Tran­sfor­ma­rea unui pod

Casa si Gradina - - SUMAR - PRODUCȚIE: Ele­na Mi­hă­es­cu

Pro­pri­e­ta­rii unui pod ve­chi şi întu­ne­cos au pro­fi­tat la ma­xi­mum de noi­le so­lu­ţii de re­no­vări de pe pia­ţă, dar şi de di­men­si­u­ni­le ge­ne­roa­se ale aces­tu­ia pentru a-l tran­sfor­ma într-un spa­ţiu pentru lo­cu­it mo­dern şi lu­mi­nos, com­pus din bucătărie, li­ving, baie, un mic bi­rou şi dor­mi­tor.

DIMENSIUNEA GENEROASĂ a aces­tui pod le-a per­mis pro­pri­e­ta­ri­lor să îl tran­sfor­me într-un spațiu de lo­cu­it con­for­ta­bil, per­so­na­li­zat după ne­voi­le lor. Dar nu doar dimensiunea, ci și des­chi­de­rea, da­to­ri­tă că­reia s-a pu­tut uti­li­za în între­gi­me înă­lți­mea po­du­lui. Ast­fel, punc­tul cen­tral îl re­pre­zin­tă li­vin­gul, ca­re cu­prin­de o bi­bli­o­te­că, o zo­nă pentru luat ma­sa și o ca­na­pea pentru mo­men­te­le de re­la­xa­re. Ale­ge­rea de a nu dă­râma stâlpul de că­ră­mi­dă s-a do­ve­dit una in­spi­ra­tă pentru că acum aces­ta de­li­mi­te­a­ză zo­ne di­fe­ri­te din li­ving, dar es­te și un ele­ment de­co­ra­tiv, în timp ce bârne­le din lemn re­con­diți­o­na­te fac un con­trast plă­cut cu mo­bi­li­e­rul mo­dern. Tot pro­ce­sul de re­a­me­na­ja­re a du­rat apro­xi­ma­tiv trei luni, iar în pre­zent cei doi pro­pri­e­tari spun că toa­tă in­ves­tiția a me­ri­tat.

CHIAR DA­CĂ PE­REȚII sunt încli­nați, pro­pri­e­ta­rii nu au vă­zut acest lu­cru ca pe un im­pe­di­ment, ci mai de­gra­bă au gă­sit so­luții încât să îi fo­lo­se­as­că în avan­ta­jul lor. Au ales fe­res­tre cu su­pra­fețe vi­tra­te mari prin ca­re intră mul­tă lu­mi­nă na­tu­ra­lă, iar mo­bi­li­e­rul (spre exem­plu, bi­bli­o­te­ca sau pe­re­te­le din sti­clă ca­re des­par­te li­vin­gul de bi­rou) a fost fă­cut pe co­man­dă pentru a ur­ma li­nia încli­na­tă a pe­reți­lor. Fe­res­tre­le por­nesc din po­dea, ast­fel că pri­ve­liștea spre exterior es­te mai am­plă, iar la interior spați­ul es­te mai bi­ne lu­mi­nat și pa­re mai ma­re și mai ae­ri­sit. În ace­lași timp, cu­lo­ri­le și ma­te­ria­le­le ale­se joa­că un rol impor­tant în per­ce­pția asu­pra spați­u­lui: pe­reții sunt al­bi, po­de­aua are o nua­nță des­chi­să, iar ma­te­ria­le­le sunt na­tu­ra­le.

PENTRU BUCĂTĂRIE, pro­pri­e­ta­rii au ales mo­bi­lă fă­cu­tă la co­man­dă. De fapt, nici nu se pu­tea altfel, din mo­ment ce și aici există un pe­re­te încli­nat ca­re tre­bu­ia ex­ploa­tat. Tot ce pre­su­pu­ne par­tea de de­po­zi­ta­re se află în spa­te­le ace­lor du­la­puri, în timp ce zo­na de spă­lat ali­men­te și gă­tit es­te po­ziți­o­na­tă pe pe­re­te­le drept. Spați­ul nu a per­mis un dor­mi­tor mai ma­re, de ace­ea cei doi l-au mo­bi­lat doar cu stric­tul ne­ce­sar. Con­clu­zii? Un spațiu se poa­te rein­ven­ta la nes­fârșit și poa­te fi per­so­na­li­zat după ne­voi­le pro­pri­e­ta­ri­lor, chiar da­că es­te unul ati­pic, un­de pe­reții sunt încli­nați, iar bârne­le din lemn sunt mul­te și la ve­de­re. Sub aco­pe­rișul în pan­tă, cei doi pro­pri­e­tari sunt mai de­par­te de zgo­mo­tul stră­zii, se bu­cu­ră de pri­ve­liște că­tre oraș și in­ti­mi­ta­te.

FOTO: Nik­las Hart, www.velux.ro

Ori­ce spațiu se poa­te tran­sfor­ma într-unul con­for­ta­bil, pe ca­re să îl nu­mești aca­să. Prin efor­tu­ri­le și ima­gi­nația pro­pri­e­ta­ri­lor, acest pod întu­ne­cos es­te de acum no­ua lor casă inun­da­tă de lu­mi­nă na­tu­ra­lă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.