Un me­diu mai să­nă­tos acasă, cu RIGIPS AC­TIV’AIR®

Casa Mea - - INFO -

De­oa­re­ce via­ţa mo­der­nă ne fa­ce să petrecem în me­die 22 de ore pe zi în in­te­ri­o­rul clă­di­ri­lor, simp­to­me­le afe­cți­u­ni­lor res­pi­ra­to­rii sunt tot mai frec­vent întâlni­te, fi­ind ac­cen­tua­te de con­cen­trații ri­di­ca­te ale sub­sta­nțe­lor po­luan­te din aer. Stu­di­i­le au de­mon­strat că în in­te­ri­o­rul clă­di­ri­lor poa­te exis­ta o con­cen­trație de for­mal­de­hi­dă de până la 15 ori mai ma­re, un com­pus or­ga­nic vo­la­til ca­re pro­du­ce iri­tații ale apa­ra­tu­lui res­pi­ra­tor şi ale ochi­lor. For­mal­de­hi­da poa­te fi ema­na­tă în aer de par­chet, mo­che­tă, țe­să­turi, mo­bi­li­er, so­luții de cu­răța­re, apa­ra­te elec­tro­cas­ni­ce etc., im­po­si­bil de lo­ca­li­zat și înde­păr­tat ca o sur­să punc­tua­lă. Saint-Go­bain Rigips a lan­sat pe piața ro­mâneas­că un pro­dus re­vo­lu­ţi­o­nar, ca­re aju­tă la îmbu­nă­tă­ţi­rea ca­li­tă­ţii ae­ru­lui, re­du­când con­cen­tra­ţia de for­mal­de­hi­dă: pla­ca din gips-car­ton RIGIPS AC­TIV’AIR®. Ace­as­ta a fost spe­cial cre­a­tă pen­tru a pu­ri­fi­ca ae­rul din in­te­ri­o­rul clă­di­ri­lor, fi­e­ca­re me­tru pă­trat de pla­că AC­TIV’AIR® pu­tând re­du­ce con­cen­trația for­mal­de­hi­dei dintr-un me­tru cub de aer cu până la 70%. Efi­ca­ci­ta­tea pro­du­su­lui es­te ime­dia­tă, chiar du­pă mon­ta­re, iar ca­pa­ci­ta­tea sa de neu­tra­li­za­re se men­ţi­ne timp de 50 de ani. Du­pă eli­mi­na­rea for­mal­de­hi­dei, ace­as­ta nu se reîntoar­ce în aer, ci es­te re­ţi­nu­tă în in­te­ri­o­rul plă­ci­lor cu teh­no­lo­gia AC­TIV’AIR®. WWW.RIGIPS.RO

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.