Un scan­dal de porc

Cotidianul - - POLITICĂ - Eca­te­ri­na Craiu

de zeci de mi­li­oa­ne de eu­ro, pi­er­deri de mii lo­curi de mun­că, pre­cum și pi­er­de­rea unor im­por­tan­te opor­tu­ni­tă­ţi co­mer­cia­le pen­tru Ro­mânia. Vor­bim aici de im­pli­ca­ţii ma­jo­re pen­tru eco­no­mia na­ţi­o­na­lă, de­oa­re­ce vi­ru­sul PPA pu­ne în pe­ri­col toa­te fer­me­le co­mer­cia­le de crește­re și îngrășa­re a por­cu­lui din Ro­mânia, ca­re pro­duc apro­xi­ma­tiv ju­mă­ta­te din to­ta­lul căr­nii de porc des­ti­na­te con­su­mu­lui in­tern“, se ara­tă în co­mu­ni­ca­tul tran­smis de Preșe­din­ţie.

Klaus Io­han­nis so­li­ci­tă Gu­ver­nu­lui adop­ta­rea de ur­gen­ţă a tu­tu­ror mă­su­ri­lor ne­ce­sa­re prin ca­re să fie sto­pa­tă crește­rea nu­mă­ru­lui de fo­ca­re de pes­tă por­ci­nă afri­ca­nă (PPA) și tra­ge un sem­nal de alar­mă asu­pra ris­cu­ri­lor ma­jo­re ge­ne­ra­te de răs­pândi­rea ex­plo­zi­vă a aces­tui vi­rus.

„Sta­rea de fapt ac­tua­lă ara­tă că Gu­ver­nul es­te in­ca­pa­bil să ges­ti­o­ne­ze si­tua­ţia pes­tei por­ci­ne afri­ca­ne, ca­re are con­se­cin­ţe foar­te gra­ve pen­tru eco­no­mia ro­mâneas­că. La fel de grav es­te și fap­tul că au­to­ri­tă­ţi­le res­pon­sa­bi­le nu au in­for­mat pro­du­că­to­rii și po­pu­la­ţia, la timp și efi­ci­ent, cu pri­vi­re la ris­cu­ri­le ma­jo­re al răs­pândi­rii vi­ru­su­lui PPA. Prin­să în lup­ta cu jus­ti­ţia, pen­tru a ob­ţi­ne su­bor­do­na­rea aces­teia, gu­ver­na­rea PSD a ui­tat să se lup­te cu pes­ta por­ci­nă afri­ca­nă, cel mai grav fla­gel cu ca­re s-a con­frun­tat zoo­teh­nia ro­mâneas­că până în pre­zent“, cri­ti­că preșe­din­te­le.

Po­tro­vit sur­sei ci­ta­te, în anul 2016, Gu­ver­nul a sta­bi­lit, prin ho­tă­râre, mă­su­ri­le ne­ce­sa­re în ve­de­rea com­ba­te­rii și pre­veni­rii pes­tei por­ci­ne afri­ca­ne, însă „în acest an au­to­ri­tă­ţi­le res­pon­sa­bi­le au fost lua­te, încă o da­tă, pe ne­pre­gă­ti­te, în ci­u­da pre­ce­den­te­lor și a aver­tis­men­te­lor pri­vind ra­pi­di­ta­tea cu ca­re se ex­tind fo­ca­re­le de pes­tă por­ci­nă afri­ca­nă. De ase­me­nea, Gu­ver­nul nu a fost pre­o­cu­pat să asi­gu­re acu­ra­te­ţea da­te­lor în ce­ea ce pri­vește evi­den­ţa și tra­sa­bi­li­ta­tea ani­ma­le­lor“.

Se vor­bește des­pre asu­ma­rea res­pon­sa­bi­li­tă­ţii

Preșe­din­te­le ce­re apli­ca­rea tu­tu­ror nor­me­lor și mă­su­ri­lor de pre­ven­ţie ca­re se im­pun în ast­fel de si­tua­ţii, in­clu­siv asi­gu­ra­rea co­res­pun­ză­toa­re a ba­ri­e­re­lor de bi­o­se­cu­ri­ta­te ca­re să li­mi­te­ze răs­pândi­rea fo­ca­re­lor.

„De­fi­ci­en­ţe­le pe ace­as­tă li­nie au con­tri­bu­it la ex­tin­de­rea cu ra­pi­di­ta­te a epi­de­mi­ei, în afa­ra con­tro­lu­lui au­to­ri­tă­ţi­lor res­pon­sa­bi­le, cu efec­te de­vas­ta­toa­re asu­pra cres­că­to­ri­lor de por­ci­ne, dar și asu­pra po­pu­la­ţi­ei pen­tru ca­re crește­rea por­ci­lor re­pre­zin­tă un mij­loc de sub­zis­ten­ţă. În ci­u­da aver­tis­men­te­lor Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne, du­pă apa­ri­ţia vi­ru­su­lui în Del­ta Du­nă­rii nu au fost lua­te toa­te mă­su­ri­le pre­vă­zu­te în pla­nul de con­tin­gen­ţă, pen­tru a pre­ve­ni ex­tin­de­rea fo­ca­re­lor de pes­tă por­ci­nă afri­ca­nă și în alte zo­ne ale te­ri­to­ri­u­lui na­ţi­o­nal. Preșe­din­te­le Ro­mâni­ei aten­ţi­o­nea­ză Gu­ver­nul și au­to­ri­tă­ţi­le com­pe­ten­te că sunt da­toa­re să ex­pli­ce cum es­te po­si­bil ca, în toa­tă ace­as­tă pe­ri­oa­dă, să nu fie lua­te mă­su­ri­le adec­va­te pen­tru izo­la­rea și men­ţi­ne­rea sub con­trol a fo­ca­re­lor exis­ten­te. Gu­ver­nul tre­bu­ie să ex­pli­ce și mă­su­ra de eli­mi­na­re, în pri­mă­va­ra aces­tui an, a in­spec­ţi­i­lor sa­ni­ta­re obli­ga­to­rii în gos­po­dă­rii, în con­di­ţi­i­le în ca­re Exe­cu­ti­vul era pe de­plin co­nști­ent de pe­ri­co­lul pes­tei por­ci­ne afri­ca­ne încă de la înce­pu­tul anu­lui 2017. (...) To­to­da­tă, cei ca­re au ges­ti­o­nat într-un mod com­plet de­fec­tu­os ace­as­tă cri­ză vor tre­bui să-și asu­me res­pon­sa­bi­li­ta­tea stă­rii de fapt“, mai spu­ne preșe­din­te­le.

Pre­mi­e­rul, che­mat la ra­port

În acest con­text, PNL a so­li­ci­tat au­di­e­rea pre­mi­e­ru­lui Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă în ple­nul Par­la­men­tu­lui cu pri­vi­re la cri­za pes­tei por­ci­ne și nu nu­mai, a anun­ţat li­de­ru­lui gru­pu­lui de­pu­ta­ţi­lor PNL. Ra­lu­ca Tur­can a mai afir­mat că pre­mi­e­rul tre­bu­ie să dea ex­pli­ca­ţii și pen­tru „ges­ti­o­na­rea de­zas­tru­oa­să, cu im­pact ma­jor în eco­no­mie, asu­pra pes­tei por­ci­ne“.

30.000 de porci, in­ci­ne­ra­ţi

La ace­as­tă oră, exis­tă fo­ca­re de pes­tă por­ci­nă în ze­ce ju­dețe ale ță­rii și au fost in­ci­ne­rați până acum pes­te 30.000 de porci. În ce­ea ce pri­vește des­pă­gu­bi­ri­le, din 1.603 do­sa­re întoc­mi­te până acum, au fost plă­ti­te su­me­le afe­ren­te pen­tru 83 de do­sa­re. Mi­nis­trul Petre Daea su­sți­ne însă că nu va ră­mâne ni­ci­un fer­mi­er fă­ră des­pă­gu­biri, ur­mând și o rec­ti­fi­ca­re bu­ge­ta­ră. Ulte­ri­or, ba­nii vor fi re­cu­pe­rați de la Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă. „Se aște­ap­tă o rec­ti­fi­ca­re bu­ge­ta­ră pen­tru alo­ca­rea su­me­lor. Nu ră­mâne ni­ci­un ce­tățe­an fă­ră des­pă­gu­biri. Noi am co­mu­ni­cat cu Co­mi­sia și am fă­cut de­mer­su­ri­le ne­ce­sa­re în ba­za Re­gu­la­men­tu­lui 652/2014 (de sta­bi­li­re a unor dis­po­ziții pen­tru ges­ti­o­na­rea chel­tu­i­e­li­lor pri­vind la­nțul ali­men­tar, să­nă­ta­tea și bu­năs­ta­rea ani­ma­le­lor, prin ca­re se alo­că bani pen­tru cei afec­tați de pes­ta por­ci­nă – n.r.), dar și în ba­za Re­gu­la­men­tu­lui 1308/2013 (pri­vind sta­bi­li­rea anu­mi­tor au­toa­re în le­gă­tu­ră cu or­ga­ni­za­rea co­mu­nă a pi­ețe­lor) ca­re vi­ze­a­ză spri­jin, în con­diți­i­le în ca­re apar fe­no­me­ne adia­cen­te pi­er­de­rii efec­ti­ve­lor de ani­ma­le“, a mai de­cla­rat Daea.

Pro­ble­ma cea mai ma­re le­ga­tă de ace­as­tă boa­lă es­te că „în Ro­mânia nu exis­tă spe­cia­liști și fa­cul­tăți ca­re să pre­gă­te­as­că spe­cia­liști în pes­ta por­ci­nă afri­ca­nă“, spu­ne mi­nis­trul Daea. „De ace­ea, tre­bu­ie să ne fo­lo­sim de ex­pe­ri­e­nța ce­lor ca­re s-au întâlnit cu spe­cia­liști și cu ex­pe­rți din afa­ra ță­rii. Pe o par­te, din­tre ei i-am so­li­ci­tat să vi­nă și au venit o se­rie de spe­cia­liști din Da­ne­mar­ca, Fra­nța, Spa­nia. Unul din­tre cei mai mari pro­fe­sori ai Eu­ro­pei pe ca­re îl fo­lo­sesc toa­te ță­ri­le a venit aici și a ana­li­zat si­tuația de la noi. Noi am și reușit să închi­dem fo­ca­rul de pa­tru ori, la Sa­tu Ma­re“, a spus Daea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.