Aspectul natural – elementul-cheie în ame­na­ja­re

Casa Mea - - INSPIRAȚIE - TEXT: OANA VOICU / FOTO: ANTONIO CIOAREK

O ar­hi­tec­tu­ră in­te­re­san­tă, cu for­me ju­ca­te şi di­fe­ren­ţe de ni­vel, re­pre­zin­tă un atu pen­tru ori­ce lo­cu­in­ţă şi un pri­lej de mândrie pen­tru pro­pri­e­tari. În ca­zul de fa­ţă, aspectul de­o­se­bit al ca­sei le-a dat mul­tă bă­taie de cap be­ne­fi­cia­ri­lor din cau­za echi­pe­lor ne­pro­fe­si­o­nis­te cu ca­re au avut ghi­ni­o­nul să lu­cre­ze.

În ur­mă cu opt ani, gaz­de­le noas­tre – un cu­plu tânăr din Con­stan­ţa – au achi­zi­ţi­o­nat un te­ren de 700 de me­tri pă­tra­ţi la pe­ri­fe­ria ora­şu­lui. Cri­te­ri­ul în func­ţie de ca­re l-au ales a fost di­men­si­u­nea, căci îşi do­re­au un lot cu o suprafaţă mai ge­ne­roa­să, im­po­si­bil de gă­sit în zo­na cen­tra­lă. Pro­pri­e­ta­tea are o for­mă drep­tun­ghi­u­la­ră, cu la­tu­ra lun­gă la dru­mul de ac­ces. Con­stru­i­rea ca­sei a înce­put în toam­na anu­lui 2014 şi a fost fi­na­li­za­tă în 2017.

Proi­ec­tul a fost re­a­li­zat de că­tre un ar­hi­tect din Con­stan­ţa, în fun­cție de su­ges­ti­i­le be­ne­fi­cia­ri­lor. Aceş­tia din ur­mă sunt o fa­mi­lie tână­ră, al­că­tu­i­tă din trei mem­bri, dar în ca­re ur­me­a­ză să apa­ră şi al pa­tru­lea.

Doam­na şi-a do­rit o ar­hi­tec­tu­ră mai de­o­se­bi­tă, aşa că locuinţa es­te com­pu­să din do­uă cor­puri ală­tu­ra­te, cu for­me şi re­gim de înăl­ţi­me di­fe­ri­te: li­vin­gul es­te pe se­mi­ro­tund, cu un sin­gur ni­vel, con­ti­nuat de o terasă des­co­pe­ri­tă cu ace­e­a­şi for­mă, iar ce­le­lal­te func­ţi­uni sunt dis­pu­se pe do­uă niveluri, cu for­mă pa­ra­le­li­pi­pe­di­că.

Pri­me­le pro­ble­me s-au ivit chiar din cau­za aces­tor cor­puri de clă­di­re ală­tu­ra­te, pen­tru ca­re proi­ec­tan­tul a pre­vă­zut fun­da­ţii di­fe­ri­te. Mai exact, la pri­ma ploaie mai pu­ter­ni­că au apă­rut in­fil­tra­ţii. Ne­ca­zu­ri­le nu s-au oprit aici, iar pro­pri­e­ta­rii au schim­bat în mai mul­te rânduri echi­pe­le şi fir­me­le de con­struc­tori. Pen­tru ame­na­ja­re, gaz­de­le noas­tre au do­rit să be­ne­fi­ci­e­ze de pă­re­rea unui spe­cia­list. Aşa au ajuns să co­la­bo­re­ze cu ar­hi­tec­ţii Ale­xan­dra şi Cris­tian Frun­ză de la Co­fran De­sign, ca­re s-au im­pli­cat nu doar în proi­ec­tul de de­sign in­te­ri­or, ci şi în con­fi­gu­ra­rea ex­te­ri­o­ru­lui.

„Am luat acor­dul proi­ec­tan­tu­lui ini­ţial pen­tru a fa­ce câte­va mo­di­fi­cări la fa­ţa­de, astfel încât

să schim­băm pu­ţin aspectul ex­te­ri­or, însă fă­ră a um­bla la com­par­ti­men­ta­rea interioară.”

Con­stru­i­tă din BCA şi cu struc­tu­ra pe ca­dre din be­ton ar­mat, vi­la es­te dis­pu­să pe trei niveluri – sub­sol, parter şi etaj –, având o suprafaţă to­ta­lă de 319 me­tri pă­tra­ţi.

Aco­pe­ri­şul de tip şar­pan­tă a pri­mit o înve­li­toa­re din ţi­glă ceramică, iar fa­ţa­de­le au fost fi­ni­sa­te cu ten­cu­i­e­li de­co­ra­ti­ve şi pla­ca­te cu pia­tră. Ge­a­mul ro­tund amin­teş­te de hu­blo­u­ri­le va­poa­re­lor, fi­ind un ele­ment de­fi­ni­to­riu pen­tru o ca­să am­pla­sa­tă în zo­na mă­rii. În ce­ea ce pri­veş­te com­par­ti­men­ta­rea interioară, la parter a fost or­ga­ni­za­tă zo­na de zi, iar la etaj, cea de odih­nă. Sub­so­lul a fost alo­cat spa­ţi­i­lor teh­ni­ce şi unei camere de hob­by.

„Pen­tru ame­na­ja­rea interioară nu a exis­tat o

sur­să de inspiraţie propriu-zi­să; am sta­bi­lit de la înce­put sti­lul pe ca­re vom mer­ge, cro­ma­ti­ca şi am ce­rut detalii des­pre via­ţa be­ne­fi­cia­ri­lor, pen­tru a şti ce so­lu­ţii să le pro­pu­nem.”

Sti­lul ca­sei es­te unul con­tem­po­ran, cu vo­lu­me bi­ne de­fi­ni­te, iar de­sig­nul in­te­ri­or es­te cla­sic, cu une­le ele­men­te co­un­try (în bu­că­tă­rie). „De­co­rul a por­nit de la sti­lul cla­sic, re­la­xat, do­rit de pro­pri­e­tari, mo­tiv pen­tru ca­re am ales cu­lori mai reci, dar pas­te­la­te. Aces­tea inspi­ră odih­nă – to­nuri de bleu/al­bas­tru în dor­mi­toa­re şi li­ving –, dar şi cre­a­ti­vi­ta­te (li­la în bi­rou). În rest, am fo­lo­sit mult bej şi au­riu, pen­tru a avea încă­peri lu­mi­noa­se.” Pen­tru fi­ni­sa­je, ar­hi­tec­ta a uti­li­zat ten­cu­i­e­li

„De­co­rul a por­nit de la sti­lul cla­sic, re­la­xat, do­rit de pro­pri­e­tari, mo­tiv pen­tru ca­re am ales cu­lori mai reci, dar pas­te­la­te.

de­co­ra­ti­ve de in­te­ri­or, pro­fi­le de­co­ra­ti­ve (plin­te, ba­ghe­te, cor­ni­şe etc.) şi ta­pet de la De­co­ra House. În ce­ea ce pri­veş­te ame­na­ja­rea, echi­pa de la Co­fran De­sign a avut li­ber­ta­tea de a ale­ge cro­ma­ti­ca, mo­bi­li­e­rul şi am­pla­sa­rea sa în proiect. Pen­tru li­ving şi dining a preferat mo­bi­li­er cu de­sign cla­sic de la Mo­bex­pert şi per­de­le şi dra­pe­rii de la ma­ga­zi­nul Punct. din Con­stan­ţa. Cor­pu­ri­le de ilu­mi­nat pro­vin de la Modern Li­ghtning şi Mo­bex­pert. O do­rin­ţă ex­pre­să a be­ne­fi­cia­ri­lor a fost ace­ea de a avea mo­bi­li­er de bu­că­tă­rie cu in­su­lă. Pen­tru un plus de di­na­mism, ar­hi­tec­ţii au re­a­li­zat un joc cro­ma­tic între an­sam­blul de mo­bi­li­er des­chis la cu­loa­re şi insula într-o nuan­ţă mai închi­să.

Un plus de cu­loa­re es­te adău­gat de faian­ţa din drep­tul pli­tei, achi­zi­ţi­o­na­tă de la Di­se­no.

La etaj, spa­ţi­ul es­te împăr­ţit în trei dor­mi­toa­re (din­tre ca­re unul a fost tran­sfor­mat în bi­rou), do­uă băi şi un dres­sing. La fel ca în zo­na par­te­ru­lui, ar­hi­tec­ţii au fo­lo­sit aici mo­bi­li­er cla­sic, cu as­pect ma­siv, în nuan­ţe des­chi­se de alb şi crem. Băi­le au ocu­pat un loc spe­cial în proi­ec­tul de ame­na­ja­re, ide­ea fi­ind de a te sim­ţi în ele la fel de bi­ne ca în ori­ca­re altă ca­me­ră din ca­să. Ar­hi­tec­ta a încer­cat să adu­că în fi­e­ca­re spa­ţiu o at­mos­fe­ră cât mai glam. În acest scop, a ape­lat la mo­zaic, ten­cu­i­e­li de­co­ra­ti­ve şi ele­men­te de decor, la fel ca în res­tul încă­pe­ri­lor. „Am acor­dat băi­lor o aten­ţie de­o­se­bi­tă şi un bu­get pe mă­su­ră.”

La sub­sol, be­ne­fi­cia­rii au do­rit un am­bi­ent gen „pub”, cu bar şi mo­bi­li­er adec­vat, dar şi cu spa­ţii de ex­pu­ne­re pen­tru di­ver­se obi­ec­te de­co­ra­ti­ve ale fa­mi­li­ei. „Am op­tat pen­tru o cro­ma­ti­că ba­za­tă pe nuan­ţe închi­se, pen­tru a crea acel sen­ti­ment de spa­ţiu co­zy şi pen­tru a scoa­te în evi­den­ţă ce­ea ce ur­ma să ex­pu­nem pe pe­re­ţi.” Ca­sa are un sistem de încăl­zi­re prin par­do­se­a­lă, sus­ţi­nut de o cen­tra­lă ter­mi­că pe gaz.

MA­TE­RIAL RE­A­LI­ZAT CU SPRIJINUL

ar­hi­tec­ţi­lor Ale­xan­dra şi Cris­tian Frun­ză – SC Co­fran De­sign Srl, tel.: 0730.609.659, ale­xan­dra_arh@ya­hoo.com

LI­VIN­GUL CU IEŞIRE PE TERASĂ a fost con­ce­put ca un corp de clă­di­re cu un sin­gur ni­vel, ali­pit la res­tul con­struc­ţi­ei.

GARDUL DIN LEMN ŞI ZIDĂRIE es­te o ade­vă­ra­tă for­tă­re­a­ţă, ce nu per­mi­te vi­zi­bi­li­ta­tea în in­te­ri­o­rul pro­pri­e­tă­ţii, asi­gu­rând in­ti­mi­ta­tea lo­ca­ta­ri­lor săi.

CU­LO­RI­LE NA­TU­RA­LE, lem­nul şi pia­tra se nu­mă­ră prin­tre fi­ni­sa­je­le ale­se de ar­hi­tec­ţi, astfel încât con­struc­ţia să se înca­dre­ze cât mai bi­ne în me­di­ul natural.

FOR­MA RO­TUN­JI­TĂ es­te elementul de efect al li­vin­gu­lui, spațiu pe ca­re ar­hi­tec­ţii l-au lă­sat cât mai ae­ri­sit, astfel încât con­tu­rul ca­me­rei să ră­mână vi­zi­bil.

INSULA CU BLAT DE LU­CRU ŞI CHIUVETĂ ÎNCASTRATĂ a fost o do­rin­ţă spe­cia­lă a doam­nei, struc­tu­ra sa pu­tând fi uti­li­za­tă şi ca loc pen­tru lua­rea mi­cu­lui de­jun.

GE­A­MUL RO­TUND amin­teş­te de hu­blo­u­ri­le va­poa­re­lor, fi­ind un ele­ment de­fi­ni­to­riu pen­tru o ca­să la ma­re.

CAMERA DE HOB­BY de la sub­sol es­te un ade­vă­rat „bârlog” al băr­ba­ţi­lor, ame­na­jat de ar­hi­tec­tă du­pă mo­de­lul pub-uri­lor en­gle­zeş­ti.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.