SOLUȚIILE OPTIME

Casa si Gradina - - BINE PRIMIțI -

Pentru a obți­ne un echi­li­bru între ca­li­ta­tea do­ri­tă și prețul cel mai bun, de­sig­ne­rii au com­ple­tat mo­bi­li­e­rul cum­pă­rat din ma­ga­zin cu pi­e­se re­a­li­za­te la co­man­dă. Es­te ca­zul dres­sin­gu­lui: re­a­li­zat pe co­man­dă să se înca­dre­ze în spați­ul do­rit, i-au fost adău­ga­te fron­tu­ri­le achi­ziți­o­na­te de la IKEA.

Nu­mai un de­sig­ner pu­tea re­cu­noaște po­te­nția­lul unui sim­plu pa­nou de lemn, fi­xat pe pe­re­te, de a tran­sfor­ma spați­ul.

În dor­mi­tor, proi­ec­tul a ur­mă­rit să adu­că tex­turi na­tu­ra­le și nua­nțe re­la­xan­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.