Sim­plu de re­a­li­zat

Casa si Gradina - - IDEI PENTRU TINE -

În ca­zul în ca­re mo­de­le­le an­te­ri­oa­re îți par di­fi­ci­le, ți-am pre­gă­tit și unul mult mai sim­plu de re­a­li­zat, dar ca­re are im­pact la fel de fru­mos în ca­drul lo­cu­i­nței. Dun­gi­le sau for­me­le ge­o­me­tri­ce rec­tan­gu­la­re se re­a­li­ze­a­ză cu ban­dă ade­zi­vă de hârtie, li­pi­tă drept ghi­daj pe pe­re­te. Ai gri­jă ca su­pra­fața de apli­ca­re să fie us­ca­tă, bi­ne fi­ni­sa­tă cu glet și să co­nți­nă o vop­sea la­va­bi­lă, ba­zi­că re­gu­lă va­la­bi­lă și în re­a­li­za­rea mo­de­le­lor cu șa­blon. După re­a­li­za­rea ghi­da­ju­lui din ban­dă ade­zi­vă, apli­că vop­se­aua la­va­bi­lă cu tra­fa­le­tul, dar să nu fie îmbi­bat foar­te ta­re. Opte­a­ză pentru o vop­sea den­să, cu pu­te­re de aco­pe­ri­re ma­re. Apoi, la­să vop­se­aua câte­va mi­nu­te să se sta­bi­li­ze­ze pe pe­re­te și înlă­tu­ră ban­da ade­zi­vă - da­că ace­as­ta stă prea mult pe pe­re­te riști ca, atunci când o înde­păr­te­zi, să se smul­gă cu bu­căți din vop­se­aua de ba­ză.

Nua­nțe­le in­ten­se de roșu sunt so­luția ide­a­lă în de­co­ra­rea unui spațiu mo­dern. Pentru a di­na­mi­za su­pra­fața, aso­cia­ză roșul cu gal­ben, muștar sau ocru. Cau­tă pa­le­ta­rul Du­lux pe www.du­lux.ro și ale­ge to­nu­ri­le ca­re te re­pre­zin­tă.

Pentru re­a­li­za­rea unui de­cor ca­re co­nți­ne mai mul­te nua­nțe, după dez­li­pi­rea ghi­da­ju­lui din ban­dă ade­zi­vă a fi­e­că­rei culori, aște­ap­tă să se usu­ce cu­loa­rea res­pec­ti­vă pentru a ve­ni cu ur­mă­toa­rea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.