DAI­KIN RO­MÂNIA şi-a con­so­li­dat po­ziția de li­der al pi­eței HVAC

Casa Mea - - INFO -

În anul fi­nan­ciar 2017-2018, încheiat la 31 mar­tie 2018, Dai­kin

Ro­mânia, sub­si­dia­ra lo­ca­lă a ce­lui mai im­por­tant pro­du­că­tor de aer con­diți­o­nat din lu­me, a înre­gis­trat o ci­fră de afa­ceri de 25,5 mi­li­oa­ne eu­ro, în crește­re cu 5% față de anul pre­ce­dent. Com­pa­nia și-a atins obiectivul de a-și con­so­li­da po­ziția de li­der al pi­eței HVAC din Ro­mânia.

„Re­zul­ta­te­le obți­nu­te în anul fi­nan­ciar re­cent încheiat se da­to­re­a­ză atât me­nți­ne­rii po­ziți­ei de top în seg­men­tul co­mer­cial, cât și noi­lor di­re­cții de dez­vol­ta­re abor­da­te în seg­men­tul re­zi­de­nțial. Pon­de­rea cea mai ma­re a vânză­ri­lor com­pa­ni­ei ră­mâne în seg­men­tul co­mer­cial, re­zul­ta­te­le fi­ind obți­nu­te în con­tex­tul unei creșteri pe piața clă­di­ri­lor de bi­ro­uri, a apli­cați­i­lor in­dus­tria­le, în spe­cial în zo­na au­to­mo­ti­ve, și a sec­to­ru­lui de re­tail de tip fa­mi­ly cen­ter, în timp ce sec­to­rul spați­i­lor co­mer­cia­le de mari di­men­si­uni a fost anul tre­cut în scă­de­re. În seg­men­tul re­zi­de­nțial es­te de re­mar­cat pre­fe­ri­nța tot mai evi­den­tă a cli­e­nți­lor fi­na­li pen­tru pro­du­se­le hi­gh-end din gama Blue­vo­lu­ti­on, ca­re înglo­be­a­ză teh­no­lo­gii de ul­ti­mă ge­ne­rație, vânză­ri­le aces­tei ga­me înre­gis­trând o crește­re de 25% anul tre­cut”, a de­cla­rat Da­ni­el Va­si­le, Ma­na­ging Di­rec­tor Dai­kin Ro­mânia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.