Mo­der­ne și ac­tua­le: 10 băi cu rost

Casa si Gradina - - SUMAR - PRODUCȚIE: Ele­na Mi­hă­es­cu FOTO: PR, fir­me­le me­nți­o­na­te

Da­că îţi do­reş­ti un de­cor mo­dern în baie, ale­ge plăci ce­ra­mi­ce cu for­me ati­pi­ce, în cu­lori na­tu­ra­le şi com­ple­ta­te de struc­turi 3D. Inspi­ră-te din mo­de­le­le pro­pu­se de noi şi ţi­ne cont de sfa­tu­ri­le ar­hi­tec­tu­lui in­vi­tat.

CÂND VINE VORBA des­pre ame­na­ja­rea băii, a-ți ima­gi­na un sce­na­riu de de­sign pen­tru acest spațiu se poa­te do­ve­di ce­va mai com­pli­cat de­cât pen­tru res­tul ca­sei. „Es­te di­fi­cil de ales un stil sau o cu­loa­re pen­tru o baie - în anu­mi­te zo­ne ale lu­mii, pre­cum Ja­po­nia ori Ma­roc, baia are un stil spe­ci­fic, re­cog­nos­ci­bil, întru­cât ac­ti­vi­ta­tea de îmbăi­e­re es­te una de ni­vel ri­tua­lic. Cu toa­te aces­tea, ne­voi­le con­tem­po­ra­ne și mon­dia­le nu se înca­dre­a­ză în anu­mi­te ti­pa­re, așa­dar baia de­vi­ne, într-o ca­să, o încă­pe­re ca­re, din punct de ve­de­re al de­sig­nu­lui, răs­pun­de ne­voi­lor spe­ci­fi­ce ale cli­en­tu­lui”, spu­ne arh. int. Cris­ti­na Gol­ban. Astfel, ga­ma cro­ma­ti­că și sti­lul tre­bu­ie să fie ale­se pro­po­rți­o­nal cu di­men­si­u­nea băii: ale­ge cu­lori des­chi­se pen­tru o baie mi­că și or­na­men­te­a­ză zo­ne-cheie. „Se vor or­na­men­ta zo­na dușu­lui, pe­reții goi sau mo­bi­li­e­rul mon­tat, pen­tru a ac­cen­tua și va­lo­ri­za aces­te spații, iar în ca­zul fo­lo­si­rii fi­ni­sa­je­lor cu ti­pa­re pu­ter­ni­ce, es­te im­por­tant ca res­tul cu­lo­ri­lor să fie neu­tre, pen­tru a per­mi­te ti­pa­re­lor să ia­să în evi­de­nță. Plă­ci­le cu mo­del, atât ca ele­men­te sin­gu­la­re, dar și prin mo­da­li­ta­tea în ca­re sunt îmbi­na­te, pot fi o me­to­dă de a per­so­na­li­za spați­ul, iar con­tras­te­le cro­ma­ti­ce sau de stil pot con­sti­tui mo­da­li­tăți pen­tru împros­pă­ta­rea de­sig­nu­lui”, com­ple­te­a­ză arh. int. Cris­ti­na Gol­ban.

TENDINȚELE vin și se duc, iar în ame­na­jă­ri­le in­te­ri­oa­re es­te greu să ții pa­sul. În pre­zent, de­sig­ne­rii mi­ze­a­ză pe cu­lo­ri­le neu­tre și pe ma­te­ria­le­le na­tu­ra­le, pre­cum lem­nul sau pia­tra. „Di­ver­si­ta­tea ma­te­ria­le­lor și a in­sta­lați­i­lor din ple­xi­glas cu as­pect de lemn, pia­tră sau ta­pet es­te abun­den­tă, iar ten­di­nța ac­tua­lă es­te in­spi­ra­tă de mot­to-ul «Less is mo­re». Sim­pli­ta­tea sti­lis­ti­că și mi­ni­ma­lis­mul ti­pa­re­lor sunt con­tra­ba­lan­sa­te de ca­li­ta­tea ma­te­ria­le­lor și fi­nețea mon­ta­ju­lui și exe­cuți­ei. Așa­dar, în ci­u­da aces­tor ten­di­nțe con­tras­tan­te, din­tre ma­te­ria­le­le neu­tre și plă­ci­le cu ti­pa­re va­ria­te, mul­ti­co­lo­re, pot fi gă­si­te mo­da­li­tăți de a îmbi­na aces­te va­rian­te opu­se și de a crea un spațiu ete­ro­gen, cu accente pu­ter­ni­ce, ca­re evi­de­nția­ză zo­ne­le de in­te­res ale băii, pre­cum și per­so­na­li­ta­tea be­ne­fi­cia­ru­lui”, con­clu­zi­o­nea­ză arh. int. Cris­ti­na Gol­ban.

Plăci ce­ra­mi­ce Win­ches­ter Re­si­den­ce Cha­te­aux Orme­aux Red On Mint, 4,75 li­re bu­ca­ta. www.ori­gi­nal­sty­le.com

Plăci ce­ra­mi­ce Rag­no, spe­cia­le pen­tru pe­reți, din co­le­cția The Fra­me, 25x76 cm. Preț la ce­re­re. La noi, prin www.del­tas­tu­dio.ro.

Plăci ce­ra­mi­ce Equ­i­pe în for­mă de romb, di­ver­se cu­lori, di­men­si­uni: 14 x 24 cm sau 15,2 x 26,3 cm. Preț la ce­re­re. La noi, prin www.pro­get­to­ca­sa.ro.

Plăci de faia­nță Lens, pro­du­că­tor Na­tu­cer. Di­men­si­uni: 20,5 x 40 cm. Preț: de la 10,4-17,44 eu­ro + TVA/buc. La noi, prin www.del­tas­tu­dio.ro.

Mo­zaic din sti­clă, cu as­pect lu­ci­os, ver­de-al­bas­tru, fo­lo­sit la in­te­ri­or, în zo­ne ume­de, 0,2 cm x 32,7 cm, 19,35 lei/bu­ca­tă. www. hor­nba­ch.ro

Pla­că Ter­raz­zo Ori­en­tal KR-03 Bleu, 20 x 20 x 1,8 cm, 225,75/mp. www.pia­traon­li­ne.ro

Faia­nță Mo­sai­co Char­me, 31,6 x 31,6 cm, 405 lei/mp. Dis­po­ni­bil la ce­re­re în ma­ga­zi­ne­le Rom­stal. www.rom­stal.ro

Inspi­ra de la Ro­ca es­te o co­le­cție de obiecte sa­ni­ta­re din po­rțe­lan și mo­bi­li­er de baie a că­rei ca­rac­te­ris­ti­că es­te mi­xul între trei li­nii de de­sign: ro­tund, ro­tun­jit și pă­trat. Un alt atri­but al co­le­cți­ei es­te ma­te­ria­lul FINECERAMIC®, pa­ten­tat de...

Co­le­cția Atlas de la Ro­ca in­clu­de li­mi­ta­toa­re de de­bit la 5 li­tri pe mi­nut, pen­tru ba­te­ri­i­le de la­voar, și teh­no­lo­gia Cold Start ca­re ga­ran­te­a­ză eco­no­mii de apă și ener­gie. Teh­no­lo­gia per­mi­te cel mai înalt ni­vel al con­for­tu­lui la fo­lo­si­rea ma­ne­tei...

Plăci ce­ra­mi­ce cu de­co­rați­uni în stil vic­to­rian, 8,95 li­re/bu­ca­tă. www.ori­gi­nal­sty­le.com

Co­le­cție de plăci ce­ra­mi­ce LaVi­ta, dis­po­ni­bi­le în opt va­rian­te cro­ma­ti­ce in­ten­se, 30,5 x 91,5 cm. Preț la ce­re­re. no­vam­bi­ent.ro

Plăci ce­ra­mi­ce Sca­le Alham­bra Elec­tric Blue, pro­du­că­tor Equ­i­pe. Preț la ce­re­re. La noi, prin www.pro­get­to­ca­sa.ro

Mo­zaic din sti­clă, 3 x 3 cm/pi­e­să și 31,8 x 31,8/pla­că, pa­che­tul co­nți­ne 10 bu­căți, 77,32 lei/ bu­ca­tă. www.hor­nba­ch.ro

De­cor Atlas Con­cor­de EWALL Amet­hyst Stri­pes, 40 x 80 cm, 400,50 lei/bu­ca­tă. www.cu­bo­de­sign.ro

Faia­nță Ado­ra bej lu­ci­oa­să, ce imi­tă fi­bre­le de iu­tă, 25 x 40 cm, 35,41 lei/mp. www.de­de­man.ro

Gre­sie bej, pen­tru in­te­ri­or, 34 x 34 cm, 20,86 lei/mp. www.bri­co­de­pot.ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.