TE­FAL PRO EXPRESS ULTIMATE –

Din dra­gos­te pen­tru hai­ne­le ta­le

Casa Mea - - INFO -

Fi­e­ca­re întâlni­re tre­bu­ie să fie una de neu­i­tat, dar de câte ori s-a întâmplat să întârzii pen­tru că ai pi­er­dut timp im­por­tant ca să calci ți­nu­ta pre­fe­ra­tă? Fe­ar no mo­re, yo­ur win­gman is he­re: stația de căl­cat Te­fal Pro Express Ultimate. Ace­as­ta ofe­ră se­si­uni de căl­cat ra­pi­de și efi­ci­e­nță de top, da­to­ri­tă boi­le­ru­lui de înal­tă pre­si­u­ne încor­po­rat, ce pro­du­ce un jet de abur pu­ter­nic, de până la 600 g/min., ce fa­ce față chiar și ce­lor mai di­fi­ci­le cu­te. Da­to­ri­tă pa­no­u­lui de con­trol in­tu­i­tiv Di­rect Con­trol am­pla­sat fie pe mâner, fie pe ba­ză, ca­re te aju­tă să se­lec­te­zi pro­gra­mul co­res­pun­ză­tor ti­pu­lui de țe­să­tu­ră, vei avea com­bi­nația op­ti­mă de abur și tem­pe­ra­tu­ră pen­tru a înde­păr­ta chiar şi ce­le mai încă­pățâna­te cu­te. Acum, fi­e­ca­re mo­ment când calci es­te unul de re­la­xa­re gra­ţie ce­lor do­uă sis­te­me ex­clu­si­ve de pro­te­cție de la Te­fal: Pro­tect Sys­tem și co­lec­to­rul an­ti­cal­car. Pro­tect Sys­tem, si­tuat în in­te­ri­o­rul fi­e­ru­lui, împi­e­di­că scur­ge­rea even­tua­le­lor pi­că­turi de apă pe țe­să­tu­ri­le ta­le, pro­te­jându-le de pe­te, în timp ce co­lec­to­rul an­ti­cal­car cap­te­a­ză și reți­ne chiar şi ce­le mai fi­ne par­ti­cu­le de cal­car, me­nți­nând astfel per­for­ma­nțe­le abu­ru­lui mai mult timp și pre­lun­gind du­ra­ta de viață a apa­ra­tu­lui. În plus, Te­fal Pro Express Ultimate eli­mi­nă până la 99,99% din bac­te­rii, iar no­ua tal­pă Du­ri­li­um Ai­rGli­de Au­to­cle­an asi­gu­ră cea mai bu­nă alu­ne­ca­re. Deci, ești ga­ta de întâlni­rea mult aștep­ta­tă?

Pen­tru mai mul­te in­for­mații, vi­zi­te­a­ză WWW.TE­FAL.RO sau WWW.FA­CE­BOOK.COM/TEFALROMANIA.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.