S-a su­pă­rat și CSM

Cotidianul - - ACTUALITATE -

De­cla­ra­ţi­i­le de ieri ale mi­nis­tru­lui de Jus­ti­ţie au fost pre­ce­da­te de une­le ale altor păr­ţi im­pli­ca­te în sis­tem.

Afir­ma­ţii gra­ve la adre­sa jus­ti­ţi­ei din Ro­mânia. Așa ca­ta­lo­ghe­a­ză pro­cu­ro­rii CSM de­cla­ra­ţi­i­le de luni ale mi­nis­tru­lui Jus­ti­ţi­ei, Tu­do­rel Toa­der, ca­re a afir­mat că Mi­nis­te­rul Pu­blic s-a înde­păr­tat de la ro­lul con­sti­tu­ţi­o­nal. „Aces­te de­cla­ra­ţii ca­re acre­di­te­a­ză ide­ea că pro­cu­ro­rii își des­fășoa­ră ac­ti­vi­ta­tea cu încăl­ca­rea ca­dru­lui le­gal și a li­ber­tă­ţi­lor fun­da­men­ta­le ale ce­tă­ţe­ni­lor re­pre­zin­tă afir­ma­ţii gra­ve la adre­sa jus­ti­ţi­ei din Ro­mânia. Sec­ţia pen­tru pro­cu­rori atra­ge aten­ţia că ast­fel de afir­ma­ţii cu ca­rac­ter ge­ne­ral sunt de na­tu­ră a pu­ne la îndoia­lă ac­ti­vi­ta­tea și cre­di­bi­li­ta­tea Mi­nis­te­ru­lui Pu­blic“, ara­tă CSM, prin­tr-un co­mu­ni­cat de pre­să. Pro­cu­ro­rii CSM mai su­bli­nia­ză ne­voia unui me­saj pu­blic „echi­li­brat și res­pon­sa­bil ca­re să con­so­li­de­ze încre­de­rea ce­tă­ţe­a­nu­lui în ac­tul de jus­ti­ţie, înda­to­ri­re ca­re re­vi­ne de­o­po­tri­vă tu­tu­ror re­pre­zen­tan­ţi­lor in­sti­tu­ţi­i­lor pu­bli­ce“, in­clu­siv mi­nis­tru­lui Jus­ti­ţi­ei, Tu­do­rel Toa­der.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.