Ca­fe­aua or­ga­ni­că Mi­e­le

Casa si Gradina - - ÎN TREND -

Mi­e­le, bran­dul ca­re cre­e­a­ză apa­ra­te de cea mai no­uă ge­ne­rație pentru iu­bi­to­rii de ca­fea, îți pro­pu­ne mai mult de­cât teh­no­lo­gia ino­va­toa­re. De acum, poți pre­pa­ra la es­pres­so­rul tău Mi­e­le pre­fe­rat pri­ma ca­fea a bran­du­lui. The Black Edi­ti­on No 1 es­te o ca­fea Ara­bi­ca or­ga­ni­că de cea mai bu­nă ca­li­ta­te, bio cer­ti­fi­ca­tă, ale că­rei boa­be au fost cul­ti­va­te și cu­le­se ma­nual în zo­ne­le de po­diș înalt din Ame­ri­ca de Sud. „Oda­tă cu pro­pria ca­fea a bran­du­lui nos­tru, do­rim să le ofe­rim cli­e­nți­lor noștri acel ce­va spe­cial pe ca­re îl pot gă­si doar la Mi­e­le”, afir­mă Ger­not Tret­ten­brein, re­pre­zen­tan­tul Mi­e­le. The Black Edi­ti­on No 1 es­te co­mer­cia­li­za­tă ex­clu­siv în show­roo­mu­ri­le com­pa­ni­ei sau on­li­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.