Per­for­ma­nță ma­xi­mă și si­le­nți­o­zi­ta­te, acum cu ex­tra-ga­ra­nție la ASPIRATOARELE ROWENTA

Casa Mea - - INFO -

Cu­ră­ţe­nia es­te sim­plă, când ai la înde­mână gama de as­pi­ra­toa­re Rowenta! În plus, da­că achi­ziți­o­ne­zi până pe 31 de­cem­brie ori­ce as­pi­ra­tor cu sau fă­ră sac din ga­me­le Si­len­ce For­ce și X-Tre­me Po­wer, be­ne­fi­ci­e­zi de 3 ani de ga­ra­nție ex­tin­să de la Rowenta, la înre­gis­tra­rea pro­du­su­lui pe http://www.ga­ran­ti­e­ex­tin­sa.rowenta.ro/. Ale­ge gama Si­len­ce For­ce 4A+ & Si­len­ce For­ce 4A Cy­clo­nic și la­să-te in­spi­rat de so­luți­i­le ino­va­toa­re dez­vol­ta­te de spe­cia­liștii Rowenta! Da­to­ri­tă pe­ri­ei De­ep Cle­an, dar și mo­to­ru­lui si­le­nți­os, per­for­ma­nțe­le de cu­răța­re sunt ma­xi­mi­za­te, re­du­când în ace­lași timp con­su­mul de ener­gie cu până la 50%. De ase­me­nea, gra­ţie teh­no­lo­gi­ei de as­pi­ra­re și sis­te­mu­lui avan­sat de fil­tra­re, pra­ful es­te as­pi­rat și reți­nut în pro­po­rție de 99,98%, pen­tru ca tu să te bu­curi de o ca­să stră­lu­ci­toa­re. Aspiratoarele Rowenta com­bi­nă per­for­ma­nța ab­so­lu­tă cu cel mai înalt ni­vel de si­le­nți­o­zi­ta­te: nu­mai 66 dB(A) la pu­te­re ma­xi­mă și 64 dB(A) pe mo­dul si­le­nți­os, ni­vel com­pa­ra­tiv cu o con­ver­sație de zi cu zi.

Pen­tru mai mul­te in­for­mații, ac­ce­se­a­ză WWW.ROWENTA.RO, WWW.FA­CE­BOOK.COM/ROWENTAROMANIA

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.