VITAMIN WELL, vo­tat pro­du­sul anu­lui 2018 în Ro­mânia

Casa Mea - - INFO -

Vitamin Well, li­de­rul eu­ro­pe­an al bău­tu­ri­lor pre­mi­um cu vi­ta­mi­ne și mi­ne­ra­le, a fost de­sem­nat „Pro­du­sul Anu­lui® 2018”, în ca­te­go­ria „Bău­turi vi­ta­mi­ni­zan­te”, din ca­drul ce­lei de-a no­ua ediții a ga­lei cu ace­lași nu­me des­fășu­ra­tă în Ro­mânia. Înre­gis­tra­tă la OSIM din anul 2008, mar­ca „Pro­du­sul Anu­lui” es­te un con­cept in­ter­nați­o­nal, pre­zent în pes­te 40 de țări, ca­re pre­mia­ză pro­du­se­le și ser­vi­ci­i­le ino­va­toa­re, ce se re­mar­că prin ca­li­ta­te și prin know-how-ul unui bu­si­ness de suc­ces.

Vitamin Well a fost de­sem­nat câşti­gă­tor în ur­ma unui stu­diu re­a­li­zat on­li­ne, pe http://pro­du­su­la­nu­lui.com, ca­re a cu­prins 29 de ca­te­go­rii și s-a des­fășu­rat pe un eșan­ti­on de 7100 de con­su­ma­tori din Ro­mânia, re­pre­zen­ta­tiv pen­tru po­pu­lația din me­di­ul ur­ban cu vârsta cu­prin­să între 18 și 54 de ani, ce uti­li­ze­a­ză in­ter­ne­tul în mod frec­vent. De­di­ca­tă atât adu­lți­lor, cât și co­pi­i­lor, Vitamin Well es­te o bău­tu­ră cu apă na­tu­ra­lă de iz­vor și za­hăr obți­nut din fructe, ce a fost dez­vol­ta­tă în Sue­dia înce­pând cu anul 2008.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.