Aro­mă și ener­gie

Casa si Gradina - - ÎN TREND - PRODUCȚIE: Sa­bi­na Ușu­re­lu FOTO: iStock

Tu cu ce aso­ci­e­zi con­for­tul? Să nu te mi­re da­că la ace­as­tă între­ba­re vei pri­mi, de ce­le mai mul­te ori, un răs­puns ros­tit pe ne­ră­su­fla­te: cu o ce­aş­că de ca­fea cal­dă şi aro­ma­tă.

EXISTĂ PESTE 70 DE SOIURI DE CA­FEA, însă doar do­uă şi-au câşti­gat ce­le­bri­ta­tea, ajun­gând să alin­te mi­liar­de de oa­meni de pe între­a­ga pla­ne­tă cu aro­ma boa­be­lor lor – dar şi cu fru­mu­se­ţea ro­bus­tă a frun­ze­lor. Spe­ci­i­le cul­ti­va­te co­mer­cial sunt Ara­bi­ca (Cof­fea ara­bi­ca) şi Ro­bus­ta (Cof­fea ca­nep­ho­ra), iar ca plan­tă de apar­ta­ment vei gă­si, de obi­cei, va­ri­e­ta­tea C. ara­bi­ca 'Na­na' (adi­că va­rian­ta mi­că, pi­ti­că). Fa­mi­lia plan­te­lor Cof­fea, din ale că­ror fruc­te se ob­ţi­ne mi­ra­cu­loa­sa bău­tu­ră, es­te ori­gi­na­ră din Afri­ca tro­pi­ca­lă (Eti­o­pia, Su­dan) şi Ma­da­gas­car, însă pri­me­le do­ve­zi ale uti­li­ză­rii ca­fe­lei ne par­vin din Ara­bia se­co­lu­lui al XV-lea, când bău­tu­ra era fo­lo­si­tă de su­fiş­ti pentru a ră­mâne

tre­ji în tim­pul ri­tua­lu­ri­lor re­li­gi­oa­se. Pri­me­le ca­fe­ne­le încep să apa­ră în

Mec­ca, Ara­bia Sau­di­tă, şi zeci de mii de mu­sul­mani ca­re îşi fac pe­le­ri­na­jul aco­lo răs­pândesc po­pu­la­ri­ta­tea bău­tu­rii. În se­co­lul al XVI-lea, ca­fe­aua ajun­ge în între­gul Ori­ent Mij­lo­ciu, Per­sia, Tur­cia şi nor­dul Afri­cii. De aco­lo pă­trun­de în Eu­ro­pa şi că­lă­to­reş­te mai de­par­te în res­tul bă­trânu­lui con­ti­nent, în Indo­ne­zia şi în Ame­rici – Bra­zi­lia de­venind, în ce­le din ur­mă, prin­ci­pa­lul pro­du­că­tor de ca­fea din lu­me.

ACEEAȘI PLAN­TĂ din ca­re se ob­ţin boa­be­le de ca­fea es­te, de ase­me­nea, o plan­tă de apar­ta­ment ex­trem de îndră­gi­tă. Con­si­de­ra­tă a fi prin­tre ce­le mai mo­des­te şi mai re­zis­ten­te, Cof­fea es­te gro­za­vă atât pentru iu­bi­to­rii de plan­te ex­pe­ri­men­ta­ţi, cât şi pentru înce­pă­tori. Cum po­ţi creş­te o ast­fel de bi­ju­te­rie ver­de în apar­ta­ment? Tre­bu­ie aşe­za­tă lângă o fe­re­as­tră, dar nu în soa­re di­rect, într-un me­diu cu tem­pe­ra­turi de peste 18°C şi umi­di­ta­te at­mos­fe­ri­că ri­di­ca­tă: pu­ne ghi­ve­ci­ul pe o ta­vă cu pi­e­triş um­plu­tă cu apă sau pul­ve­ri­ze­a­ză frec­vent frun­ze­le cu apă dis­ti­la­tă. So­lul tre­bu­ie men­ţi­nut în per­ma­nen­ţă umed, dar fă­ră ca apa să băl­te­as­că – asi­gu­ră-te că are un dre­naj bun. Po­ţi fo­lo­si un fer­ti­li­zant uşor o da­tă la trei luni, pri­mă­va­ra şi va­ra. Iar­na, fe­reş­te plan­ta de cu­rent şi de sur­se­le de căl­du­ră. În apar­ta­ment, plan­ta de ca­fea es­te apre­cia­tă în pri­mul rând pentru fun­zi­şul bo­gat şi lu­ci­os, însă da­că es­te îngri­ji­tă bi­ne, poa­te pro­du­ce şi câte­va flori mari, al­be, cu o uşoa­ră aro­mă de ia­so­mie. Fruc­te­le ca niş­te ci­re­şe au ne­voie de câte­va luni să se coa­că şi să eli­be­re­ze boa­be­le aro­ma­te.

ȘTIAI CĂ în ul­ti­me­le câte­va de­ce­nii, ca­fe­aua a fost unul din­tre ce­le mai stu­dia­te ali­men­te?

Și şti­ri­le sunt în ma­re par­te bu­ne. Boa­be­le de ca­fea sunt bo­ga­te în an­ti­o­xi­dan­ţi, iar con­su­mul mo­de­rat a fost aso­ciat cu o du­ra­tă mai lun­gă de via­ţă. Poa­te aju­ta la re­du­ce­rea in­fla­ma­ţi­i­lor, în plus, adu­ce ur­mă­toa­re­le be­ne­fi­cii: pro­tec­ţia împo­tri­va bo­li­lor n eu r ode ge­ne­ra tiv e, îmbu­nă­tă­ţi­rea să­nă­tă­ţii ini­mii, scă­de­rea ris­cu­lui de bo­li g as t ro in­tes­tin ale, re­du­ce­rea de­pre­sie i, po­ten­ţa­rea ener­gi­ei şi creş­te­rea pu­te­rii de con­cen­tra­re, dar şi a per­for­man­ţei fi­zi­ce.

Plan­te­le de ca­fea cresc 10-12 m înă­lți­me. Înflo­resc după trei, pa­tru ani de la plan­ta­re, iar fruc­te­lor le ia 10-11 luni să se coa­că. Trăi­esc în me­die 60 de ani, însă pot atin­ge și 100 de ani. Ilus­trație: Bos­ton Pu­blic Li­bra­ry

E ușor să uiți că boa­be­le de ca­fea sunt, de fapt, sâmbu­rii unor fruc­te ase­mă­nă­toa­re ci­reșe­lor, co­mes­ti­bi­le, cu un gust ușor dul­ce­ag ce amin­tește de fruc­te­le de pă­du­re.

Răs­făț dus la ex­trem: ce-ai zi­ce de un ce­ai din flori par­fu­ma­te de ca­fea? Pe­ta­le­le us­ca­te își păs­tre­a­ză aro­ma de ia­so­mie, îmbo­gățin­du-se cu no­te de ca­fea. Abso­lut de­li­ci­os!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.