De­co­re­a­ză cu ghi­ve­ce înflo­ra­te

Col­ţuri mici de cur­te lip­si­te de via­ţă? Zo­ne ines­te­ti­ce? Spa­ţii am­ple, mo­no­to­ne? Schim­bă sim­plu şi ra­pid fa­ţa gră­di­nii cu ghi­ve­ce pli­ne de flori – o re­văr­sa­re de culori şi aro­me încântă­toa­re.

Casa si Gradina - - SUMAR - PRODUCȚIE: Sa­bi­na Ușu­re­lu FOTO: www.pweu­ro­pe.com

GHIVECELE cu flori re­pre­zin­tă cea mai la înde­mână so­luție de de­cor ra­pid în gră­di­nă. Adu­nă împreu­nă, ca într-un bu­chet, mai mul­te soiuri, însă ai gri­jă să com­bini întot­de­au­na plan­te cu ne­voi ase­mă­nă­toa­re, dar și cu un ritm de crește­re si­mi­lar. Uti­li­ze­a­ză o va­ri­e­ta­te de tex­turi, culori și for­me, ur­mând rețe­ta de ba­ză: plan­te înal­te + plan­te ca­re se re­var­să peste mar­gini + plan­te ca­re um­plu spați­i­le go­lașe și le­a­gă vi­zual aran­ja­men­tul. Co­re­le­a­ză nu­mă­rul și dimensiunea plan­te­lor cu vo­lu­mul ghi­ve­ci­u­lui (de exem­plu, într-un vas cu dia­me­trul gu­rii de 25-30 cm încap cam trei plan­te ca­re stau so­li­tar în ghi­ve­ce cu dia­me­trul de 10 cm). Înainte de a tran­splan­ta flo­ri­le, gru­pe­a­ză pe ma­sa de lu­cru ghivecele in­di­vi­dua­le; ast­fel îți vei da se­a­ma de câte ai ne­voie și în ce po­ziție să le așe­zi. Plan­te­le anua­le sunt ex­ce­len­te pentru aran­ja­men­te­le în ghi­ve­ce: le poți schim­ba la fi­e­ca­re înce­put de se­zon, iar toam­na, pentru a nu le iro­si, le pui în com­post și le tran­sfor­mi în îngrășă­mânt na­tu­ral.

Cre­e­a­ză un la­bi­rint de ghi­ve­ce pe trep­te și te­ra­să, lă­sând su­fi­ci­ent spațiu de tre­ce­re – vei îmbo­găți ast­fel o in­tra­re să­ră­că­ci­oa­să.

Alcă­tu­i­ește un spațiu in­tim într-o zo­nă de tra­fic cu aju­to­rul ghi­ve­ce­lor ma­si­ve și plan­te­lor înal­te, stu­foa­se.

Mar­che­a­ză in­tra­rea în casă cu un bu­chet bo­gat de flori ca­re să întâmpi­ne mu­sa­fi­rii cu ve­se­lie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.