În lu­mi­na re­flec­toa­re­lor

O gră­di­nă exo­ti­că încon­joa­ră ca­sa ca­re a fost timp de opt ani că­mi­nul cu­plu­lui Anna Fa­ris-Chris Pratt. Po­ze­le cu ea au fă­cut încon­ju­rul lu­mii, însă ce­le­bri­ta­tea pro­pri­e­ta­ri­lor ei nu es­te sin­gu­rul mo­tiv pentru ca­re a ajuns să fie cu­nos­cu­tă atât de bi­ne.

Casa si Gradina - - SUMAR - PRODUCȚIE: Sa­bi­na Ușu­re­lu • FOTO: Splash News

DIN MO­MEN­TUL în ca­re ce­le­bri­tăți­le hol­ly­woo­di­e­ne au anu­nțat că di­vo­rțe­a­ză și că își pun la vânza­re ca­sa în ca­re au lo­cu­it timp de mu­lți ani, fru­moa­sa pro­pri­e­ta­te a ajuns la rândul ei ve­de­tă în pre­sa in­ter­nați­o­na­lă. Cu­i­bă­ri­tă în zo­na in­fe­ri­oa­ră a ca­ni­o­nu­lui Ni­chols, în re­gi­u­nea Hol­ly­wood Hil­ls, ofe­ră asu­pra orașu­lui Los Ange­les pri­ve­liști ca­re îți taie ră­su­fla­rea, căci te­re­nul de 3 500 de me­tri pă­trați se află pe o pan­tă abrup­tă. In­tra­rea prin­ci­pa­lă es­te mar­ca­tă de câte­va trep­te și de zi­du­ri­le de pia­tră de pe ca­re se re­var­să va­luri de ver­de­ață într-o ne­gli­je­nță fer­me­că­toa­re: co­paci tro­pi­ca­li, ier­buri exo­ti­ce și pâlcuri de bam­bus. La lă­sa­rea întu­ne­ri­cu­lui, ilu­mi­na­tul de­co­ra­tiv dis­cret, dar ex­trem de efi­ci­ent pu­ne în va­loa­re si­lue­te­le ar­hi­tec­tu­ra­le ale plan­te­lor și tran­sfor­mă mi­cuța zo­nă ver­de din fața ca­sei într-o fe­e­rie.

Anna Fa­ris a cum­pă­rat pro­pri­e­ta­tea în de­cem­brie 2005 cu 1,995 mi­li­oa­ne USD. În ur­ma di­vo­rțu­lui, a pus-o din nou pe piață, la înce­pu­tul anu­lui 2018, pentru 2,5 mi­li­oa­ne USD.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.