Tu­do­rel Toa­der și-a pus Jus­tiția-n cap

Pro­to­coa­le, do­uă într-unul

Cotidianul - - ACTUALITATE - Ingrid Da­vid

Anun­ţul mi­nis­tru­lui Jus­ti­ţi­ei vi­ne du­pă ce Au­gus­tin La­zăr a fă­cut luni o de­cla­ra­ţie de pre­să în ca­re a dat pu­bli­ci­tă­ţii co­res­pon­den­ţa cu mi­nis­trul Jus­ti­ţi­ei și CSM pe te­ma pro­to­coa­le­lor se­cre­te între in­sti­tu­ţi­i­le sta­tu­lui.

Într-o de­cla­ra­ţie de 30 de mi­nu­te, La­zăr a ca­li­fi­cat pe­ri­oa­da ac­tua­lă ca fi­ind „una di­fi­ci­lă pen­tru jus­ti­ţie și sta­tul de drept din Ro­mânia“.

„Es­te un con­text în ca­re ma­ni­pu­la­rea opi­ni­ei pu­bli­ce es­te frec­vent fo­lo­si­tă ca in­stru­ment pen­tru des­ta­bi­li­za­rea ac­ti­vi­tă­ţii pro­cu­ro­ri­lor. De­cla­ra­ţia mea are ro­lul de a sta­bi­li ade­vă­rul cu pri­vi­re la o te­mă ex­trem de dez­bă­tu­tă – cea ca pro­to­coa­le­lor de coo­pe­ra­re cu SRI. Mi­nis­te­rul Pu­blic are mi­si­u­nea de a asi­gu­ra pe ba­ză de pro­be afla­rea ade­vă­ru­lui. (…) Fac pu­bli­că co­res­pon­den­ţa pur­ta­tă cu mi­nis­te­rul Jus­ti­ţi­ei și CSM, ade­vă­rul nu tre­bu­ie să su­pe­re pe ni­meni, es­te unul sin­gur. Din ace­as­tă co­res­pon­den­ţă re­zul­tă cu cla­ri­ta­te fap­tul că Mi­nis­te­rul Pu­blic a ac­ţi­o­nat în per­ma­nen­ţă ast­fel:

- în mod tran­spa­rent, prin in­for­ma­rea CSM și a mi­nis­tru­lui Jus­ti­ţi­ei, în le­gă­tu­ră cu toa­te de­mer­su­ri­le ini­ţia­te cu re­fe­ri­re la pro­to­coa­le;

-în mod con­stant, pen­tru de­se­cre­ti­za­rea pro­to­coa­le­lor din de­cem­brie 2016, pri­mul de­mers fi­ind fă­cut la da­ta de 13 mar­tie 2017, într-un ca­dru le­gal, ca­re a re­pre­zen­tat un mod in­sti­tu­ţi­o­nal de lu­cru pen­tru Ro­mânia. A se ve­dea „Eva­lua­rea nu es­te o for­mă de pre­si­u­ne. De­ci­zia de eva­lua­re nu are la ba­ză cir­cum­stan­ţe re­cen­te. În de­cem­brie 2016 (n.r. – Au­gus­tin La­zăr) toc­mai încheia­se un nou pro­to­col du­pă ce îl abro­ga­se pe cel din 2009. Am ști­ut inițial de un sin­gur pro­to­col.“Sunt doar câte­va din­tre afir­ma­ţi­i­le fă­cu­te de mi­nis­trul Tu­do­rel Toa­der, în re­pli­că la une­le afir­ma­ţii fă­cu­te de pro­cu­ro­rul ge­ne­ral. La sfârși­tul de­cla­ra­ţi­ei de pre­să, Tu­do­rel Toa­der a fă­cut o afir­ma­ţie ca­re pu­ne sem­ne de între­ba­re le­ga­te de dis­cu­ţi­i­le din ul­ti­me­le zi­le. „Vă ex­prim o ne­du­me­ri­re per­so­na­lă pe ca­re mă voi stră­dui să o cla­ri­fic: a vor­bit și dânsul (n.r. – Au­gus­tin La­zăr) și eu de pro­to­co­lul din de­cem­brie 2016, înre­gis­trat pe da­ta de 8 de­cem­brie 2016, nu­mai că, la ace­e­ași da­tă, la PÎCCJ apar do­uă pro­to­coa­le în ace­e­ași zi, sub nu­me­re di­fe­ri­te, cu co­nți­nu­turi di­fe­ri­te. În co­res­pon­de­nța ofi­cia­lă se fa­ce re­fe­ri­re la pro­to­co­lul din da­ta de... fă­ră pre­ci­za­rea că sunt do­uă pro­to­coa­le“, a spus Tu­do­rel Toa­der.

în acest sens pro­to­coa­le­le si­mi­la­re încheia­te de SRI cu Inspec­ţia Ju­ri­di­că, cu CSM, Înal­ta Cur­te și alte in­sti­tu­ţii ale sta­tu­lui ro­mân“(…) Se fac niște show-uri ca­re nu fac bi­ne ni­mă­nui, nici jus­ti­ţi­ei, nici Mi­nis­te­ru­lui Pu­blic. Să ve­dem ca­re e ade­vă­rul des­pre ma­ni­pu­la­rea pe­ni­bi­lă apă­ru­tă în spa­ţi­ul pu­blic. A ma­ni­pu­la pe ci­ne­va e ofen­sa­tor“, a mai spus La­zăr.

Po­tri­vit do­cu­men­tu­lui pre­zen­tat luni pre­sei, mi­nis­trul ce­re de­ta­lii des­pre pro­to­coa­le­le încheia­te, ci­ne sunt sem­na­ta­rii și de­cre­ti­za­rea aces­to­ra, a anun­ţat La­zăr.

„În 3 apri­lie 2018, Mi­nis­te­rul Pu­blic co­mu­ni­că Mi­nis­te­ru­lui Jus­ti­ţi­ei, în aten­ţia prof.univ. Tu­do­rel Toa­der, că înce­pând din 1.01.2005, în evi­den­ţe­le noas­tre fi­gu­re­a­ză un nu­măr de do­cu­men­te de coo­pe­ra­re in­sti­tu­ţi­o­na­lă și le-am enu­me­rat pe

toa­te. Adre­sa e re­zul­ta­tul dis­cu­ţi­i­lor pur­ta­te la CSM. Ele mer­ge­au la bi­ro­ul de pro­fil, nu ave­am re­ţi­ne­re că ar fi ce­va rău cu ele și nu ave­am ce să as­cun­dem Mi­nis­te­ru­lui Jus­ti­ţi­ei. Cel din 2016 es­te enu­me­rat în rând cu ce­le­lal­te pro­to­coa­le, fă­ră nici ore­ţi­ne­re. Nu ave­am mo­tiv să nu-l pre­zen­tăm, de vre­me ce to­ţi îl știau, era lip­sit de efec­te, nu era ni­cio ra­ţi­u­ne să-l as­cun­dem“, a spus pro­cu­ro­rul ge­ne­ral.

„Pri­mul do­cu­ment pe ca­re îl voi pre­zen­ta es­te adre­sa Mi­nis­te­ru­lui Jus­ti­ţi­ei ca ur­ma­re a dez­ba­te­ri­lor pe ca­re le-am avut în ca­drul CSM și a dis­po­ni­bi­li­tă­ţii pro­cu­ro­ru­lui ge­ne­ral de a pu­ne la dis­po­zi­ţia mi­nis­tru­lui, ne-a tri­mis ace­as­tă adre­să în 19 mar­tie 2018 în ca­re spu­nea: „Dom­nu­le pro­cu­ror ge­ne­ral, în ba­za pre­ro­ga­ti­ve­lor, vă so­li­ci­tăm să ne co­mu­ni­ca­ţi da­că și câte pro­to­coa­le se­cre­te sunt încheia­te între Mi­nis­te­rul Pu­blic, DNA , DIICOT și SRI, da­ta închei­e­rii și sem­na­ta­rii, pre­cum și să de­ma­ra­ţi pro­ce­du­ra le­ga­lă de de­se­cre­ti­za­re. Răs­pun­sul Mi­nis­te­ru­lui Pu­blic că­tre Mi­nis­te­rul Jus­tiți­ei a fost din 20 mar­tie: În aten­ţia dom­nu­lui mi­nis­tru, având în ve­de­re adre­sa dvs, vă co­mu­ni­căm pro­to­co­lul de coo­pe­ra­re din­tre Mi­nis­te­rul Pu­blic și SRI, strict se­cret - es­te vor­ba de cel din 2009, și al doi­lea pro­to­col din­tre SRI și PÎCCJ, se­cret, 6 pa­gini, es­te pro­to­co­lul din 2016“, mai spu­ne La­zăr.

De ase­me­nea, Au­gus­tin La­zăr a pre­ci­zat că toa­te pro­to­coa­le­le au fost pu­se și la dis­po­zi­ţia CSM: „Aici vom gă­si ace­le­ași adre­se. (…) Am co­mu­ni­cat CSM și ce­le do­uă pro­to­coa­le din 2009 și 2016 cu men­ţi­u­nea că cel de-al doi­lea pro­to­col a fost de­nun­ţat. Pro­to­co­lul es­te lip­sit de ori­ce efec­te. El poa­te fi de­cla­si­fi­cat și sper să ob­ţi­nem ace­as­tă adre­să de de­cla­si­fi­ca­re ca să închei­em dis­cu­ţia. (…) În pe­ri­oa­da 20-29 mar­tie, toa­te pro­to­coa­le­le au pu­se la dis­po­zi­ţia CSM. Au fost in­vi­ta­ţi mem­brii Con­si­li­u­lui prin me­saj, e-mail, pe ca­re le am. Da­că va fi ne­voie, vom pre­zen­ta. Mem­brii au fost in­vi­ta­ţi să stu­di­e­ze pro­to­coa­le­le la bi­ro­ul de pro­fil, pen­tru că to­ţi ma­gis­trații au drep­tul de a stu­dia do­cu­men­te­le cla­si­fi­cat.“

Tot acest scan­dal a de­bu­tat joi, du­pă ce pro­to­co­lul încheiat în 2016 între Par­che­tul Ge­ne­ral și SRI a ajuns la opi­nia pu­bli­că. O va­rian­tă ne­se­cre­tă, ca­re es­te pu­bli­ca­tă pe si­te-ul Mi­nis­te­ru­lui Pu­blic și una se­cre­tă, ce a apă­rut câte­va ore mai târziu, pe pa­gi­na de Fa­ce­book a lui Da­ri­us Vâlcov. Ambe­le au fost sem­na­te în ace­e­ași zi, chiar înain­te de ale­geri, în de­cem­brie 2016. Cel ne­se­cret pre­ve­de ches­ti­uni teh­ni­ce pri­vind con­di­ţi­i­le con­cre­te de ac­ces la sis­te­me teh­ni­ce ale Cen­tru­lui Na­ţi­o­nal de Inter­cep­ta­re a Co­mu­ni­ca­ţi­i­lor. Cel se­cret ară­ta o strânsă re­la­ţi­o­na­re între in­sti­tu­ţii și era prac­tic o con­ti­nua­re a pro­to­co­lu­lui încheiat în anul 2009.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.