Răz­boi­ul Toa­der – La­zăr se com­pli­că

Cotidianul - - ACTUALITATE - Paul Du­mi­tres­cu

Între mi­nis­trul Jus­tiți­ei, Tu­do­rel Toa­der, și pro­cu­ro­rul ge­ne­ral, Au­gus­tin La­zăr, exis­tă acum un ade­vă­rat răz­boi. Schim­buri du­re de re­plici, acu­zații re­ci­pro­ce, do­cu­men­te pre­zen­ta­te, con­troa­le anu­nța­te. Pro­to­coa­le­le din­tre SRI și Par­che­tul Ge­ne­ral au pus paie pe foc, într-un con­flict mai ve­chi din­tre șe­fii ce­lor do­uă in­sti­tuții.

Re­lați­i­le și așa ten­si­o­na­te între Mi­nis­te­rul Jus­tiți­ei și Par­che­tul Ge­ne­ral s-au agra­vat du­pă ce con­si­li­e­rul pre­mi­e­ru­lui Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă, Da­ri­us Vâlcov, el însuși un per­so­naj con­tro­ver­sat, a pos­tat pe pa­gi­na sa de Fa­ce­book un pro­to­col încheiat între do­uă in­sti­tuții im­por­tan­te ale sta­tu­lui, SRI și Par­che­tul Ge­ne­ral. PÎCCJ a pre­ci­zat că do­cu­men­tul are ca­rac­ter se­cret și a fost înain­tat Con­si­li­u­lui Su­pe­ri­or al Ma­gis­tra­tu­rii și Mi­nis­te­ru­lui Jus­tiți­ei pen­tru de­cla­si­fi­ca­re în pri­mă­va­ra aces­tui an. To­to­da­tă, Par­che­tul Ge­ne­ral s-a au­to­se­si­zat și i-a des­chis do­sar pe­nal lui Da­ri­us Vâlcov pen­tru încăl­ca­rea art. 305 din Cp pri­vind ne­gli­je­nța în păs­tra­rea in­for­mați­i­lor.

Eva­lua­re ver­sus co­res­pon­de­nță

Pos­ta­rea con­si­li­e­ru­lui pre­mi­e­ru­lui a dat naște­re unui am­plu scan­dal. Mi­nis­trul Jus­tiți­ei a anu­nțat pe ace­e­ași rețea de so­cia­li­za­re că va de­cla­nșa pro­ce­du­ra de eva­lua­re a ac­ti­vi­tății pro­cu­ro­ru­lui ge­ne­ral. La rândul său, Au­gus­tin La­zăr l-a acu­zat pe Tu­do­rel Toa­der de ma­ni­pu­la­re și min­ci­u­nă. „Se fac niște show-uri ca­re nu fac bi­ne ni­mă­nui, nici ță­rii, nici jus­tiți­ei, nici Mi­nis­te­ru­lui Pu­blic. E o ma­ni­pu­la­re pe­ni­bi­lă! A fa­ce pe ci­ne­va ig­no­rant, a ma­ni­pu­la pe ci­ne­va, e ofen­sa­tor la adre­sa opi­ni­ei pu­bli­ce in­te­li­gen­te. Sâmbă­tă mi­nis­trul Jus­tiți­ei a pu­bli­cat pe Fa­ce­book do­uă me­sa­je, ară­tând că doar zi­le­le aces­tea a aflat de acest lu­cru. Din co­res­pon­de­nța avu­tă re­zul­tă mo­dul sis­te­ma­tic în ca­re am coo­pe­rat cu mi­nis­trul pri­vind pro­ce­du­ri­le de de­se­cre­ti­za­re.“

Pro­cu­ro­rul ge­ne­ral a mai spus că acu­zați­i­le mi­nis­tru­lui sunt fal­se și sco­pul es­te de fapt des­ta­bi­li­za­rea in­sti­tuți­ei din cau­za do­sa­re­lor pe ca­re Par­che­tul Ge­ne­ral le are în lu­cru, unul pri­vind Re­vo­luția, iar în ce­lă­lalt sunt an­che­ta­te in­ci­den­te­le de la pro­tes­tul dias­po­rei din 10 au­gust. „Te­ma pro­to­coa­le­lor es­te una fal­să și, în ca­li­ta­te de pro­cu­ror ge­ne­ral al Par­che­tu­lui de pe lângă Înal­ta Cur­te de Ca­sație și Jus­tiție, am res­pec­tat le­gea, am in­for­mat Con­si­li­ul Su­pe­ri­or al Ma­gis­tra­tu­rii și Mi­nis­te­rul de Jus­tiție în le­gă­tu­ră cu de­mer­su­ri­le efec­tua­te. Spe­cu­lați­i­le din spați­ul pu­blic re­fe­ri­toa­re la un așa-zis mod «ile­gal», «sub­te­ran», de a acți­o­na re­pre­zin­tă, în mod evi­dent, o acți­u­ne de des­ta­bi­li­za­re a Mi­nis­te­ru­lui Pu­blic. Pro­to­co­lul cla­si­fi­cat are ca obi­ect iden­ti­fi­ca­rea, in­ves­ti­ga­rea și do­cu­men­ta­rea cu pri­vi­re la fap­te­le ce întru­nesc ele­men­te­le con­sti­tu­ti­ve ale in­fra­cți­u­ni­lor con­tra se­cu­ri­tății nați­o­na­le, in­fra­cți­u­ni­lor de te­ro­rism și in­fra­cți­u­ni­lor să­vârși­te de ca­dre ale SRI. Ser­vi­ci­ul Ro­mân de In­for­mații es­te or­ga­nul de stat spe­cia­li­zat în do­me­ni­ul in­for­mați­i­lor pri­vi­toa­re la si­gu­ra­nța nați­o­na­lă a Ro­mâni­ei. Acest pro­to­col nu și-a pro­dus efec­te­le, fi­ind de­nu­nțat la da­ta de 13.03.2017, în con­tex­tul dez­ba­te­ri­lor pu­bli­ce pri­vind pro­to­coa­le­le.“Au­gus­tin La­zăr a pre­zen­tat în acest sens mai mul­te do­cu­men­te ca­re ates­tă co­res­pon­de­nța din­tre ce­le do­uă in­sti­tuții.

Pro­to­coa­le cu pu­te­re de le­ge

Dis­pu­te­le din­tre cei doi s-au am­pli­fi­cat. Tu­do­rel Toa­der acu­ză Par­che­tul Ge­ne­ral că a dat pro­to­coa­le­lor pu­te­re de le­ge și vor­bește des­pre do­uă do­cu­men­te sem­na­te în ace­e­ași zi între ace­le­ași in­sti­tuții.

„De­ci­zia de de­cla­nșa­re a pro­ce­du­rii de eva­lua­re a pro­cu­ro­ru­lui ge­ne­ral nu a fost lua­tă ex­clu­siv pe ba­za unor cir­cum­sta­nțe sau împre­ju­rări re­cen­te. Cu ce­va timp în ur­mă spu­neam că vi­ne o vre­me când fi­e­ca­re tre­bu­ie eva­luat. La înce­pu­tul anu­lui 2017, pro­cu­ro­rul ge­ne­ral se de­cla­ra in­dig­nat, afir­mând că nu știe să mai exis­te ni­ci­un pro­to­col. Pro­cu­ro­rul ge­ne­ral fă­cea aces­te de­cla­rații în con­diți­i­le în ca­re în 2016 toc­mai încheia­se un nou pro­to­col și îl abro­ga­se pe cel din 2009. Pe 19 mar­tie i-am so­li­ci­tat să de­ma­re­ze pro­ce­du­ra de de­se­cre­ti­za­re a pro­to­co­lu­lui din 2009, sin­gu­rul de ca­re ave­am cu­noști­nță atunci. A do­ua zi, am pri­mit res­pec­ti­vul pro­to­col, mai puțin ul­ti­me­le do­uă pa­gini. Ulte­ri­or au fost și ele tri­mi­se. Tot pe 20 mar­tie am pri­mit pro­to­co­lul pri­vind or­ga­ni­za­rea coo­pe­ră­rii din­tre SRI și PÎCCJ, cu ca­rac­ter se­cret. Ca mi­nis­tru al Jus­tiți­ei, nu ave­am voie să-l fac pu­blic, să fac re­fe­riri la co­nți­nu­tul aces­tu­ia și nu ave­am com­pe­te­nța să de­ma­rez vreo pro­ce­du­ră de de­se­cre­ti­za­re. Res­pec­ti­vul pro­to­col a fost tri­mis și la CSM, l-au ci­tit și și-au pus și ei ace­e­ași pro­ble­mă: de ce ni l-au tri­mis, da­că nu au avem voie să îl fa­cem pu­blic? Fap­tul tri­mi­te­rii res­pec­ti­vu­lui pro­to­col la MJ și CSM nu ab­sol­vă sub ni­cio for­mă pe sem­na­ta­rii aces­tu­ia. Ni l-a tri­mis spre in­for­ma­re, la ce și pen­tru ce? Obser­văm în ar­ti­co­lul fi­nal că se pre­ve­de că la da­ta in­tră­rii în vi­goa­re se abro­gă pro­to­co­lul din 2009. Abro­ga­rea se re­fe­ră doar la ac­te­le nor­ma­ti­ve. Da­că sem­na­ta­rii au înțe­les să scrie că se abro­gă, în ac­ce­pți­u­nea lor ave­au va­le­nțe de ac­te nor­ma­ti­ve. Apre­ci­ez că re­pre­zin­tă o pro­fun­dă sfi­da­re la adre­sa sta­tu­lui de drept fap­tul că în 2018 es­te de­se­cre­ti­zat un pro­to­col din 2009, ca­re fu­se­se «abro­gat» din 2016, pre­cum și fap­tul de a nu se fa­ce ni­cio re­fe­ri­re la pro­to­co­lul din 2016. Le­ga­li­ta­tea pro­to­coa­le­lor poa­te fi sta­bi­li­tă nu­mai de in­sta­nța de con­ten­ci­os ad­mi­nis­tra­tiv. (...) Vă ex­prim o ne­du­me­ri­re per­so­na­lă. Am vor­bit des­pre pro­to­co­lul din de­cem­brie 2016. Nu­mai că, în ace­e­ași da­tă, la Mi­nis­te­rul Pu­blic apar do­uă pro­to­coa­le în ace­e­ași zi, sub nu­me­re di­fe­ri­te, având co­nți­nu­turi di­fe­ri­te.“Pro­cu­ro­rul ge­ne­ral, Au­gus­tin La­zăr, con­fir­mă exis­te­nța ce­lor do­uă do­cu­men­te. „Explic exis­te­nța a do­uă pro­to­coa­le: unul vi­za si­gu­ra­nță nați­o­na­lă și te­ro­ris­mul și tre­bu­ia cla­si­fi­cat. Ce­lă­lalt a stă­ru­it Mi­nis­te­rul Pu­blic să ră­mână ne­cla­si­fi­cat pen­tru a eli­mi­na sus­pi­ci­u­ni­le. El era o sim­plă pro­ce­du­ră teh­ni­că.“

Ino­ce­nța Ser­vi­ci­u­lui Ro­mân de In­for­mații

Din par­tea ce­lei­lal­te in­sti­tuții ca­re a sem­nat pro­to­coa­le­le, a ex­pli­cat di­rec­to­rul SRI, Eduard Hel­lvig, că nu mai exis­tă în pre­zent ni­ci­un pro­to­col încheiat de acest ser­vi­ciu de in­for­mații cu alte au­to­ri­tăți ale sta­tu­lui. „În fe­brua­rie anul tre­cut am de­nu­nțat ofi­cial toa­te ace­le pro­to­coa­le con­tro­ver­sa­te, oprind o prac­ti­că exis­ten­tă în tre­cut. Ce sunt aces­te pro­to­coa­le? Așa cum am ex­pli­cat și la Co­mi­sia de con­trol, încă de la înce­put am între­bat in­sti­tuția da­că aces­te pro­to­coa­le erau ne­ce­sa­re. Nu pu­te­am să pu­nem în prac­ti­că le­gea fă­ră pro­to­coa­le? Mi s-a răs­puns că da, se pu­tea con­form le­gii, dar aces­ta a fost in­stru­men­tul tra­diți­o­nal și aces­ta a fost ca­drul prin ca­re am pus în prac­ti­că ce­ea ce scrie în le­ge. Am dis­pus un au­dit in­tern re­fe­ri­tor la toa­te aces­te pro­to­coa­le de co­la­bo­ra­re cu alte in­sti­tuții. Am ho­tă­rât de­nu­nța­rea tu­tu­ror pro­to­coa­le­lor ca­re nu sunt im­pu­se de le­ge sau de ho­tă­râri CSAT. Ime­diat, în fe­brua­rie 2017, am de­ma­rat un pro­ces de de­nu­nța­re a pro­to­coa­le­lor cu par­che­te­le și in­sti­tuți­i­le din jus­tiție. Nu mai exis­tă în vi­goa­re ni­ci­un pro­to­col ca­re să ai­bă le­gă­tu­ră cu înfăp­tu­i­rea jus­tiți­ei în Ro­mânia.“

Con­flic­tul se ex­tin­de la CSM

În anu­nțul său de eva­lua­re a ac­ti­vi­tății pro­cu­ro­ru­lui ge­ne­ral, Tu­do­rel Toa­der a fă­cut o re­mar­că nea­veni­tă la adre­sa pro­cu­ro­ri­lor. „Mi­nis­te­rul Pu­blic s-a înde­păr­tat trep­tat-trep­tat de la ro­lul con­sti­tu­ţi­o­nal pe ca­re îl are. Eu am ob­ser­vat cum ac­ti­vi­ta­tea Mi­nis­te­ru­lui Pu­blic s-a înde­păr­tat pro­gre­siv de la ro­lul de ga­ran­ta­re a drep­tu­ri­lor și li­ber­tă­ţi­lor ce­tă­ţe­ni­lor.“

Con­si­li­ul Su­pe­ri­or al Ma­gis­tra­tu­rii a re­a­cți­o­nat prompt la acu­zați­i­le mi­nis­tru­lui. „Sec­ţia pen­tru pro­cu­rori a luat act cu îngri­jo­ra­re de de­cla­ra­ţi­i­le pu­bli­ce ale mi­nis­tru­lui jus­ti­ţi­ei din da­ta de 27.08.2018, po­tri­vit că­ro­ra «Mi­nis­te­rul Pu­blic s-a înde­păr­tat trep­tat de la ro­lul con­sti­tu­ţi­o­nal pe ca­re-l are, s-a înde­păr­tat pro­gre­siv de la ro­lul de ga­ran­ta­re a drep­tu­ri­lor și li­ber­tă­ţi­lor ce­tă­ţe­nești». Aces­te de­cla­ra­ţii ca­re acre­di­te­a­ză ide­ea că pro­cu­ro­rii își des­fășoa­ră ac­ti­vi­ta­tea cu încăl­ca­rea ca­dru­lui le­gal și a li­ber­tă­ţi­lor fun­da­men­ta­le ale ce­tă­ţe­ni­lor re­pre­zin­tă afir­ma­ţii gra­ve la adre­sa jus­ti­ţi­ei din Ro­mânia. Sec­ţia pen­tru pro­cu­rori atra­ge aten­ţia că ast­fel de afir­ma­ţii cu ca­rac­ter ge­ne­ral sunt de na­tu­ră a pu­ne la îndoia­lă ac­ti­vi­ta­tea și cre­di­bi­li­ta­tea Mi­nis­te­ru­lui Pu­blic. Sec­ţia pen­tru pro­cu­rori su­bli­nia­ză ne­voia unui me­saj pu­blic echi­li­brat și res­pon­sa­bil, ca­re să con­so­li­de­ze încre­de­rea ce­tă­ţe­a­nu­lui în ac­tul de jus­ti­ţie, înda­to­ri­re ca­re re­vi­ne de­o­po­tri­vă tu­tu­ror re­pre­zen­tan­ţi­lor in­sti­tu­ţi­i­lor pu­bli­ce, in­clu­siv mi­nis­tru­lui Jus­ti­ţi­ei.“

Tu­do­rel Toa­der nu re­nu­nță la lup­tă și vrea un răs­puns ofi­cial de la CSM, din ca­re să re­zul­te cât de îngri­jo­ra­ţi au fost „aceiași pro­cu­rori din CSM la so­li­ci­ta­rea una­ni­mă a pro­cu­ro­ri­lor din ca­drul Par­che­tu­lui de pe lângă ju­de­că­to­ria Brașov de sus­pen­da­re a de­ci­zi­i­lor Cur­ţii Con­sti­tu­ţi­o­na­le!“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.