Flori de iris pen­tru tot se­zo­nul

Casa si Gradina - - SUMAR - PRODUCȚIE: Sa­bi­na Ușu­re­lu FOTO: iStock, PR fir­me­le me­nți­o­na­te

Dis­po­ni­bi­le în nuan­ţe de alb, gal­ben, roz, por­to­ca­liu, ro­şu, ma­ro, mov, ci­o­co­la­tă, al­bas­tru şi vi­o­let, flo­ri­le ofe­ră un spec­ta­col ex­traor­di­nar ca­re poa­te fi ex­tins pe mai mul­te luni prin plan­ta­rea di­fe­ri­te­lor spe­cii şi va­ri­e­tă­ţi.

PUR ȘI SIM­PLU nu le poți re­zis­ta! Cu pe­ta­le­le lor ca­ti­fe­la­te, în cu­lo­ri­le cur­cu­beu­lui, și par­fu­mul dum­ne­zei­esc, irișii îl au pe vi­no-ncoa. Exis­tă mai mul­te spe­cii, cu di­fe­ri­te for­me, di­men­si­uni și pre­fe­ri­nțe pen­tru con­diți­i­le de crește­re, așa că si­gur vei gă­si exem­pla­re po­tri­vi­te pen­tru gră­di­na ta. Iar da­că nu te mai sa­turi de ele, cul­ti­vă-le pe toa­te și le vei pu­tea ad­mi­ra întreg se­zo­nul!

IRIS RETICULATA are di­men­si­uni mici și ara­tă bi­ne plan­tat în gru­puri ma­si­ve, de im­pact,

sau în ghi­ve­ce. To­le­rant la se­ce­tă, se poa­te plan­ta în soa­re di­rect sau în pe­num­bră. Are ne­voie de sol bi­ne dre­nat și de puțin îngrășă­mânt la plan­ta­re. Iris pu­mi­la crește ma­xi­mum 25 cm înă­lți­me într-o for­mă com­pac­tă. Du­pă înflo­ri­re cu­răță plan­ta de toa­te us­că­tu­ri­le. Pre­fe­ră un loc se­mi­um­brit, deși to­le­re­a­ză și soa­re­le. Ne­ce­si­tă un sol bi­ne dre­nat, iar iar­na, pro­te­cția ri­zo­mi­lor prin mul­ci­re.

IRIS CRIS­TA­TA are ne­voie de un loc se­mi­um­brit și de un sol bo­gat, bi­ne dre­nat, ușor umed. Du­pă plan­ta­re, pro­te­je­a­ză ri­zo­mii prin mul­ci­re pen­tru a păs­tra ume­ze­a­la. Frun­zișul es­te per­sis­tent, așa­dar nu tre­bu­ie cu­rățat prea mult. Iris ger­ma­ni­ca se plan­te­a­ză toam­na, într-un loc înso­rit cu un sol bi­ne dre­nat, având gri­jă ca par­tea su­pe­ri­oa­ră a ri­zo­mi­lor să fie chiar la su­pra­fața so­lu­lui. Cu­răță bi­ne plan­ta de us­că­turi la fi­na­lul pe­ri­oa­dei de înflo­ri­re și di­vi­de ri­zo­mii când de­vin prea aglo­me­rați.

IRIS SPU­RIA se dez­vol­tă cel mai bi­ne în plin soa­re, într-un sol bo­gat, ușor al­ca­lin, cu umi­di­ta­te me­die. Umbra pa­rția­lă es­te to­le­ra­tă, în spe­cial în zo­ne­le cu tem­pe­ra­turi ex­trem de ri­di­ca­te în tim­pul ve­rii. Înmu­lțește-i prin di­vi­za­rea ri­zo­mi­lor de la mijlocul ve­rii până toam­na. Iris en­sa­ta ne­ce­si­tă umi­di­ta­te con­stan­tă, soa­re di­rect și un sol bo­gat, așa­dar e ide­al ca exem­pla­re­le să fie plan­ta­te lângă un iaz, un­de so­lul ră­mâne în per­ma­ne­nță umed. Le mer­ge ex­ce­lent chiar și cu ră­dă­ci­ni­le scu­fun­da­te ușor în apă.

Stânga: Iris ger­ma­ni­ca 'Black Su­i­ted' es­te una din­tre va­ri­e­tăți­le cu cea mai închi­să cu­loa­re a pe­ta­le­lor. Dre­ap­ta: Iris spu­ria 'Ado­be sun­set' înflo­rește în mijlocul ve­rii.

Iris si­bi­ri­ca 'Blue King' Va­ri­e­ta­te de­o­se­bit de re­zis­ten­tă la ger, înflo­rește în mai-iu­nie și atin­ge la ma­tu­ri­ta­te 90 cm. Cap­su­le­le cu se­mi­nțe, de 5-8 cm, împo­do­besc plan­te­le și în tim­pul ier­nii.

Iris cris­ta­ta Plan­te­le sunt așa de mici, încât, cres­cu­te în gru­puri ma­si­ve, se poa­te spu­ne că for­me­a­ză un co­vor ve­ge­tal. Înflo­resc abun­dent, iar frun­zișul ră­mâne ver­de și du­pă înflo­ri­re.

Iris en­sa­ta 'Ca­pri­cian But­ter­fly' Ace­as­tă va­ri­e­ta­te de iris ja­po­nez înflo­rește în iu­nie, atin­gând o înă­lți­me ma­xi­mă de 1 m. Fi­e­ca­re tul­pi­nă pro­du­ce câte trei flori pla­te, ca­rac­te­ris­ti­ce spe­ci­ei.

Iris pu­mi­la 'Bee Win­gs' Înflo­rește de la sfârși­tul lui apri­lie timp de do­uă săp­tă­mâni. Înă­lți­me ma­xi­mă: 18 cm. Iar­na, pen­tru scur­te pe­ri­oa­de, re­zis­tă la tem­pe­ra­turi de până la -30°C.

Iris reticulata 'Kat­ha­ri­ne Hod­gkin' www.flo­ra­da­nia.dk

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.