Pis­ci­nă sau pa­ra­dis?

Mai mult de­cât o sim­plă pis­ci­nă! Cre­e­a­ză un mic rai în ca­re con­for­tul unui SPA de lux să se îmbi­ne cu ele­men­te­le na­tu­ra­le într-o ar­mo­nie de­să­vârşi­tă.

Casa si Gradina - - SUMAR - PRODUCȚIE: Sa­bi­na Ușu­re­lu FOTO: iStock

DESFATĂ-ȚI PRI­VI­REA și răs­față-ți su­fle­tul! O pis­ci­nă per­fect in­te­gra­tă în pei­saj te adu­ce mai aproa­pe de na­tu­ră, șter­ge ori­ce ur­mă de ar­ti­fi­cial și îți tran­sfor­mă gră­di­na într-un mic pa­ra­dis. Es­te in­di­cat să proi­ec­te­zi de la bun înce­put un ast­fel de ele­ment ac­va­tic, iar mo­de­le­le din be­ton, cu for­me per­so­na­li­za­te, se po­tri­vesc cel mai bi­ne aces­tei abor­dări. Da­că înainte de­ni­ve­lă­ri­le te­re­nu­lui erau o pro­ble­mă, acum ele pot fi pu­se în va­loa­re prin trep­te su­bac­va­ti­ce ca­re să se­pa­re dis­cret zo­na mai adâncă, des­ti­na­tă îno­tu­lui, de par­tea de­co­ra­ti­vă. În ca­zul în ca­re gră­di­na se află în zo­na mon­ta­nă, poți pro­fi­ta de ver­ti­ca­li­ta­tea ver­san­tu­lui pentru a crea la ba­za lui, cu aju­to­rul stânci­lor (na­tu­ra­le sau fal­se, din po­li­meri), o ca­vi­ta­te nu­mai bu­nă de scăl­dat. Ascun­de-i mar­gi­ni­le sub roci de­co­ra­ti­ve și um­ple go­lu­ri­le de pia­tră cu ver­de­ață. Cas­ca­da poa­te ve­ni și ea la pa­chet: sis­te­mul de re­cir­cu­la­re a apei stă as­cuns în spa­te­le pe­re­te­lui și tot aco­lo, într-o ca­me­ră teh­ni­că prin ca­re se pă­trun­de din la­te­ral, pot fi am­pla­sa­te echi­pa­men­te­le pis­ci­nei. În schimb, pe un te­ren per­fect plan, dar cu

di­men­si­uni ge­ne­roa­se, poți crea în in­te­ri­o­rul pis­ci­nei mai mul­te com­par­ti­men­te, de­ni­ve­lări și al­ve­o­le ca­re să te du­că cu gândul la ochi­u­ri­le de apă na­tu­ra­le. Sis­te­mul de ilu­mi­nat tre­bu­ie să se in­te­gre­ze și el per­fect în ame­na­ja­re (ascun­de spo­tu­ri­le prin­tre bo­lo­va­nii de­co­ra­ti­vi sau în pâlcu­ri­le de plan­te), fă­ră a fa­ce însă ra­bat la si­gu­ra­nță.

IN­DI­FE­RENT DE MO­DE­LUL ALES, tre­bu­ie să iei în cal­cul fun­cți­o­na­li­ta­tea de­sig­nu­lui res­pec­tiv. Deși poți ascun­de mar­gi­ni­le pis­ci­nei sub ele­men­te de­co­ra­ti­ve, es­te bi­ne să lași căi lar­gi de ac­ces, re­a­li­za­te din da­le de pa­vaj sau din lemn cu ade­re­nță ri­di­ca­tă pentru a mi­ni­mi­za ris­cul alu­ne­că­rii; asi­gu­ră-te că nu sunt ob­tu­ra­te de ele­men­te prost fi­xa­te, de ca­re te poți împi­e­di­ca sau în ca­re te poți răni.

O tra­ver­să din lemn fi­xa­tă pe bor­du­ra pis­ci­nei fa­ce le­gă­tu­ra vi­zua­lă între lu­ci­ul apei și ele­men­te­le de de­cor na­tu­ra­le.

Insu­la de ver­de­ață – o ca­vi­ta­te de be­ton im­per­me­a­bil în ca­re cresc plan­te­le – spo­rește na­tu­ra­lețea ele­men­tu­lui ac­va­tic.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.