Un stil atemporal

Casa Mea - - INSPIRAȚIE - TEXT: OANA VOICU / FOTO: UGINTERIORS

Re­no­vat du­pă mai bi­ne de un de­ce­niu de la achi­zi­ţi­o­na­re, apar­ta­men­tul unor bu­cu­reş­teni s-a înnoit cu un look cla­sic, ca­re nu se de­mo­de­a­ză în timp. Pen­tru sen­za­ţia de spa­ţiu şi lu­mi­no­zi­ta­te, cro­ma­ti­ca es­te una des­chi­să, pas­te­la­tă, punc­ta­tă de cor­puri de ilu­mi­nat din bronz, cu cris­ta­le, şi de oglin­zi cu ra­me pa­ti­na­te.

Apar­ta­men­tul a fost cum­pă­rat înain­te să apa­ră pe lu­me fe­ti­ţa fa­mi­li­ei, în ur­mă cu 15 ani. Ce i-a atras pe pro­pri­e­tari la ace­as­tă lo­cu­in­ţă au fost am­pla­sa­rea în cen­trul Bu­cu­reş­ti­u­lui (în zo­na Ner­va Traian), într-un bloc con­stru­it în anii ‘90, şi com­par­ti­men­ta­rea per­fec­tă pen­tru pla­nu­ri­le pe ca­re le ave­au. Be­ne­fi­cia­rii sunt o fa­mi­lie de in­te­lec­tua­li (în jur de 40 de ani) cu o fe­ti­ţă ele­vă la şcoa­la gim­na­zia­lă. Su­pra­fața utilă a imo­bi­lu­lui es­te de apro­xi­ma­tiv 76 de me­tri pă­tra­ţi, com­par­ti­men­ta­ţi în do­uă dor­mi­toa­re, do­uă băi, o bu­că­tă­rie, un li­ving ge­ne­ros şi hol. Pa­si­o­na­tă de ame­na­jări, pro­pri­e­ta­ra co­che­ta de ce­va vre­me cu ide­ea de a re­no­va apar­ta­men­tul, însă ce­ea ce a de­ter­mi­nat-o să de­ma­re­ze acest proiect a fost un decor în stil cla­sic vă­zut pe si­te-ul UGinteriors. Con­vin­să că sunt prin­tre pu­ţi­nii ar­hi­tec­ţi ca­re mai fac de­sign cla­sic în zi­ua de azi, stă­pâna ca­sei a ape­lat la echi­pa con­du­să de Ge­or­gia­na Ursa­che pen­tru re­de­co­ra­rea că­mi­nu­lui său. Proi­ec­tul a fost unul am­plu, căci, pe lângă par­tea es­te­ti­că, s-au re­a­li­zat şi lu­crări de func­ţi­o­na­li­ta­te şi de re­fa­ce­re a in­sta­la­ţi­i­lor.

Gaz­de­le noas­tre şi-au do­rit un de­sign cla­sic și prac­tic, ca­re să răs­pun­dă tu­tu­ror ne­voi­lor fa­mi­li­ei, în cu­lori des­chi­se, pri­mi­toa­re şi lu­mi­noa­se. Ame­na­ja­rea a por­nit de la se­pa­ra­rea bu­că­tă­ri­ei de li­ving prin mon­ta­rea unor uși gli­san­te. Inițial, ce­le do­uă încă­peri erau des­păr­ţi­te de o ar­ca­dă cu spo­turi încas­tra­te, ce ofe­rea un as­pect de­mo­dat spați­u­lui. „Am cre­at un pe­re­te din gips-car­ton pen­tru noi­le uși, fi­ni­sa­jul aces­to­ra fi­ind ace­lași cu cel al mo­bi­li­e­ru­lui din li­ving – de­ta­liu ce ofe­ră con­ti­nu­i­ta­te zo­ne­lor.” Prin­tre nea­jun­su­ri­le in­te­ri­o­ru­lui se nu­mă­ră lu­mi­na na­tu­ra­lă de­fi­ci­ta­ră (clă­di­rea es­te încon­ju­ra­tă de alte blo­curi) și ca­me­re­le mici. Pen­tru a com­pen­sa aces­te de­za­van­ta­je, de­sig­ne­rul a pro­pus ex­clu­siv nua­nțe des­chi­se pen­tru mo­bi­li­er și fi­ni­sa­je, pre­cum și oglin­zi, ca­re să cre­e­ze im­pre­sia de mai mult spațiu. „Cro­ma­ti­ca am ales-o împreu­nă cu pro­pri­e­ta­ra, însă pen­tru fi­e­ca­re ca­me­ră am avut şi in­di­ca­ţi­i­le unui alt mem­bru al fa­mi­li­ei. Astfel, dom­nul a do­rit ca dormitorul ma­tri­mo­nial să ai­bă nuan­ţe de pământ, pen­tru o no­tă mas­cu­li­nă, fe­ti­ţa a vrut roz în camera ei, iar doam­na a ales nuan­ţe de so­mon pen­tru de­co­rul li­vin­gu­lui.”

Si­me­tria ca­rac­te­ris­ti­că sti­lu­lui cla­sic es­te pre­zen­tă în zo­na de zi prin ca­na­pe­le­le ex­ten­si­bi­le iden­ti­ce de la Eli­te Mob, po­ziți­o­na­te față în față. Pen­tru de­po­zi­ta­re, s-a cre­at un du­lap per­so­na­li­zat, cu le­ze­ne or­na­men­ta­le, ce îmbi­nă zo­na de ex­pu­ne­re (raf­turi și loc pen­tru TV) cu spa­ţi­i­le as­cun­se. Nua­nța des­chi­să a mo­bi­li­e­ru­lui preia din ma­si­vi­ta­tea aces­tu­ia (cor­pul de mo­bi­li­er are 4 me­tri lun­gi­me și 2,4 me­tri înă­lți­me). Bu­că­tă­ria a fost ame­na­ja­tă în no­te dia­fa­ne de ivoi­re – in­te­ri­o­rul cu­ce­rește prin mo­bi­li­e­rul cla­sic, din

MDF vop­sit mat, or­na­men­tat cu ac­ce­so­rii ele­gan­te.

„Era sfârşi­tul anu­lui şco­lar, un mo­ment fa­vo­ra­bil pen­tru de­ma­ra­rea proi­ec­tu­lui de re­no­va­re, de­oa­re­ce fe­ti­ţa ur­ma să in­tre în va­can­ţa de va­ră, iar pă­rin­ţii au închi­riat un apar­ta­ment pe ace­e­a­şi sca­ră pe du­ra­ta şan­ti­e­ru­lui, pen­tru a eli­be­ra to­tal ca­sa, dar şi pen­tru a pu­tea su­pra­ve­ghea înde­a­proa­pe lu­cră­ri­le. „

În cen­trul ca­me­rei, o mă­suță ro­tun­dă ex­ten­si­bi­lă ser­veş­te ca loc de dis­cuții și de sa­vu­rat ca­fe­aua de di­mi­neață. Ae­rul cla­sic es­te dat și de si­me­trie, mo­bi­li­e­rul fi­ind dis­pus pe do­uă li­nii pa­ra­le­le. Nua­nțe­le des­chi­se cre­e­a­ză im­pre­sia de spațiu mai am­plu. Gra­fi­ca de pe spă­ta­re­le scau­ne­lor și per­de­le­le cu im­pri­meuri flo­ra­le aduc o no­tă pri­mă­vă­ra­ti­că în acest decor cla­sic, fi­ind o in­se­rție vi­zua­lă de im­pact. În dormitorul ma­tri­mo­nial, dres­sin­gul dis­pus pe tot pe­re­te­le se es­tom­pe­a­ză prin al­bul dia­fan fo­lo­sit pen­tru fron­turi. Pa­tul ta­pițat și tex­ti­le­le moi sunt ele­men­te ce aduc un plus de confort spați­u­lui. Li­ni­i­le ro­tun­ji­te ale tă­bli­ei pa­tu­lui și nop­ti­e­re­lor sunt și ele detalii ce „îndul­cesc” de­co­rul.

Băi­le au fost ame­na­ja­te ca oa­ze de răs­făț într-un ca­dru cla­sic, am­bi­en­tul că­pă­tând astfel lon­ge­vi­ta­te, căci nu se va de­mo­da prea cu­rând.

Baia ma­tri­mo­nia­lă es­te do­ta­tă cu o ca­dă pe co­lț, pi­e­se de mo­bi­li­er cu as­pect ma­siv

și cu ba­te­rii cu fi­ni­saj an­ti­chi­zat.

Fe­tița și-a do­rit un decor des­prins din po­vești­le co­pi­lă­ri­ei, ale­ge­rea cro­ma­ti­că fi­re­as­că fi­ind ro­zul. Pen­tru mo­bi­li­er, de­sig­ne­rul a mers pe ace­lași fi­ni­saj des­chis, mat, cu or­na­men­te dis­cre­te, ca în res­tul lo­cu­in­ţei. Lu­cră­ri­le de re­no­va­re şi ame­na­ja­re au du­rat apro­xi­ma­tiv do­uă luni.

MA­TE­RIAL RE­A­LI­ZAT CU SPRIJINUL

de­sig­ne­ru­lui Ge­or­gia­na Ursa­che – UGinteriors, http://www.uginteriors.ro

ÎN LI­VING, de­sig­ne­rul a op­tat pen­tru o pa­le­tă cro­ma­ti­că neu­tră, re­vi­go­ra­tă cu aju­to­rul dra­pe­ri­i­lor so­mon de la Li­nea Oro și al tex­ti­le­lor de­co­ra­ti­ve în ace­e­ași nua­nță pas­te­la­tă.

DEA­SU­PRA VASULUI DE WC SUSPENDAT s-a cre­at o nișă (pes­te re­zer­vo­rul îngro­pat), fo­lo­si­tă pen­tru a ex­pu­ne de­co­rați­uni.

BI­RO­UL A FOST POZIŢIONAT LÂNGĂ FEREASTRĂ, pen­tru ca lo­cul de stu­diu să be­ne­fi­ci­e­ze de lumină na­tu­ra­lă din abun­den­ţă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.