Poți avea o casă pe roți în Ro­mânia?

Casa si Gradina - - BINE PRIMIțI -

Re­gle­men­tă­ri­le, la noi, nu sunt la fel de bi­ne pu­se la punct în ca­zul ru­lo­te­lor sau al ca­se­lor pe roți pre­cum în Ame­ri­ca, exis­tând un vid le­gis­la­tiv în do­me­niu, dar cu toa­te aces­tea s-au gă­sit so­luții. Există do­uă va­rian­te pro­pu­se de pri­mul con­struc­tor de ca­se sus­te­na­bi­le pe roți din Ro­mânia, Eco Ti­ny Ho­u­se din Mi­er­cu­rea

Ci­uc, iar re­pre­zen­tan­tul său, Sza­kács Bo­tond, a su­bli­niat: „Trai­le­rul se înscrie la Re­gis­trul Au­to, iar ca­sa apa­re ca o încăr­că­tu­ră sau se poa­te obți­ne o omo­lo­ga­re spe­cia­lă înre­gis­trând ca­sa pe roți sub for­mă de ru­lo­tă. Înre­gis­tra­rea cos­tă 1 000 de eu­ro și intră sub re­gi­mul re­mor­ci­lor și ru­lo­te­lor, ne­ce­si­tând re­vi­zie (ITP) la fi­e­ca­re doi ani. Da­că încăr­că­tu­ra se me­nți­ne în li­mi­ta de 3,5 to­ne, ca­sa pe roți se poa­te trac­ta da­că ai car­net de con­du­ce­re de ca­te­go­ria B, dar da­că es­te de­pășit acest ga­ba­rit, le­gea pre­ve­de deți­ne­rea unui car­net de con­du­ce­re de ca­te­go­ria C. Trac­ta­tă cu un SUV cu mo­to­ri­za­re pu­ter­ni­că, acest tip de casă poa­te «cir­cu­la» chiar și cu vi­te­za de 80-90 km/oră. Aces­te ca­se nu au ne­voie de au­to­ri­zație pentru con­stru­cție și sunt in­de­pen­den­te ener­ge­tic.”

Ele se pot am­pla­sa, fă­ră gri­jă, pe un te­ren in­tra­vi­lan sau ex­tra­vi­lan aflat în pro­pri­e­ta­te, iar când vrei să schim­bi pei­sa­jul poți să o faci fă­ră pro­ble­me luând și ca­sa cu ti­ne. Sin­gu­ra pro­ble­mă o re­pre­zin­tă no­ua des­ti­nație, for­ma ei de pro­pri­e­ta­te, da­că e în pa­tri­mo­ni­ul pri­mă­ri­ei ai ne­voie de au­to­ri­za­rea aces­teia, altfel poți plă­ti pentru găz­du­i­re per­soa­nei ca­re deți­ne te­re­nul. Da­că îți do­rești o casă pe roți nu ezi­ta să îi con­tac­te­zi pe cei de la Eco Ti­ny Ho­u­se, re­a­li­ză­ri­le lor se ri­di­că la stan­dar­de înal­te, com­pa­ra­bi­le cu ce­le in­ter­nați­o­na­le, dar la un preț mult mai mic. www.eco­ti­ny.ho­u­se

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.