Eleganţă clasică pe plaja oceanului

Casa Mea - - INSPIRAȚIE - TEXT: ION DIAMANDI / FOTO: ME­LO­NE CLO­U­GHEN INTE­RI­ORS

Par­ce­la pe ca­re ur­ma să fie ri­di­ca­tă ca­sa unui cu­plu de ti­neri ac­ti­vi, ce aştep­tau un co­pil, era si­tua­tă în Long Island, o zo­nă ce fa­ce par­te din cel mai ma­re oraş ame­ri­can, New York, si­tua­tă la doar o ju­mă­ta­te de ki­lo­me­tru dis­tan­ţă de ves­ti­tul Man­hat­tan. Proi­ec­tul a fost încre­din­ţat bi­ro­u­lui de de­sign Me­lo­ne Clo­u­ghen Inte­ri­ors şi re­a­li­zat chiar de Li­sa Me­lo­ne Clo­u­ghen.

Proi­ec­tul a ţi­nut se­a­ma atât de so­li­ci­tă­ri­le pro­pri­e­ta­ri­lor, cât şi de ca­rac­te­ris­ti­ci­le zo­nei: po­pu­la­ţie den­să, ca­se de di­men­si­uni foar­te mari, nu­me­roa­se res­tau­ran­te, ho­te­luri şi ma­ga­zi­ne tren­dy, exis­ten­ţa în apro­pi­e­re a fai­moa­sei Jo­nes Be­a­ch, o plajă foar­te la­tă şi lun­gă, un­de ne­wyor­ke­zii vin cu pre­di­lec­ţie în tim­pul ve­rii. În plus, pro­pri­e­ta­tea pe ca­re ur­ma să fie con­stru­it imo­bi­lul se afla chiar în pre­lun­gi­rea pla­jei Oceanului Atlan­tic, având un te­ren foar­te ni­si­pos. Ale­ge­rea Li­sei Me­lo­ne Clo­u­ghen pen­tru re­a­li­za­rea con­stru­cți­ei s-a da­to­rat ex­pe­ri­en­ţei mari pe ca­re ace­as­ta o avea în coor­do­na­rea unor proi­ec­te de di­men­si­uni ge­ne­roa­se şi mai ales spe­cia­li­ză­rii sa­le în de­sign de in­te­ri­or. Nu mai pu­ţin im­por­tant a fost fap­tul că Li­sa Me­lo­ne avea o încli­na­ţie spe­cia­lă spre de­co­ruri ele­gan­te şi ae­ri­si­te, adi­că exact spre ce­ea ce îşi do­re­au pro­pri­e­ta­rii. De alt­fel, bi­ro­ul său de de­sign se ocu­pa­se de re­a­li­za­rea a nu­me­roa­se astfel de proi­ec­te în New York, New Jer­sey şi Long Island. Dar ca­re erau so­li­ci­tă­ri­le be­ne­fi­cia­ri­lor, în afa­ră de ce­le re­fe­ri­toa­re la am­pli­tu­di­nea spa­ţi­i­lor? Aceş­tia îşi do­re­au mult confort, atât pen­tru ei, cât şi pen­tru vi­i­to­rii lor co­pii. De ase­me­nea, voiau ca no­ua lor lo­cu­in­ţă să le ofe­re po­si­bi­li­tă­ţi şi fa­ci­li­tă­ţi pen­tru pe­tre­ce­rea tim­pu­lui împreu­nă cu fa­mi­lia şi pri­e­te­nii.

De­oa­re­ce ca­sa es­te am­pla­sa­tă în pre­lun­gi­rea pla­jei, într-o zo­nă cu du­ne de ni­sip, s-a luat de­ci­zia ca în con­ti­nua­rea te­ra­sei să se con­stru­ias­că un deck de di­men­si­uni mari, pen­tru asi­gu­ra­rea ie­şi­rii – mai ales că imo­bi­lul nu era ri­di­cat di­rect pe ni­sip, ci pe o struc­tu­ră mai înal­tă. Pen­tru a fi în con­cor­dan­ţă cu sti­lul ele­gant al între­gii pro­pri­e­tă­ţi, s-a ales ca ma­te­rial de con­struc­ţie un lemn no­bil şi re­zis­tent, şi anu­me ma­ho­nul. În plus, a fost fo­lo­si­tă o so­lu­ţie spe­cia­lă, ca­re să-l pro­te­je­ze de apă, umi­di­ta­te şi ae­rul sa­lin. Da­că pen­tru po­dea s-a păs­trat cu­loa­rea ma­ro închis a ma­ho­nu­lui, în ca­zul ba­lus­tra­dei şi gar­du­lui s-a preferat al­bul, ca­re in­du­ce un aer es­ti­val.

„Pro­pri­e­ta­rii nu şi-au do­rit o sim­plă ca­ba­nă con­stru­i­tă pe plajă, ci o ca­să cu spa­ţii am­ple, con­for­ta­bi­le şi cu o am­bian­ţă ca­re să tran­smi­tă vi­be-ul oceanului.

În ca­zul fa­ţa­de­lor, Li­sa a mers pe cu­lori pre­cum ni­si­piu, bej şi alb. Aces­tea au fost fo­lo­si­te şi la in­te­ri­or, acom­pa­nia­te însă de alte nuan­ţe ca­re fac tri­mi­te­re la plajă şi oce­an şi ca­re se re­gă­sesc la ta­pi­ţe­rii, ac­ce­so­rii tex­ti­le şi mo­bi­li­er.

Intra­rea în ca­să se fa­ce di­rect în li­vin­gul cen­tral enorm, ale că­rui uşi fran­ţu­zeş­ti îţi dau sen­za­ţia că ai ajuns lângă oce­an. Locuinţa es­te com­par­ti­men­ta­tă astfel: la parter se află un open-spa­ce, ca­re in­clu­de li­vin­gul cen­tral cu înăl­ţi­me du­blă, bu­că­tă­ria, un sa­lon, do­uă camere de fa­mi­lie (un fel de li­vin­guri mai mici) şi o ca­me­ră pen­tru oas­pe­ţi, în timp ce la etaj (un­de spa­ţi­ul es­te mai mic, având în ve­de­re ho­lu­ri­le şi înăl­ţi­mea du­blă a li­vin­gu­lui de la parter) se gă­sesc dor­mi­toa­re­le şi băi­le.

Par­do­se­li­le sunt re­a­li­za­te din lemn de ste­jar. La parter, o ma­re par­te din su­pra­fa­ţa aces­to­ra es­te lă­sa­tă li­be­ră, pen­tru a fa­ce ca spa­ţi­i­le de aici să pa­ră flu­i­de. În schimb, la etaj, în li­vin­guri s-au fo­lo­sit cu pre­di­lec­ţie co­voa­re, ce au ro­lul de a oferi un plus de in­ti­mi­ta­te, iar în dor­mi­toa­re s-a uti­li­zat mo­che­tă. Ele­gan­ţa clasică pre­do­mi­nă în li­vin­guri, fi­ind mar­ca­tă de fo­to­lii co­mo­de, cu bra­ţe, de ca­na­pe­le cu o uşoa­ră ten­tă re­tro, de decoraţiuni, obi­ec­te de ar­tă, oglin­zi mari şi şe­mi­nee. O no­tă spe­cia­lă o dau cor­pu­ri­le de ilu­mi­nat – de exem­plu, can­de­la­brul din li­vin­gul cen­tral es­te în con­cor­dan­ţă per­fec­tă cu mo­bi­li­e­rul şi cu res­tul de­co­ru­lui, iar vei­o­ze­le şi apli­ce­le spo­resc sen­za­ţia de in­ti­mi­ta­te; în zo­ne­le mai pu­ţin înal­te, spo­tu­ri­le se do­ve­desc a fi cea mai bu­nă ale­ge­re. În camera fe­ti­ţei se re­mar­că pa­tul din me­tal cu lu­cră­tu­ră gra­ţi­oa­să, în timp ce un accent spe­cial es­te dat de mini-co­mo­da de cu­loa­re roz.

Ame­na­ja­rea s-a fă­cut într-un mod foar­te in­te­re­sant. În ge­ne­ral, s-a mi­zat pe obi­ec­te de mo­bi­li­er con­for­ta­bi­le, ta­pi­ţa­te, pe scau­ne de tip club de la Ba­ker/Mil­ly Road şi McGu­i­re şi pe ma­te­ria­le tex­ti­le de la Lee Jo­fa. To­tu­şi, pen­tru mai mul­tă va­ri­e­ta­te, s-a op­tat pen­tru un ames­tec de sti­luri. O ma­re opor­tu­ni­ta­te a apă­rut în mo­men­tul în ca­re o vilă ele­gan­tă din apro­pi­e­re a fost pu­să în vânza­re, iar noii pro­pri­e­tari do­re­au să o achi­zi­ţi­o­ne­ze goa­lă.

Astfel, de la ca­sa din apro­pi­e­re scoa­să la vânza­re, gaz­de­le noas­tre au cum­pă­rat fo­to­li­i­le stil plan­ta­ţie, scau­ne­le şi oglin­zi­le. Fo­to­li­i­le şi scau­ne­le au fost re­fă­cu­te şi re­ta­pi­ţa­te, în acest scop fo­lo­sin­du-se ma­te­ria­le tex­ti­le în cu­lori ce fac tri­mi­te­re la ni­sip şi soa­re. Pen­tru terasă a fost achi­zi­ţi­o­nat mo­bi­li­er vene­ţian mar­ca Brown Jor­dan. Pa­le­ta cro­ma­ti­că a fost ale­a­să având ca te­mă prin­ci­pa­lă ni­si­pul. Mul­te din­tre ma­te­ria­le­le tex­ti­le pre­zen­te la ta­pi­ţe­rii au stră­lu­ciri de roz-por­to­ca­liu, ro­şu, al­bas­tru sau ver­de. În ca­zul co­voa­re­lor, s-au preferat to­nuri neu­tre de gri, ca­re să pu­nă în evi­den­ţă ta­pi­ţe­ri­i­le. La ni­ve­lul pe­re­ţi­lor au fost uti­li­za­te vop­se­le de la Ben­ja­min Moo­re în di­fe­ri­te nuan­ţe de ni­sip.

ÎNCĂPERILE SUNT FOAR­TE ÎNAL­TE ŞI LU­MI­NOA­SE, da­to­ri­tă des­chi­de­ri­lor vi­tra­te lar­gi, in­clu­siv în par­tea su­pe­ri­oa­ră (în ca­zul li­vin­gu­lui cen­tral), ce asi­gu­ră pă­trun­de­rea din abun­den­ţă a lu­mi­nii na­tu­ra­le, pre­cum şi ve­de­rea împre­ju­ri­mi­lor.

LA PARTER, din li­vin­gul înalt se tre­ce într-un sa­lo­naş la fel de lu­mi­nos, în ca­re se poa­te lua mi­cul de­jun. Acest spa­ţiu cu înăl­ţi­me mai re­du­să şi for­mă ro­tun­ji­tă in­du­ce un aer de­o­se­bit de in­tim.

CA­SA NU A FOST PRE­VĂ­ZU­TĂ CU UN DINING PROPRIU-ZIS, lip­sa aces­tei func­ţi­uni fi­ind com­pen­sa­tă prin di­men­si­u­ni­le mari ale bu­că­tă­ri­ei, un­de, la ne­voie, se poa­te aşe­za încă o masă.

ÎN CAMERA DE FA­MI­LIE DE LA PARTER s-a con­tu­rat un aer in­tim, dar to­to­da­tă di­na­mic. Per­ne­le, per­nu­ţe­le, po­uf-uri­le, ope­re­le de ar­tă mo­der­ne (toa­te cu mo­de­le ge­o­me­tri­ce co­lo­ra­te) şi ta­pi­ţe­ria cu dun­gi sunt res­pon­sa­bi­le de at­mos­fe­ră. Do­uă „hu­blo­uri” ne...

A DO­UA CA­ME­RĂ DE FA­MI­LIE DE LA PARTER păs­tre­a­ză ace­e­a­şi in­ti­mi­ta­te, de da­ta ace­as­ta mo­bi­li­e­rul fi­ind mai ele­gant, cu no­te cla­si­ce. Des­chi­de­ri­le vi­tra­te mari sunt pre­zen­te şi aici, fi­ind pre­vă­zu­te cu ja­lu­ze­le ale că­ror la­me­le se ori­en­te­a­ză au­to­mat, în...

O NO­TĂ SUPLIMENTARĂ DE ELEGANŢĂ es­te da­tă de mo­bi­li­e­rul ca­pi­to­nat, co­mo­de­le cu pi­ci­oa­re gra­ţi­oa­se şi cur­ba­te, oglin­zi­le cu ra­me fin decorate, tex­ti­le­le din lână, în timp ce ac­cen­tul de cu­loa­re es­te ofe­rit de per­nu­ţe, atât de mult fo­lo­si­te în de­co­ru­ri­le...

DOR­MI­TOA­RE­LE SE CARACTERIZEAZĂ PRIN ACE­LA­ŞI AS­PECT IN­TIM, ae­ri­sit, ob­ţi­nut prin fo­lo­si­rea unui număr mic de ele­men­te de decor. Cla­si­cul es­te re­pre­zen­tat de înăl­ţi­mea ne­o­biş­nu­it de ma­re a pa­tu­ri­lor şi a tă­bli­i­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.