5 reguli de urmat în ALE­GE­REA CĂ­ZII DE BAIE

Casa Mea - - FOCUS - TEXT: AR­HI­TECT IRI­NA RA­DU / SI­MU­LĂRI 3D: IDE­CO­RA­TE Iri­na Ra­du

La func­ţi­o­na­li­ta­tea şi aspectul unei băi con­tri­bu­ie într-o ma­re mă­su­ră ca­da de baie. Pen­tru a spori gra­dul de confort şi to­to­da­tă pen­tru a adu­ce spa­ţi­u­lui un plus la ni­vel de­co­ra­tiv, es­te esen­ţial să ale­gi co­rect acest ele­ment de decor, nu nu­mai în func­ţie de pro­pri­i­le pre­fe­rin­ţe, ci şi de anu­mi­te reguli. Ia­tă-le pe ce­le mai im­por­tan­te, de ca­re ar fi bi­ne să ţii cont:

REGULA 1. De­ter­mi­nă di­men­si­u­ni­le exac­te ale spați­u­lui în ca­re vei am­pla­sa ca­da și, de ase­me­nea, ţi­ne cont de in­sta­la­ţi­i­le sa­ni­ta­re exis­ten­te. Pen­tru a evi­ta pi­er­de­rea tim­pu­lui, înain­te de a cum­pă­ra ca­da, mă­soa­ră cu ate­nție su­pra­fa­ţa dis­po­ni­bi­lă pen­tru acest obi­ect. Es­te foar­te im­por­tant să te gândeş­ti ce tip de ca­dă îţi do­reş­ti: încastrată, îngro­pa­tă, de sine stătătoare etc.

REGULA 2. Ana­li­ze­a­ză avan­ta­je­le şi de­za­van­ta­je­le ma­te­ria­le­lor fo­lo­si­te în mod obiş­nu­it pen­tru re­a­li­za­rea că­zi­lor, pen­tru a-ţi da se­a­ma ca­re es­te cel mai po­tri­vit pen­tru ti­ne. Ale­ge­rea ce­lui mai bun ma­te­rial pen­tru ca­dă nu es­te o tre­a­bă uşoa­ră. Pen­tru a-ţi da o mână de aju­tor, îţi pre­zen­tăm pe scurt o lis­tă cu ce­le mai uti­li­za­te ma­te­ria­le în pre­zent, înso­ţi­te de plu­su­ri­le și mi­nu­su­ri­le pe ca­re le au:

ACRIL

Aces­ta a de­venit ma­te­ria­lul cel mai des între­bu­in­ţat la fa­bri­ca­rea că­zi­lor de baie da­to­ri­tă întreți­ne­rii uşoa­re, re­zi­li­e­nței și ca­pa­ci­tății de a fi mo­de­lat în for­me cât mai di­ver­se. De ase­me­nea, es­te bi­ne cu­nos­cut pen­tru cu­lo­ri­le sa­le pro­fun­de și de du­ra­tă, pen­tru fi­ni­sa­rea bu­nă,

tex­tu­ra lu­ci­oa­să, re­zis­te­nță, du­ra­bi­li­ta­te şi, cel mai im­por­tant, pen­tru fle­xi­bi­li­ta­te în ce­ea ce pri­veş­te de­sig­nul. Da­că achi­zi­ţi­o­ne­zi ca­da de la pro­du­că­to­rul po­tri­vit, nu va exis­ta ab­so­lut ni­cio îndoi­re în po­de­aua sau în pă­rți­le la­te­ra­le ale că­zii.

În plus, acri­lul are un cost ac­ce­si­bil, spre de­o­se­bi­re de pia­tra na­tu­ra­lă sau sti­clă.

FONTĂ

Că­zi­le din fontă emai­la­tă au de­venit re­pe­de „di­no­zau­rii” din in­dus­tria de pro­fil. Aces­tea sunt du­ra­bi­le, dar și foar­te gre­le, ne­ce­si­tând un suport su­pli­men­tar în po­dea. Su­pra­fața fi­ni­tă es­te lu­ci­oa­să, dar de­ter­ge­nții abra­zi­vi îi pot dis­tru­ge stră­lu­ci­rea, aşa că evi­tă să-i fo­lo­sești. De ase­me­nea, tex­tu­ra non-alu­ne­ca­re exis­ten­tă pe par­tea in­fe­ri­oa­ră poa­te fi de­o­se­bit de di­fi­cil de cu­rățat. Alte do­uă de­za­van­ta­je: fon­ta es­te inițial re­ce la atin­ge­re, iar for­me­le şi di­men­si­u­ni­le în ca­re se gă­sesc că­zi­le re­a­li­za­te din acest ma­te­rial sunt li­mi­ta­te.

OŢEL

Oțe­lul emai­lat re­pre­zin­tă o opți­u­ne ușoa­ră, mai puțin cos­ti­si­toa­re, ca­re se­a­mă­nă cu aspectul cla­sic al fon­tei. Cu toa­te aces­tea, oțe­lul poa­te cră­pa mai ușor, fi­ind deci mai puțin re­zis­tent de­cât fon­ta.

FIBRĂ DE STI­CLĂ

Că­dițe­le din fibră de sti­clă aco­pe­ri­te cu gel sunt o va­rian­tă ief­ti­nă şi ușoa­ră, gă­sin­du-se în mai mul­te di­men­si­uni și for­me. în schimb, nu au o viață lun­gă. Fi­bra de sti­clă es­te sus­cep­ti­bi­lă de pe­te şi mu­ce­gai, ca­re pot pe­ne­tra su­pra­fața, fi­ind di­fi­cil de înde­păr­tat. De ase­me­nea, că­zi­le din fibră de sti­clă au ten­di­nța de a se îndoi uşor.

GRANIT/MARMURĂ

Că­zi­le din pia­tră vin într-o va­ri­e­ta­te de cu­lori și mo­de­le ce con­fe­ră băii un as­pect unic. Ce­le din marmură și granit sunt, de obi­cei, mai scum­pe de­cât mo­de­le­le re­a­li­za­te din alte ma­te­ria­le.

CUPRU

În mod obișnu­it, că­dițe­le din cupru sunt o opți­u­ne ar­ti­za­na­lă exe­cu­ta­tă ma­nual. Mo­dul de fa­bri­ca­re fa­ce din cupru unul din­tre ce­le mai scum­pe ma­te­ria­le pen­tru că­zi; to­tuși, re­zul­ta­tul es­te unul spec­ta­cu­los, ce adu­ce uni­ci­ta­te băii.

PORŢELAN

De­se­ori fo­lo­sit ca fi­ni­saj la in­te­ri­or, po­rțe­la­nul poa­te in­tra şi în com­po­zi­ţia că­zi­lor, ofe­rind un as­pect ac­ce­si­bil, lu­xos, re­zis­tent la zgâri­e­re.

REGULA 3. Gă­seş­te o ca­dă ca­re să ţi se po­tri­ve­as­că per­fect.

Es­te foar­te im­por­tant să ale­gi ca­da în func­ţie de di­men­si­u­ni­le băii, dar şi de sti­lul de ame­na­ja­re do­rit. În zi­ua de astă­zi, exis­tă o va­ri­e­ta­te foar­te ma­re de for­me şi di­men­si­uni: că­zi drep­tun­ghi­u­la­re, ova­le, ro­tun­de, pe colţ etc. O ca­dă foar­te ma­re nu re­pre­zin­tă o va­rian­tă prac­ti­că, având în ve­de­re că es­te ne­voie de mult timp pen­tru a o um­ple. În plus, nu es­te ne­a­pă­rat con­for­ta­bi­lă. Atunci când ale­gi ca­da de baie, ți­ne cont și de înă­lți­mea și pan­ta spă­ta­ru­lui – une­le mo­de­le au spă­ta­rul ro­tun­jit, asi­gu­rând un plus de confort. De ase­me­nea, eva­lue­a­ză ca­pa­ci­ta­tea de a-ţi întin­de com­plet pi­ci­oa­re­le în timp ce stai într-o po­ziție re­la­xa­tă, încli­na­tă. REGULA 4. Ia în cal­cul în pri­mul rând ca­li­ta­tea și apoi prețul.

REGULA 5. Da­că îţi place să te re­la­xe­zi atunci când faci baie, îţi re­co­mand să pre­ve­zi ca­da cu un sistem de ma­saj. În func­ţie de spa­ţi­ul de ca­re dis­pui, ale­ge cu gri­jă for­ma.

O ca­dă no­uă poa­te tran­sfor­ma o baie fun­cți­o­na­lă într-una pur şi sim­plu ui­mi­toa­re. Da­că înce­pi de la ze­ro ame­na­ja­rea băii, ori­en­te­a­ză-te spre me­to­da de in­sta­la­re cea mai po­tri­vi­tă pen­tru spa­ţi­ul tău. Ia­tă ca­re sunt ti­pu­ri­le de că­zi cel mai des întâlni­te în amenajările din Ro­mânia în fun­cție de me­to­da de in­sta­la­re:

Că­zi îNCAs­tRA­tE

Cea mai po­pu­la­ră în ța­ra noas­tră es­te ca­da încastrată, și asta pen­tru că ce­le mai mul­te apar­ta­men­te de bloc au băi mici. O astfel de ca­dă se încas­tre­a­ză de obi­cei între trei pe­re­ţi, iar ba­za se pla­che­a­ză cu faian­ţă.

Da­că pre­feri acest tip de ca­dă, ia în con­si­de­ra­re un ma­te­rial mai bun. Astfel, evi­ţi schim­ba­rea ei într-un in­ter­val scurt de timp.

Că­zi fREEstANdiNg (dE siNE stătătOARE)

Du­pă cum su­ge­re­a­ză și nu­me­le, ace­as­tă ca­dă stă pe po­de­aua băii fă­ră spri­jin su­pli­men­tar, creând un im­pact vi­zual ui­mi­tor. O astfel de ca­dă es­te spectaculoasă, dar are ne­voie de un spa­ţiu ge­ne­ros pen­tru a fi pu­să în va­loa­re. De ase­me­nea, tre­bu­ie am­pla­sa­tă foar­te aproa­pe de punc­tul de scur­ge­re. Și încă ce­va: con­sul­tă cu aten­ţie fi­şa teh­ni­că a că­zii.

In­sta­la­rea tre­bu­ie să se re­a­li­ze­ze aproa­pe de li­ni­i­le sa­ni­ta­re, așa că între­a­bă proi­ec­tan­tul da­că ace­as­tă opți­u­ne poa­te fi lua­tă în cal­cul în ca­zul băii ta­le.

Că­zi de Colţ

Sunt dis­po­ni­bi­le în mul­te variante de de­sign, pen­tru a se po­tri­vi cu ori­ce spa­ţiu. Se in­sta­le­a­ză de obi­cei pe doi pe­reți, în colțul băii. Aces­te că­zi se gă­sesc într-o ga­mă lar­gă de di­men­si­uni, cu la­turi ega­le sau ine­ga­le, pen­tru a de­ser­vi ti­puri va­ria­te de băi. Sunt în ge­ne­ral mai mari și mai lar­gi de­cât mo­de­le­le stan­dard.

CE ALE­GI: CA­DĂ SAU DUŞ?

Ia ace­as­tă de­ci­zie în func­ţie de sti­lul tău de via­ţă şi de spa­ţi­ul dis­po­ni­bil. Da­că ai o baie de di­men­si­uni ge­ne­roa­se, po­ţi op­ta pen­tru am­be­le variante – duş walk-in şi ca­dă. În si­tuația în ca­re ai o suprafață li­mi­ta­tă – cum se întâmplă în ca­zul ce­lor mai mul­te apar­ta­men­te din Ro­mânia –, ale­ge în func­ţie de obi­cei­u­ri­le ta­le. Da­că eş­ti o per­soa­nă ac­ti­vă, cea mai bu­nă va­rian­tă o re­pre­zin­tă un duş walk-in, ca­re te va aju­ta să eco­no­mi­seş­ti timp. Da­că îţi plac băi­le re­la­xan­te, ori­en­te­a­ză-te spre o ca­dă cu for­ma şi ma­te­ria­lul ale­se în func­ţie de ce­le pre­zen­ta­te în acest ar­ti­col.

Foto: shut­ter­stock

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.