o­nat, ca­re es­te ab­so­lut ne­ce­sa­ră, ne stau la dis­po­ziție și anu­mi­te so­luții de­co­ra­ti­ve.

Cu­lo­ri­le, căci la ele ne vom re­feri în acest ar­ti­col, pot con­tri­bui într-o ma­re mă­su­ră la cre­a­rea unui decor ca­re să îți in­du­că sen­zația de ră­coa­re. În ce­le ce ur­me­a­ză afli ca­re sunt aces­tea și cum tre­bu­ie să le fo­lo­sești și com­bini pen­tru a te bu­cu­ra din plin de efec­te­le lor re­vi­go­ran­te. Du­pă cum bi­ne știi, cu­lo­ri­le se împart în trei ca­te­go­rii: cal­de (roșu, gal­ben, por­to­ca­liu și to­na­li­tăți­le aces­to­ra), reci (ver­de, al­bas­tru, vi­o­let și to­na­li­tăți­le aces­to­ra) și non­cu­lori (alb, ne­gru și to­na­li­tăți­le de gri). Ei bi­ne, cu­lo­ri­le reci și non­cu­lo­ri­le au, prin­tre mul­te alte va­le­nțe, și ca­pa­ci­ta­tea de a scă­dea tem­pe­ra­tu­ra unui in­te­ri­or din punct de ve­de­re vi­zual.

ALB

Atunci când vii de afa­ră, de la 37 de gra­de Cel­si­us, și in­tri într-o lo­cu­i­nță cu pe­reții al­bi, te si­mți ime­diat mult mai con­for­ta­bil. Și asta pen­tru că al­bul, ca­re es­te aso­ciat cel mai des cu pei­sa­je­le hi­ber­na­le, îți tran­smi­te la ni­vel op­tic sen­zația de frig. Chiar da­că vor tre­ce câte­va mi­nu­te bu­ne până ce cor­pul tău își va re­gă­si echi­li­brul ter­mic, psi­hic, acest lu­cru se va întâmpla mult mai re­pe­de. Așa­dar, fo­lo­si­rea al­bu­lui pe su­pra­fețe mari es­te so­luția cea mai la înde­mână pe ca­re o poți lua în cal­cul, cu atât mai mult cu cât se po­tri­vește în ori­ce ca­me­ră, in­di­fe­rent de des­ti­nația pe ca­re o are.

AL­BAS­TRU

Con­si­de­rat cea mai re­ce cu­loa­re din spec­trul so­lar, al­bas­trul re­pre­zin­tă cea mai in­di­ca­tă ale­ge­re atunci când vrei să obții un decor ca­re să ema­ne ră­coa­re prin toți po­rii. Es­te bi­ne să știi că, în pe­ri­oa­da es­ti­va­lă, al­bas­trul es­te po­te­nțat de lu­mi­na na­tu­ra­lă ca­re in­tră din abun­de­nță în lo­cu­i­nță, con­fe­rind spați­u­lui in­te­ri­or un aer ul­tra-fresh. Pe lângă ră­coa­re și pros­peți­me, cu­loa­rea ce­ru­lui și a mă­rii in­su­flă am­bi­en­tu­lui li­niște și echi­li­bru. Ca ata­re, po­ţi fo­lo­si al­bas­trul în ori­ce încă­pe­re, dar în mod spe­cial în dor­mi­tor, un­de cre­e­a­ză un ca­dru ide­al pen­tru un somn odih­ni­tor. De ase­me­nea, având ro­lul de a sti­mu­la in­te­lec­tul, se in­te­gre­a­ză per­fect în spați­ul bi­ro­u­lui. În li­ving sau bu­că­tă­rie, ar fi bi­ne să îl do­ze­zi în can­ti­tăți mai mici, ca accent. Chiar și așa, îți ga­ran­tăm că îți va fur­ni­za ră­coa­rea mult do­ri­tă.

TURCOAZ

Da­că vrei să-ți tran­sfor­mi in­te­ri­o­rul într-o oa­ză scăl­da­tă de ape­le Me­di­te­ra­nei, ape­le­a­ză la turcoaz, o cu­loa­re vi­bran­tă, îndrăz­neață, ca­re te du­ce cu gândul la lo­cu­i­nțe­le de va­ca­nță. In­di­fe­rent că-i faci loc în li­ving, bu­că­tă­rie, baie sau chiar în dor­mi­tor, pe su­pra­fețe mai mari sau mai mici, tur­coa­zul îți va da sen­zația zi de zi că te afli în con­ce­diu pe o in­su­lă din Gre­cia. Pen­tru un efect de pros­peți­me ma­xi­mă, aso­cia­ză-l cu alb. De exem­plu, în dor­mi­tor, ace­as­tă cu­loa­re se poa­te re­gă­si ca fi­ni­saj la ni­ve­lul unui pe­re­te și la ac­ce­so­ri­i­le tex­ti­le. Cei­la­lți pe­reți la­să-i al­bi. La fel și mo­bi­li­e­rul. Astfel, nu vei încăr­ca spați­ul, iar at­mos­fe­ra va fi to­to­da­tă fresh și re­la­xan­tă.

GRI

Având sta­tu­tul de cu­loa­re neu­tră, gri­ul pre­zin­tă o ca­rac­te­ris­ti­că spe­cia­lă, fi­ind in­flue­nțat de cu­lo­ri­le pe ca­re le are în ve­ci­nă­ta­te. Spre exem­plu, pen­tru a obți­ne o sen­zație ac­cen­tua­tă de ră­coa­re, uti­li­ze­a­ză cu­lori reci pre­cum al­bas­tru și ver­de, iar ca accent – to­nuri des­chi­se de gri (evi­tă-le pe ce­le închi­se, întru­cât sunt gre­le, apă­să­toa­re).

VER­DE

Es­te o altă cu­loa­re re­ce, foar­te po­tri­vi­tă pen­tru a con­tra­ca­ra căl­du­ra es­ti­va­lă. Ver­de­le, de­nu­mit și cu­loa­rea na­tu­rii, re­pre­zin­tă o sur­să ex­traor­di­na­ră de pros­peți­me şi ener­gie, aşa că mi­ze­a­ză pe el. Da­că ți-ai pro­pus să aduci în ca­sa ta ră­coa­rea pă­du­rii sau a unui lac de mun­te, tre­bu­ie să ştii că ce­le mai re­co­man­da­te sunt to­nu­ri­le de ver­de închis și ce­le pro­fun­de, ca­re se apro­pie de al­bas­tru. Aces­tea își gă­sesc cel mai bi­ne lo­cul în dor­mi­tor, un­de te aju­tă să te li­niștești și re­la­xe­zi, dar și în încă­peri pre­cum li­vin­gul, bu­că­tă­ria şi baia. Ca și în ca­zul ce­lor­lal­te cu­lori reci des­pre ca­re am vor­bit, şi ver­de­le îţi poa­te oferi un plus de ră­coa­re da­că îl aso­ci­e­zi cu alb.

Foto: Pin­te­rest

CHIAR DA­CĂ NU ARE INTENSITATEA ULTRAMARINULUI, nua­nța de bleu-ci­el re­pre­zin­tă, de ase­me­nea, o va­rian­tă cro­ma­ti­că efi­ci­en­tă pen­tru alun­ga­rea căl­du­rii din ca­să. Ală­tu­ră-i nua­nțe na­tu­ra­le, pre­cum alb, bej sau ma­ro, și vei avea un decor su­perb, apro­piat de...

Foto: Pin­te­rest

CHIAR DA­CĂ OBIECTIVUL PRINCIPAL PE CA­RE-L URMĂREŞTI ES­TE SĂ OBȚII UN DECOR RĂ­CO­ROS, asta nu înse­am­nă că tre­bu­ie să ex­clu­zi din ame­na­ja­re cu­lo­ri­le cal­de. Câte­va ac­cen­te de gal­ben sau oranj înve­se­lesc spați­ul și, foar­te im­por­tant, pun mai bi­ne în...

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.