TENDINȚELE ÎN GRĂDINĂRIT ÎN 2018

Casa si Gradina - - IDEI PENTRU TINE -

Uti­li­za­rea unor teh­no­lo­gii ino­va­toa­re, cul­ti­va­rea pro­pri­i­lor le­gu­me și plan­te și gri­ja față de vi­ețu­i­toa­re­le din ju­rul gră­di­nii sunt doar câte­va din­tre tendințele în grădinărit în 2018, spu­ne Sa­rah Huf, ar­hi­tect pei­sa­gist Gar­te­nART, com­pa­nie mem­bră a gru­pu­lui HUF HAUS. „Su­fra­ge­ria ver­de” con­ti­nuă să apa­ră pe lis­ta de do­ri­nțe a oa­me­ni­lor ca­re vi­se­a­ză să ai­bă un loc cât mai plă­cut pentru pe­tre­ce­rea tim­pu­lui li­ber. Există ne­nu­mă­ra­te opți­uni pentru ame­na­ja­rea spați­u­lui din ju­rul ca­sei, cum ar fi co­voa­re­le și pa­tu­ri­le pentru exterior sau te­ra­se din lemn și plăci ce­ra­mi­ce (ca o alter­na­ti­vă la pia­tră), ca­re aju­tă la o tran­ziție mai na­tu­ra­lă că­tre interior. www.huf-haus.com

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.