Gi­u­liani, plă­tit pen­tru scri­soa­re

Cotidianul - - ACTUALITATE - So­nia Te­o­do­res­cu

Ru­dy Gi­u­liani, avo­ca­tul per­so­nal al lui Do­nald Trump, a fost plă­tit de o fir­mă de con­sul­ta­nță la ni­vel mon­dial atunci când a tri­mis scri­soa­rea preșe­din­te­lui Ro­mâni­ei, po­tri­vit po­li­ti­co.eu.

Gi­u­liani a de­cla­rat ce­lor de la Po­li­ti­co că ace­as­tă scri­soa­re „s-a ba­zat pe un ra­port pe ca­re l-a ana­li­zat“al fos­tu­lui di­rec­tor FBI Lo­u­is Fre­eh și ca­re con­du­ce o fir­mă de con­sul­ta­nță la ni­vel mon­dial, Fre­eh Gro­up Inter­na­ti­o­nal So­lu­ti­ons. „Ei îmi plă­tesc ono­ra­ri­ul“, a spus Gi­u­liani des­pre Fre­eh Gro­up.

„Es­te ui­mi­tor“

Fos­tul pri­mar al New York-ului nu a spe­ci­fi­cat su­ma pe ca­re a pri­mit-o sau da­că fir­ma i-a plă­tit ono­ra­ri­ul în nu­me­le unui cli­ent. El a re­co­man­dat ca toa­te între­bă­ri­le să fie pu­se Fre­eh Gro­up, ca­re însă „nu a răs­puns la ele“, po­tri­vit po­li­ti­co.eu. Wil­liam Jef­fress Jr, par­te­ner la Ba­ker Bot­ts, ca­re a re­pre­zen­tat Le­wis „Scoo­ter“într-un do­sar din 2007 de scur­geri de in­for­mații de la CIA, spu­ne că es­te sur­prin­ză­tor că Gi­u­liani a ne­gli­jat să pre­ci­ze­ze în scri­soa­re da­că a acți­o­nat în nu­me­le unui cli­ent. „Es­te ne­o­bișnu­it ca un avo­cat ame­ri­can să-i scrie preșe­din­te­lui unui stat străin, ofe­rin­du-i sfa­turi în le­gă­tu­ră cu efor­tu­ri­le ace­lei nați­uni ca să lup­te cu an­ti­co­ru­pția, dar să nu me­nți­o­ne­ze cli­en­tul sau cli­e­nții în nu­me­le că­ro­ra scrie, ce­ea ce es­te ui­mi­tor“, spu­ne Jef­fress. „Sin­gu­ra con­clu­zie pe ca­re pot să o trag es­te că ori­ci­ne la îndem­nat (și l-a plă­tit) cre­de că va avea in­flue­nță, pen­tru că și nu­mai pen­tru că es­te avo­ca­tul preșe­din­te­lui ame­ri­can“, mai spu­ne Jef­fress.

„Scri­soa­rea nu es­te sur­prin­ză­toa­re“

„Da­că Ru­dy Gi­u­liani vrea să fie avo­ca­tul și pur­tă­to­rul de cu­vânt al preșe­din­te­lui ame­ri­can, nu ar tre­bui să ia o ast­fel de po­ziție față de po­li­tici pu­bli­ce străi­ne în nu­me­le unor cli­e­nți plă­tiți“, spu­ne pen­tru Po­li­ti­co se­na­to­rul ame­ri­can Chris Mur­phy, un de­mo­crat ca­re și-a mai ex­pri­mat în tre­cut și îngri­jo­ra­rea față de re­vo­ca­rea lui Ko­ve­si.

Mur­phy spu­ne că scri­soa­rea lui Gi­u­liani „poa­te sub­mi­na“efor­tu­ri­le sa­le și ale se­na­to­ru­lui re­pu­bli­can John Mccain de a atra­ge ate­nția asu­pra co­ru­pți­ei din Ro­mânia.

Unii ex­pe­rți în etici ju­ri­di­ce spun că nu es­te ni­mic în ne­re­gu­lă ca avo­ca­tul per­so­nal al preșe­din­te­lui ame­ri­can că lu­cre­ze în nu­me­le altor cli­e­nți.

„Scri­soa­rea nu es­te sur­prin­ză­toa­re“, spu­ne Step­hen Gil­lers, pro­fe­sor la Fa­cul­ta­tea de Drept a Uni­ver­si­tății din New York, într-un e-mail adre­sat Po­li­ti­co. „Nu știu în nu­me­le cui a scris-o sau pe or­di­nea de zi a cui se află. Dar nici nu con­te­a­ză. Indi­fe­rent da­că o scrie ca avo­cat pen­tru un cli­ent sau ca să aju­te cli­e­nții fir­mei Fre­eh în sco­pu­ri­le lor, sau chiar ca un ce­tățe­an îngri­jo­rat, nu e ni­mic în ace­as­tă scri­soa­re ca­re să ex­ce­a­dă eti­cii le­gi­lor ame­ri­ca­ne“, spu­ne Gil­lers.

Re­a­min­tim fap­tul că Ru­dol­ph Gi­u­liani, avo­ca­tul lui Do­nald Trump, fost pro­cu­ror fe­de­ral și fost pri­mar al New York-ului, a tran­smis o scri­soa­re preșe­din­te­lui Klaus Io­han­nis și altor ofi­cia­li ro­mâni, în ca­re ce­re ve­ri­fi­ca­rea pro­to­coa­le­lor din­tre Par­che­tul Ge­ne­ral și SRI și sto­pa­rea pre­si­u­ni­lor asu­pra ju­de­că­to­ri­lor, re­la­te­a­ză Me­dia­fax.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.