GA­MĂ DE UTI­LA­JE CU ACUMULATOR DE LA STIHL PEN­TRU PASIONAȚII DE PEISAGISTICĂ

Casa si Gradina - - PLANTE DRAGI -

Com­pa­nia STIHL a dez­vol­tat pu­ter­nic, în ulti­mii ani, ga­me­le de uti­la­je cu acu­mu­la­tori. Ingi­ne­rii ger­mani au con­ce­put ini­ţial uti­la­je mai mici pen­tru zo­na hob­by, însă evo­lu­ţia spec­ta­cu­loa­să a teh­no­lo­gi­i­lor şi ino­va­ţi­i­le com­pa­ni­ei le-au per­mis con­stru­i­rea unor sis­te­me de­di­ca­te sar­ci­ni­lor mai pre­ten­ţi­oa­se în gră­di­nă­rit.

Pu­te­rea şi an­du­ran­ţa unor astfel de echi­pa­men­te le fac dis­po­ni­bi­le la lu­cru in­tens în sec­to­rul re­zi­den­ţial, fi­ind o alter­na­ti­vă mai „tă­cu­tă” şi mai „eco” la tra­di­ţi­o­na­le­le mo­toa­re cu car­bu­rant. Astfel, da­că vrei să fii cu ade­vă­rat eco­lo­gist atunci când îţi ame­na­je­zi gră­di­na, atunci o so­lu­ţie teh­ni­că ce va cu­prin­de mai mul­te uti­la­je pe acumulator de la STIHL poa­te re­pre­zen­ta pri­mul răs­puns. Ga­ma C de uti­la­je cu acumulator de la STIHL are avan­ta­jul unui sin­gur acumulator, ca­re se po­tri­veş­te pe pa­tru ca­te­go­rii de uti­la­je şi anu­me: mo­to­coa­se, mo­to­fe­răs­traie, foar­feci de gard viu, su­flan­te şi ma­şini de tuns iar­ba. Toa­te aces­tea func­ţi­o­nea­ză cu un sin­gur acumulator com­pa­ti­bil cu fi­e­ca­re uti­laj în par­te. Astfel, uti­li­za­rea între­gu­lui sis­tem de echi­pa­men­te, cu un sin­gur acumulator, de­vi­ne ex­trem de fia­bi­lă din punct de ve­de­re al cos­tu­ri­lor de achi­zi­ţie şi ope­ra­re, fă­ră a mai pu­ne la so­co­te­a­lă si­len­ţi­o­zi­ta­tea şi fac­to­rul ECO.

Ra­za de lu­cru di­fe­ră de la un uti­laj la altul, în func­ţie de in­ten­si­ta­tea fo­lo­si­rii, dar şi de mun­ci­le re­a­li­za­te. De exem­plu, cel mai per­for­mant acumulator de la STIHL fo­lo­sit la ga­ma com­pac­tă poa­te „du­ce” până la 420 m², în ca­zul unui foar­fe­ce de gard viu HSA 56. Ace­la­şi tip de acumulator func­ţi­o­nea­ză în sar­ci­nă până la 180 de tăi­e­turi pen­tru mo­to­fe­răs­trăul MSA 140 C-BQ şi până la 300 m², da­că se cu­ple­a­ză la mo­to­coa­sa din ace­e­a­şi ga­mă FSA 56.

Pe raf­tu­ri­le ma­ga­zi­ne­lor par­te­ne­re STIHL din Ro­mânia au fost in­tro­du­se şa­se uti­la­je cu acumulator din ga­ma C. La aces­tea se adau­gă trei uti­la­je mai mici des­ti­na­te zo­nei hob­by – mo­to­coa­sa FSA 45, foar­fe­ce­le de gard viu HSA 45 şi foar­fe­ce­le pen­tru ar­buş­ti HSA 25. Pe lângă aces­te uti­la­je, STIHL a dez­vol­tat şi ga­ma de uti­la­je cu acumulator des­ti­na­te pro­fe­si­o­niş­ti­lor, ca­re cu­prin­de no­uă ti­puri de uti­la­je.

Sistemul COMPACT cu acumulator

MSA 120 C-BQ

Es­te des­ti­nat între­ţi­ne­rii te­re­nu­ri­lor şi di­ver­se­lor ac­ti­vi­tă­ţi meş­te­şu­gă­reş­ti. Se uti­li­ze­a­ză în zo­ne sen­si­bi­le la zgo­mot. Cu o greu­ta­te de doar 2,5 kg, MSA 120 C-BQ es­te do­tat cu frâna de lanţ Qu­ic­kStop Su­per şi re­zer­vor tran­spa­rent de ulei.

MSA 140 C-BQ

Are ace­le­a­şi ca­rac­te­ris­tici ca MSA 120 C-BQ, doar că ob­ţi­ne cu 25% mai mul­tă efi­ci­en­ţă la tăi­e­re.

HSA 56

HSA 56 es­te o uneal­tă ro­bus­tă, cu efi­ci­en­ţă de tăi­e­re ri­di­ca­tă, des­ti­na­tă tun­de­rii ar­buş­ti­lor şi gar­du­lui viu din pre­aj­ma ca­sei. În func­ţie de ti­pul de acumulator fo­lo­sit, poa­te tăia de la 140 m², până la 420 m² de gard viu. Greu­ta­tea es­te de 2,9 kg, fă­ră acumulator.

BGA 56

Cu o greu­ta­te de aproa­pe 2 kg, BGA 56 es­te o su­flan­tă STIHL din ga­ma C cu acumulator, foar­te uşor de ma­ne­vrat atunci când tre­bu­ie înde­păr­ta­te frun­ze­le, fi­re­le de iar­bă tăia­te în grădină sau mur­dă­ria de pe alei. Ae­rul es­te ex­pul­zat cu o vi­te­ză de 45 m/s, iar per­for­man­ţe­le sunt in­du­bi­ta­bi­le. Pen­tru cei ca­re do­resc un uti­laj de ace­la­şi tip cu per­for­man­ţe mai mari, se poa­te op­ta pen­tru va­rian­ta pro­fe­si­o­na­lă BGA 85.

FSA 56

Es­te un mo­del de mo­to­coa­să STIHL cu acumulator in­tro­du­să anul tre­cut pe pia­ţa din Ro­mânia. A fost con­ce­pu­tă pen­tru a de­ser­vi su­pra­fe­ţe între 100 şi 300 m², în func­ţie de acu­mu­la­to­rul fo­lo­sit. Dia­me­trul cer­cu­lui de tăi­e­re al FSA 56 es­te de 260 mm, iar prin ci­oc­ni­rea uşoa­ră a ca­pu­lui co­si­tor de sol, fi­rul se ajus­te­a­ză au­to­mat. Greu­ta­tea uti­la­ju­lui es­te de 2,5 kg.

MA 235

Es­te sin­gu­ra ma­şi­nă de tuns iar­bă cu acumulator des­ti­na­tă su­pra­fe­ţe­lor mici, de până la 300 m². Tu­ra­ţia se re­gle­a­ză au­to­mat pen­tru iar­ba tăia­tă, ca­re se adu­nă într-un re­ci­pi­ent co­lec­tor de 30 l. Uti­la­jul se ma­ne­vre­a­ză şi se de­po­zi­te­a­ză uşor, având doar 13 kg şi o ba­ră de ghi­daj ra­ba­ta­bi­lă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.