Acu­ze­le lui Pon­ta

Cotidianul - - ECONOMIE -

Fos­tul pre­mi­er Vic­tor Pon­ta su­sți­ne că epi­de­mia de gri­pă por­ci­nă es­te o ca­tas­tro­fă eco­no­mi­că și so­cia­lă cau­za­tă de in­com­pen­te­nță și co­ru­pție, pre­ci­zând că au­to­ri­tăți­le nu au fă­cut ni­mic deși pri­mul fo­car a apă­rut în ur­mă cu un an. Pon­ta vor­bește și des­pre o or­do­na­nță de ur­ge­nță da­tă cu de­di­cație, prin ca­re o fir­mă apro­pia­tă me­di­u­lui po­li­tic ar fi fost fa­vo­ri­za­tă. „Fa­li­men­ta­rea sis­te­mu­lui de asis­te­nță ve­te­ri­na­ră pri­va­tă din zo­na ru­ra­lă a Ro­mâni­ei es­te un scop în si­ne al com­pa­ni­ei FARMAVET ca­re are în stra­te­gie des­chi­de­rea a pes­te 300 de ca­bi­ne­te și far­ma­cii în me­di­ul ru­ral”, scrie Vic­tor Pon­ta pe Fa­ce­book. „PES­TA PORCINA AFRICANA ( PPA) = un aten­tat la si­gu­ran­ta na­ti­o­na­la a Ro­ma­ni­ei afec­tand mi­li­oa­ne de oa­meni ( in spe­cial din zo­ne­le ru­ra­le, in spe­cial oa­meni ca­re au vo­tat PSD ca sa fie pro­te­ja­ti si aju­ta­ti la ne­voie)! O ca­tas­tro­fa eco­no­mi­ca si so­cia­la pro­du­sa prin re­te­ta cla­si­ca ro­ma­neas­ca = in­com­pe­ten­ta + co­rup­tie ! Da­ca nu luam ma­suri ime­dia­te o ame­nin­ta­re la fel de ma­re pri­ves­te do­me­ni­ul ovi­ne­lor! Asta in­se­am­na ca oa­me­nii vor cum­pa­ra din im­port si porc de Cra­ci­un si mi­el de Pas­te – cres­ca­to­rii ro­mani vor da fa­li­ment – FARMAVET va pros­pe­ra ala­turi de pro­tec­to­rii sai po­li­tici! Am ges­ti­o­nat des­tu­le cri­ze de acest gen in pe­ri­oa­da in ca­re am fost Prim Mi­nis­tru/ am va­zut alte cri­ze in pe­ri­oa­de­le in ca­re eram doar mem­bru al Gu­ver­nu­lui sau cand eram in Opo­zi­tie/ ce­ea ce se in­tam­pla in 2018 es­te o ca­tas­tro­fa com­pa­ra­bi­la doar cu ce­le­bra “gri­pa avia­ra” ges­ti­o­na­ta la fel de de­zas­tru­os de ce­le­brul “mi­nis­tru Flu­tur”!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.