Ca­zan, pro­mo­vat du­pă pro­tes­te­le din 10 au­gust

Cotidianul - - TOT FELUL -

Pro­tes­te­le vi­o­len­te din 10 au­gust au des­chis o ade­vă­ra­tă Cu­tie a Pan­do­rei în ce­ea ce pri­vește in­ter­venția jan­dar­me­ri­ei. Du­pă con­tro­ver­se, an­che­te in­ter­ne și plângeri pe­na­le, ia­tă că lu­cru­ri­le nu sunt chiar așa de ne­gre. Cel puțin nu pen­tru mai­o­rul Lau­ren­ţiu Ca­zan, coor­do­na­to­rul in­ter­ven­ţi­ei jan­dar­mi­lor la mi­tin­gul din 10 au­gust din Pia­ţa Vic­to­ri­ei.

Aces­ta a fost împu­ter­ni­cit să ocu­pe, timp de șa­se luni, func­ţia de di­rec­tor ge­ne­ral al Di­rec­ţi­ei Ge­ne­ra­le de Jan­dar­mi a Mu­ni­ci­pi­u­lui Bu­cu­rești, anun­ţă Jan­dar­me­ria Ca­pi­ta­lei.

„Având în ve­de­re fap­tul că la ni­ve­lul con­du­ce­rii Di­rec­ţi­ei Ge­ne­ra­le de Jan­dar­mi a Mu­ni­ci­pi­u­lui Bu­cu­rești a înce­tat împu­ter­ni­ci­rea pe func­ţia de di­rec­tor ge­ne­ral a dom­nu­lui lo­co­te­nent-co­lo­nel MASTAN Alin, pen­tru asi­gu­ra­rea con­ti­nu­i­tă­ţii la co­man­dă și a bu­nei des­fășu­rări a ac­ti­vi­tă­ţi­lor, la ni­ve­lul Inspec­to­ra­tu­lui Ge­ne­ral al Jan­dar­me­ri­ei Ro­mâne s-a dis­pus împu­ter­ni­ci­rea pe o pe­ri­oa­dă de șa­se luni în func­ţia de di­rec­tor ge­ne­ral al Di­rec­ţi­ei Ge­ne­ra­le de Jan­dar­mi a Mu­ni­ci­pi­u­lui Bu­cu­rești a dom­nu­lui mai­or CA­ZAN Lau­ren­ţiu”, in­for­me­a­ză Jan­dar­me­ria Bu­cu­rești, prin­tr-un co­mu­ni­cat de pre­să.

Mai­o­rul Lau­ren­ţiu Ca­zan es­te cel ca­re a coor­do­nat in­ter­ven­ţia jan­dar­mi­lor la pro­tes­tul din 10 au­gust, din Pia­ţa Vic­to­ri­ei.

Lau­ren­ţiu Ca­zan pri­mul ca­re a spus că își ce­re scu­ze fa­ţă de per­soa­ne­le ca­re au su­fe­rit „în mod gra­tu­it” în ur­ma in­ter­ven­ţi­ei for­ţe­lor de or­di­ne, aces­ta su­bli­ni­ind că nu a luat o de­ci­zie în pri­vin­ţa unei de­mi­sii și că nici nu are ce să-și re­proșe­ze.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.