Cu far­mec en­gle­zesc

Casa si Gradina - - SUMAR - PRODUCȚIE: Sa­bi­na Ușu­re­lu FOTO: Gu­li­ver/Get­ty Ima­ges, iStock

O grădină cu fi­gu­ri­ne tăia­te în ar­buş­ti veş­nic ver­zi, de­co­ra­tă cu sta­tui, cu o alee splen­di­dă pe ca­re va­ra plo­uă cu flori de La­bur­num şi o li­va­dă or­na­men­ta­lă: pu­ne-o pe lis­ta lo­cu­ri­lor pe ca­re tre­bu­ie să le vi­zi­te­zi mă­car o da­tă în via­ţă!

EÎNCEPUT DE MAR­TIE și per­spec­ti­va zi­le­lor fri­gu­roa­se nu s-a înde­păr­tat – do­va­dă stă fântâna înve­li­tă încă în fo­lii pro­tec­toa­re. Dar sunt din ce în ce mai puți­ne pe­te de pă­mânt go­laș pe mă­su­ră ce ve­ge­tația se tre­zește la viață și îl aco­pe­ră, o mi­er­lă cântă ti­mid la soa­re și e plin de nar­ci­se, brândușe, ghi­o­cei, de flori de spânz și ane­mo­ne. Mag­no­li­i­le și-au um­flat bo­bo­cii și tu­fe­le de tran­da­firi au înce­put să răs­fi­re vârfuri ver­zi, ne­pă­să­toa­re la ris­cu­ri­le vre­mii ca­pri­ci­oa­se.

PRI­MĂ­VA­RA e pe ca­le să eru­pă în gră­di­ni­le ce împrej­mu­i­esc Bar­nsley Ho­u­se, re­fu­gi­ul din Cot­swold Hil­ls, Ma­rea Bri­ta­nie. Moște­ni­tă de soții Ro­se­ma­ry și Da­vid Ve­rey la înce­pu­tul ani­lor '50, pro­pri­e­ta­tea a su­fe­rit o re­a­me­na­ja­re dras­ti­că. Da­vid, un dis­tins is­to­ric al ar­hi­tec­tu­rii, a con­ce­put și a ri­di­cat toa­te ele­men­te­le con­stru­i­te, in­clu­siv un mi­cuț tem­plu ne­o­cla­sic ce se îna­lță dea­su­pra ia­zu­lui încăr­cat de nu­feri.

Însă Ro­se­ma­ry e cea ca­re a cre­at gră­di­na, ajun­să ce­le­bră în toa­tă lu­mea încă din a do­ua ju­mă­ta­te a se­co­lu­lui tre­cut. Prin uti­li­za­rea abi­lă a spați­u­lui, a or­na­men­te­lor și a ele­men­te­lor ca­rac­te­ris­ti­ce spați­i­lor ver­zi de mari di­men­si­uni, re­du­se la sca­ra te­re­nu­lui de di­men­si­uni nu foar­te ge­ne­roa­se, a reușit să cre­e­ze un co­lț cu ve­ge­tație la­bi­rin­ti­că și bo­ga­tă, cu o at­mos­fe­ră uni­că.

LIVADA or­na­men­ta­lă a fost con­ce­pu­tă por­nind de la ide­ea cen­tra­lă a par­cu­lui Vil­lan­dry din Fra­nța: gar­du­ri­le scun­de din ci­mișir măias­tru întrețe­su­te în modele de tip „knot” și punc­ta­te la co­lțuri cu sfe­re din frun­ziș găz­du­i­esc par­ce­le ge­o­me­tri­ce, or­do­na­te. În mijlocul lor se îna­lță po­mi fruc­ti­feri și su­por­turi pli­ne de flori. Co­lțișo­rul aces­ta e plin de far­mec între­gul an, chiar și pe timp ploi­os: de­bu­te­a­ză pri­mă­va­ra cu o mu­lți­me de bul­bi înflo­riți, ca înspre va­ră să se tran­sfor­me trep­tat într-o ma­re par­fu­ma­tă de la­van­dă și maci. Alei­le pa­va­te cu gra­nit, scăl­da­te în flori, adă­pos­tesc ici-co­lo stra­turi cu le­gu­me și ier­buri aro­ma­te. Din nu­i­e­le mlă­di­oa­se de ră­chi­tă, înră­dă­ci­na­te, sunt împle­ti­te obe­lis­curi și pa­ra­va­ne ve­ge­ta­le.

CELEBRA alee cu bo­lți de La­bur­num es­te in­spi­ra­tă din­tr-o struc­tu­ră ase­mă­nă­toa­re afla­tă în gră­di­na de mari di­men­si­uni de la Bod­nant, în nor­dul Ță­rii Ga­li­lor. Pri­mă­va­ra, când co­pa­cii abia își con­tu­re­a­ză frun­ze­le cru­de, pro­me­na­da pi­e­tru­i­tă e stră­ju­i­tă de la­le­le roșii, ce sunt înlo­cu­i­te mai apoi de ce­pe de­co­ra­ti­ve vi­o­let, în ar­mo­nie per­fec­tă cu ma­rea de ver­de­ață și cu flo­ri­le au­rii.

E SU­FI­CI­ENT să te plim­bi o da­tă pe alei­le din Bar­nsley pen­tru a înțe­le­ge ce o fa­ce să fie o grădină em­ble­ma­ti­că, ca­re a in­flue­nțat ge­ne­rații de ar­hi­te­cți pei­sa­giști. Pro­pri­e­ta­tea es­te acum ho­tel privat, însă, pen­tru câte­va zi­le pe an, gră­di­na es­te des­chi­să pu­bli­cu­lui larg.

Ce­a­pă Alli­um hol­lan­di­cum 'Pur­ple Sen­sa­ti­on'

sssss asd as­das­das­dasd as­dasd as­dasd asd

Flori de ce­pșoa­ră (Alli­um scho­e­no­pra­sum)

La înce­pu­tul lui mai, has­mațu­chi (Anthris­cus syl­ves­tris) e înalt și plin de flori. Se fo­lo­sește în rețe­te gas­tro­no­mi­ce fi­ne, dar și în aran­ja­men­te de­co­ra­ti­ve rus­ti­ce, pli­ne de far­mec.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.