Ar­hi­tec­tu­ră spectaculoasă, cu accent pe confort

Casa Mea - - INSPIRAȚIE - TEXT / FOTO: AR­HI­TECT ALE­XAN­DRA FRUN­ZĂ (ANTOHI) Ale­xan­dra Frun­zĂ (Antohi)

Locuinţa din ima­gini es­te un con­cept modern, ca­re înglo­be­a­ză ne­ce­si­tă­ţi­le unei fa­mi­lii for­ma­te din pa­tru-cinci mem­bri, ofe­rind to­to­da­tă un grad de confort ri­di­cat. Vo­lu­me­tria es­te foar­te mo­der­nă, cu ac­cen­te asi­gu­ra­te de pla­cări din pia­tră na­tu­ra­lă şi lemn, dar şi cu ten­cu­i­e­li de­co­ra­ti­ve de ca­li­ta­te.

Par­te­rul găz­du­i­eş­te un ga­raj in­clus în an­ve­lo­pan­ta ca­sei şi spa­ţi­i­le uzua­le (ves­ti­bul, li­ving şi dining, bu­că­tă­rie, ca­me­ră teh­ni­că, hol şi sca­ră, grup sa­ni­tar şi bi­rou), ca­re au su­pra­fe­ţe ge­ne­roa­se. Dea­su­pra ga­ra­ju­lui se află o terasă cir­cu­la­bi­lă cu ac­ces din hol, aco­pe­ri­tă cu o per­go­lă din lemn, ca­re ofe­ră in­ti­mi­ta­te fa­ţă de ve­cini prin pe­re­te­le ri­di­cat.

La etaj, tot pen­tru un confort spo­rit, fi­e­ca­re dor­mi­tor are baie pro­prie – cel ma­tri­mo­nial be­ne­fi­cia­ză şi de o ca­me­ră se­pa­ra­tă de dres­sing.

La acest ni­vel exis­tă, de ase­me­nea, spa­ţii de de­po­zi­ta­re in­di­vi­dua­le, cu in­tra­re din hol, pen­tru între­a­ga fa­mi­lie. Fi­ind o ca­să cu şar­pan­tă, po­dul poa­te fi ac­ce­sat uşor din ho­lul de la etaj, prin­tr-o tra­pă spe­cia­lă, pre­vă­zu­tă cu o sca­ră ra­ba­ta­bi­lă.

CA­ME­RĂ TEH­NI­CĂ GRUP SA­NI­TAR GA­RAJ TERASĂ SPAȚIU DE DE­PO­ZI­TA­RE HOL + SCA­RĂ BI­ROU LI­VING + DINING BU­CĂ­TĂ­RIE VES­TI­BUL TERASĂ

ARHITECTURA ÎN STIL CON­TEM­PO­RAN, CU AC­CEN­TE MO­DER­NE, re­pre­zen­ta­te de pla­că­ri­le din lemn, jo­cu­ri­le dis­cre­te de vo­lu­me, per­go­la pes­te terasă şi jar­di­ni­e­re­le cu flori fac ca acest proiect să se pre­te­ze ce­rin­ţe­lor unei mari ca­te­go­rii de be­ne­fi­ciari.

TERASĂ GRUP SA­NI­TAR SPAȚIU DE DE­PO­ZI­TA­RE LOGIE GRUP SA­NI­TAR 1 DOR­MI­TOR MA­TRI­MO­NIAL DOR­MI­TOR 2 DOR­MI­TOR 1 GRUP SA­NI­TAR 2 DRES­SING

DORMITORUL MA­TRI­MO­NIAL be­ne­fi­cia­ză de un balcon de tip logie, re­zul­tat prin ie­şi­rea în con­so­lă a între­gu­lui etaj.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.