PARFUMURILE INSPI­RĂ ARTA

Casa si Gradina - - IDEI PENTRU TINE -

Fru­mu­sețea și arta au fost adu­se împreu­nă la cea de-a cin­cea ediție a ver­ni­sa­ju­lui Inspi­ra­ti­on Chal­len­ge by AVON. Anul aces­ta, opt ar­tiști – fo­to­gra­fi și ilus­tra­tori – au ac­cep­tat pro­vo­ca­rea de a se lă­sa in­spi­rați de cea mai no­uă co­le­cție de par­fu­muri AVON și de parfumurile ico­ni­ce din por­to­fo­li­ul bran­du­lui. Adi Bul­boa­că, Andrei Run­ca­nu, Mar­ta Po­pes­cu, Ni­co Gri­go­re, Adria­na Ghe­or­ghe, Ale­xan­dru Ni­mu­rad, Ami­na Bur­loiu, Ana Ban Ana au cre­at lucrări in­spi­ra­te de te­ma HER MANY FACES ca­re vor­bește des­pre mul­ti­la­te­ra­li­ta­tea fe­mei­lor și des­pre ne­nu­mă­ra­te­le stări, sen­ti­men­te și ro­luri pe ca­re aces­tea le pot îmbrățișa. www.avon.ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.