Infor­me­a­za-te bi­ne

ȘI POȚI REUȘI ÎN TOT CE ÎȚI PROPUI

Casa si Gradina - - EDITORIAL -

Ade­sea, mă tre­zesc spu­nându-mi îndem­nuri mo­bi­li­za­toa­re, dar de ce­le mai mul­te ori, aces­tea nu sunt su­fi­ci­en­te. Nu pentru că nu vre­au să acți­o­nez, ci pentru că, în en­tu­zias­mul cre­a­tor, re­a­li­zez că îmi lip­sește in­struc­ta­jul ne­ce­sar pentru a du­ce la bun sfârșit acți­u­nea pro­pu­să. Sunt si­gu­ră că și voi v-ați spus: „Hai, tre­bu­ie să reușesc să vop­sesc sin­gur încă­pe­rea!” sau „Ce poa­te fi așa de di­fi­cil să mon­tez du­la­pul sau chi­u­ve­ta?”, dar puși în si­tuația con­cre­tă de a fa­ce asta, poa­te că nu ați fă­cut-o în cel mai pro­fe­si­o­nal mod. Doar cu per­se­ve­re­nță apa­re și reuși­ta. Dru­mul spre reuși­tă se cau­tă și se con­stru­i­ește zi de zi, ci­tind in­stru­cți­u­ni­le de fo­lo­si­re a unui uti­laj sau a unui pro­dus, in­for­mându-vă des­pre atuu­ri­le și de­za­van­ta­je­le lui, stu­di­ind ma­nua­le­le de spe­cia­li­ta­te. Tim­pul pe­tre­cut în des­luși­rea aces­tui do­me­niu mi­nu­nat, de­sig­nul de interior și grădini, mi-a de­mon­strat că in­for­mați­i­le le aflu între­bând spe­cia­liștii, punc­tual, des­pre su­bi­ec­tul ca­re mă in­te­re­se­a­ză.

Mi-am pro­pus ca Re­vis­ta Ca­sa și gră­di­na, ală­turi de si­te-ul nos­tru www.ca­sa-gră­di­na.ro, să in­tre și mai mult în ca­sa voas­tră, să de­vi­nă acea pun­te de le­gă­tu­ră din­tre voi, ci­ti­to­rii re­vis­tei, și spe­cia­liști din con­stru­cții, ame­na­jări, pro­du­că­tori de mo­bi­li­er, ce­ra­mi­ce, sti­clă­rie, fi­ni­sa­je sau di­ver­se ra­muri ale in­dus­tri­ei. Nu ezi­ta să ne con­tac­te­zi pentru a fa­ci­li­ta și mai mult ac­ce­sul la in­for­mație, aces­ta es­te se­cre­tul reuși­tei în ori­ce do­me­niu. Așa că bea o ca­fea bu­nă, re­la­xe­a­ză-te și fă-ți cu­raj pentru a ne scrie. Între­bă­ri­le ta­le vor gă­si cu si­gu­ra­nță răs­pun­sul din par­tea spe­cia­liști­lor pe ca­re îi pre­zen­tăm nu­măr de nu­măr în pa­gi­ni­le re­vis­tei. Ei sunt mâna noas­tră dre­ap­tă în acest proi­ect.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.