Con­stru­cția de noi hi­dro­cen­tra­le în zo­ne­le de deal și mun­te, în pe­ri­col să fie in­ter­zi­să

La ce­re­rea Bru­xel­les-ului, via Gu­vern

Cotidianul - - ECONOMIE - Mi­hai Soa­re

Con­stru­cția de hi­dro­cen­tra­le si­tua­te la alti­tu­dini între 800 și 1000 de me­tri ar pu­tea fi sis­ta­tă, pen­tru că așa cer au­to­ri­tăți­le de me­diu la Bru­xel­les, iar Mi­nis­te­rul Ape­lor și Pă­du­ri­lor din Ro­mânia se con­for­me­a­ză.

Mă­su­ra va fi lua­tă prin ho­tă­râre de gu­vern, proi­ec­tul de HG fi­ind acum în dez­ba­te­re pu­bli­că. Di­rect afec­ta­tă de ace­as­tă pre­ve­de­re, ca­re are ca scop pro­te­cția me­di­u­lui și ca­re, în UE, se apli­că de­ja de ce­va vre­me, es­te cea mai ma­re com­pa­nie a sta­tu­lui ro­mân, Hi­dro­e­lec­tri­ca – ace­as­ta ar pu­tea aban­do­na proi­ec­te de­ja înce­pu­te. Proi­ec­tul de act nor­ma­tiv se re­fe­ră la „noi lu­crări și ac­ti­vi­tă­ţi pe ape sau ca­re au le­gă­tu­ră cu ape­le“. Nu sunt afec­ta­te hi­dro­cen­tra­le­le de­ja con­stru­i­te.

În No­ta de fun­da­men­ta­re, ini­ţia­to­rii sus­ţin că Ro­mânia se află în eta­pa I a fa­zei pre­con­ten­ci­oa­se pen­tru pu­ne­rea în întârzi­e­re a apli­că­rii Di­rec­ti­vei-ca­dru Apă 2000/60/CE și a Di­rec­ti­vei Ha­bi­ta­te 92/43/CEE în pro­ce­sul de au­to­ri­za­re a mi­cro­hi­dro­cen­tra­le­lor din Ro­mânia.

„Prin­tre an­ga­ja­men­te­le asu­ma­te de Ro­mânia se află și mă­suri de na­tu­ră stra­te­gi­că me­ni­te să con­du­că la cla­sa­rea cau­zei. Pe lângă mo­di­fi­ca­rea/com­ple­ta­rea pre­ve­de­ri­lor exis­ten­te le­ga­te de de­fi­ni­rea de­bi­tu­lui eco­lo­gic, res­pec­tiv cre­a­rea te­mei­u­lui le­gal ex­pres pen­tru sta­bi­li­rea mo­du­lui de de­ter­mi­na­re și cal­cul al aces­tu­ia, un an­ga­ja­ment ferm es­te sta­bi­li­rea lis­tei sec­toa­re­lor cur­su­ri­lor de apă pe ca­re se in­ter­zi­ce re­a­li­za­rea de lu­crări ca­re pot afec­ta sta­rea eco­lo­gi­că a ape­lor“, po­tri­vit ini­ţia­to­ri­lor.

Ast­fel, prin apro­ba­rea proi­ec­tu­lui de act nor­ma­tiv ca­re sta­bi­lește cri­te­ri­i­le de se­lec­ta­re și lis­ta sec­toa­re­lor de cur­suri de apă un­de se in­ter­zi­ce sau se res­tric­ţi­o­nea­ză re­a­li­za­rea de lu­crări și ac­ti­vi­tă­ţi ca­re pot afec­ta sta­rea eco­lo­gi­că a ape­lor, se va crea ca­drul le­gal ne­ce­sar im­ple­men­tă­rii aces­tor mă­suri de na­tu­ră stra­te­gi­că, me­ni­te să con­du­că la pro­tec­ţia re­sur­se­lor de apă și a eco­sis­te­me­lor ac­va­ti­ce.

Mi­nis­te­rul Ape­lor su­sți­ne că pre­ve­de­ri­le nu­mi­tei HG tre­bu­ie in­clu­se în Stra­te­gia Ener­ge­ti­că a Ro­mâni­ei 2016-2020, cu per­spec­ti­va anu­lui 2050. Cu alte cu­vin­te, adop­ta­tă acum, va pro­du­ce efec­te pes­te mu­lți ani. De altă pă­re­re es­te însă Hi­dro­e­lec­tri­ca. Ace­as­ta ve­de un ade­vă­rat de­zas­tru pen­tru proi­ec­te­le de in­ves­tiții ale com­pa­ni­ei, une­le chiar în de­ru­la­re. „În ce­ea ce pri­vește ex­ploa­ta­rea re­sur­se­lor ener­ge­ti­ce re­ge­ne­ra­bi­le, în spe­ţă a po­ten­ţia­lu­lui hi­dro­e­ner­ge­tic al ape­lor, de­li­mi­ta­rea sec­toa­re­lor pro­pu­se nu va con­du­ce la un im­pact ma­cro­e­co­no­mic în ce­ea ce pri­vește dez­vol­ta­rea ra­mu­rii ener­ge­ti­ce, având în ve­de­re po­ten­ţia­lul hi­dro­e­ner­ge­tic teh­nic ame­na­ja­bil exis­tent. În acest sens, așa cum se men­ţi­o­nea­ză în ca­drul Ra­por­tu­lui de ţa­ră al Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne pu­bli­cat în 2017, «cu o pon­de­re a ener­gi­ei din sur­se re­ge­ne­ra­bi­le de 24,7% în 2015, Ro­mânia și-a atins de­ja obi­ec­ti­vul pen­tru 2020 în ce­ea ce pri­vește acest tip de ener­gie, mai ales da­to­ri­tă im­por­tan­tu­lui său sec­tor hi­dro­e­ner­ge­tic». Es­te ast­fel ne­ce­sar un mix al sur­se­lor ener­ge­ti­ce in­clu­zând sur­se­le re­ge­ne­ra­bi­le ca­re să ga­ran­te­ze se­cu­ri­ta­tea ener­ge­ti­că, fapt con­sem­nat și de Stra­te­gia Ener­ge­ti­că a Ro­mâni­ei 20162030, cu per­spec­ti­va anu­lui 2050“, se men­ţi­o­nea­ză în no­ta de fun­da­men­ta­re a proi­ec­tu­lui le­gis­la­tiv.

Deși Ro­mânia și-a atins de­ja ţin­ta de re­ge­ne­ra­bi­le pen­tru anul 2020, Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an a adop­tat la înce­pu­tul aces­tui an noi ţin­te de ener­gie ver­de, res­pec­tiv 35% pen­tru anul 2030.

În ce­ea ce pri­vește Ro­mânia, ace­as­tă ţin­tă pen­tru ener­gia re­ge­ne­ra­bi­lă ar pu­tea fi de 31-32% pen­tru ener­gia re­ge­ne­ra­bi­lă în anul 2030, ce­ea ce re­pre­zin­tă un salt sem­ni­fi­ca­tiv fa­ţă de obi­ec­ti­vul de 24% pe ca­re îl are ţa­ra noas­tră pen­tru 2020, du­pă cum a de­cla­rat, în lu­na iu­nie, Zol­tan Na­gy-be­ge, vi­ce­preșe­din­te al Au­to­ri­tă­ţii Na­ţi­o­na­le pen­tru Re­gle­men­ta­re în Ener­gie.

Aban­do­na­rea proi­ec­te­lor înce­pu­te

Con­du­ce­rea Hi­dro­e­lec­tri­ca nu împăr­tășește de­loc re­la­xa­rea mi­nis­te­ru­lui. Ba, dim­po­tri­vă, es­te chiar îngri­jo­ra­tă, aproa­pe re­vol­ta­tă, pen­tru că ve­de cum toa­tă po­li­ti­ca sa de in­ves­tiții in­tră sub spec­trul in­cer­ti­tu­di­nii. „Din pă­ca­te, așa cum ara­tă lu­cru­ri­le, im­pac­tul asu­pra ac­ti­vi­tă­ţii noas­tre es­te uriaș, întru­cât avem o se­rie de obi­ec­ti­ve de in­ves­ti­ţii în de­ru­la­re, iar apli­ca­rea unei ast­fel de ho­tă­râri ar însem­na aban­do­na­rea lor“, a spus di­rec­to­rul Hi­dro­e­lec­tri­ca, Bog­dan Ba­dea.

El nu a pu­tut da de­ta­lii cu pri­vi­re la va­loa­rea in­ves­ti­ţi­i­lor ca­re ar ur­ma să fie pi­er­du­te sau la pu­te­rea in­sta­la­tă în ace­le obi­ec­ti­ve, pre­ci­zând că a ce­rut di­rec­to­ri­lor din ţa­ră da­te pen­tru a cen­tra­li­za și a pre­zen­ta mai de­par­te aces­te ci­fre. „Vom ana­li­za și mo­dul în ca­re ame­na­jă­ri­le exis­ten­te sunt afec­ta­te și es­ti­măm că im­pac­tul es­te foar­te ma­re, în con­di­ţi­i­le în ca­re ma­jo­ri­ta­tea acu­mu­lă­ri­lor mari ale noas­tre sunt la pes­te 800 de me­tri alti­tu­di­ne“, a ară­tat Ba­dea.

Po­tri­vit aces­tu­ia, in­clu­siv proi­ec­tul hi­dro­cen­tra­lei cu acu­mu­la­re prin pom­paj de la Tar­ni­ţa-lă­puștești, con­sem­nat în pro­gra­mul de gu­ver­na­re ca fi­ind un obi­ec­tiv stra­te­gic, ar ur­ma să fie afec­tat de apli­ca­rea aces­tei pre­ve­deri. „În ul­ti­ma vre­me, exis­tă mai mul­te proi­ec­te de ac­te nor­ma­ti­ve ca­re afec­te­a­ză Hi­dro­e­lec­tri­ca și re­sur­se­le re­ge­ne­ra­bi­le hi­dro. Mai exis­tă un proi­ect prin ca­re se ur­mă­rește crește­rea de­bi­tu­lui de ser­vi­tu­te, ca­re, la fel, ne va afec­ta foar­te mult. Din pă­ca­te, toa­te aces­te proi­ec­te nu au în spa­te stu­dii ca­re să de­mon­stre­ze ne­ce­si­ta­tea lor. Spre exem­plu, nu știm de un­de au re­zul­tat aces­te co­te de alti­tu­di­ne, 800 și 1500 de me­tri. Nu exis­tă ni­ci­un stu­diu ști­in­ţi­fic din ca­re să reia­să ce spe­cii de pești și plan­te sunt afec­ta­te. În plus, nu cred să mai exis­te vreo ţa­ră un­de să se pro­ce­de­ze așa și nu știu cui fo­lo­sesc toa­te aces­tea“, a sus­ţi­nut șe­ful Hi­dro­e­lec­tri­ca.

Ba­dea a adău­gat că în acest fel es­te pu­să în pe­ri­col atin­ge­rea ţin­tei de ener­gie re­ge­ne­ra­bi­lă pen­tru anul 2030, im­pu­să de Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an, în con­di­ţi­i­le în ca­re pen­tru sec­to­rul eo­lian și fo­to­vol­taic nu vor mai fi sche­me de sus­ţi­ne­re și sin­gu­ra va­rian­tă să ne apro­pi­em de ţin­tă es­te ener­gia hi­dro.

„Es­te ne­voie de o ana­li­ză se­ri­oa­să, pen­tru că aces­te ţin­te sunt obli­ga­to­rii și foar­te am­bi­ţi­oa­se“, a mai spus ofi­cia­lul pro­du­că­to­ru­lui de ener­gie.

Hi­dro­e­lec­tri­ca es­te cea mai ma­re com­pa­nie a sta­tu­lui ro­mân și, înce­pând din acest an, cea mai pro­fi­ta­bi­lă. Are ac­ti­ve în va­loa­re de pes­te 4 mi­liar­de eu­ro și fa­ce cir­ca 300 mi­li­oa­ne eu­ro pro­fit anual. Nu­mă­rul de an­ga­jați se apro­pie de 4.000.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.