Un mic mon­stru cre­at de Bă­ses­cu,

Ho­ria Ge­or­ges­cu, de la can­di­dat pen­tru co­mi­sar eu­ro­pe­an

Cotidianul - - DOSAR COTIDIANUL - Va­ler Ma­rian

Cu sa­bia lui Da­mo­cles dea­su­pra ca­pu­lui, du­pă ce a fost con­dam­nat de Cur­tea de Apel Bu­cu­rești la pa­tru ani de închi­soa­re într-un do­sar de re­tro­ce­dări su­pra­e­va­lua­te, dar nu­trind spe­ra­nța că va fi achi­tat de Înal­ta Cur­te de Ca­sație și Jus­tiție, pre­cum ami­ca sa Ali­na Bi­ca, fos­ta șe­fă a DIICOT, lui Ho­ria Ge­or­ges­cu i-au re­venit tu­peul și lău­dă­roșe­nia din vre­mu­ri­le bu­ne, când era se­cre­ta­rul ge­ne­ral și preșe­din­te­le Age­nți­ei Nați­o­na­le de Inte­gri­ta­te (ANI).

Într-un re­cent in­ter­viu, el înce­ar­că să im­pre­si­o­ne­ze opi­nia pu­bli­că in­du­cându-i aces­teia că ar fi fost o per­so­na­li­ta­te im­por­tan­tă și de per­spec­ti­vă nu nu­mai pen­tru ța­ra noas­tră, ci și pen­tru con­ti­nen­tul eu­ro­pe­an.

Gro­pa­rul ANI, cât pe ce să pu­nă mâna pe jus­tiția eu­ro­pe­a­nă sau ro­mâneas­că

În in­ter­vi­ul cu pri­ci­na, Ho­ria Ge­or­ges­cu a dat din ca­să că, în anul di­nain­tea ares­tă­rii sa­le, în timp ce era preșe­din­te­le ANI, ar fi pri­mit do­uă ofer­te in­sti­tuți­o­na­le de­o­se­bi­te. Pri­ma ofer­tă ar fi venit din par­tea fos­tu­lui preșe­din­te Traian Bă­ses­cu și a fos­tu­lui pre­mi­er Vic­tor Pon­ta, ca­re, în ur­ma unor con­sul­tări și cu fos­tul di­rec­tor al SRI Ge­or­ge Mai­or, l-au pus pe lis­ta scur­tă de can­di­dați pen­tru Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă de la Bru­xel­les, res­pec­tiv pen­tru fun­cția de co­mi­sar eu­ro­pe­an pen­tru Jus­tiție sau pen­tru cea de co­mi­sar eu­ro­pe­an pen­tru Afa­ceri In­sti­tuți­o­na­le. Preșe­din­te­le Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne, Je­an-clau­de Jun­ker, ar fi do­rit însă crește­rea nu­mă­ru­lui fe­mei­lor în rândul co­mi­sa­ri­lor eu­ro­peni, ast­fel că a avut câștig de cau­ză din par­tea Ro­mâni­ei Co­ri­na Crețu, ca­re a fost de­sem­na­tă co­mi­sar pen­tru Po­li­ti­că Re­gi­o­na­lă. A do­ua ofer­tă a venit din par­tea lui Vic­tor Pon­ta și Ge­or­ge Mai­or, ca­re i-au pro­mis por­to­fo­li­ul de mi­nis­tru al Jus­tiți­ei în gu­ver­nul ce ur­ma să fie con­dus de fos­tul di­rec­tor al SRI în ca­zul în ca­re fos­tul pre­mi­er PSD ar fi câști­gat ale­ge­ri­le pre­zi­de­nția­le din 2014. De da­ta ace­as­ta, nu a fost să fie, pen­tru că Pon­ta a pi­er­dut fo­to­li­ul de la Co­tro­ceni în fața con­tra­can­di­da­tu­lui PNL, Klaus Io­han­nis.

S-ar pu­tea de­du­ce că între nașul Mai­or și fi­nul Pon­ta, pe de o par­te, și ami­cul lor Ge­or­ges­cu, pe de altă par­te, a exis­tat un troc or­di­nar, pri­mii doi ofe­rin­du-i por­to­fo­li­ul de mi­nis­tru al Jus­tiți­ei drept răs­pla­tă pen­tru fap­tul că i-a fa­bri­cat un do­sar de in­com­pa­ti­bi­li­ta­te con­tra­can­di­da­tu­lui Io­han­nis, pe atunci pri­mar al mu­ni­ci­pi­u­lui Si­biu. Un ast­fel de troc are in­ci­de­nță pe­na­lă, tre­bu­ind ana­li­zat sub as­pec­tul să­vârși­rii in­fra­cți­u­nii de abuz în ser­vi­ciu, da­că fun­cți­o­na­rul pu­blic a obți­nut pen­tru si­ne sau pen­tru altul un avan­taj pa­tri­mo­nial sau ne­pa­tri­mo­nial, res­pec­tiv de com­pli­ci­ta­te la ace­as­tă in­fra­cți­u­ne. Ra­por­tul de in­com­pa­ti­bi­li­ta­te al ANI a fost anu­lat de Cur­tea de Apel Alba Iu­lia, dar Ho­ria Ge­or­ges­cu a de­cla­rat re­curs și, mai mult, cu in­sis­te­nță și chiar in­so­le­nță, a so­li­ci­tat Înal­tei Cu­rți de Ca­sație și Jus­tiție pres­chim­ba­rea ter­me­nu­lui de ju­de­ca­tă înain­te de da­ta sta­bi­li­tă pen­tru ale­ge­ri­le pre­zi­de­nția­le. Înal­ta Cur­te a res­pins ce­re­rea lui Ge­or­ges­cu și a ju­de­cat re­cur­sul ANI la ter­me­nul fi­xat în fe­brua­rie 2015, când l-a res­pins. La scurt timp, în mar­tie 2015, în con­tex­tul în ca­re prin­ci­pa­lii săi pro­tec­tori, Traian Bă­ses­cu și Ge­or­ge Mai­or, nu mai erau în fun­cții, Ge­or­ges­cu a fost in­cul­pat de DNA și ares­tat de Înal­ta Cur­te pen­tru abuz în ser­vi­ciu, fi­ind acu­zat că, în pe­ri­oa­da 2008-2009, ală­turi de alți mem­bri din Co­mi­sia Cen­tra­lă de Sta­bi­li­re a Des­pă­gu­bi­ri­lor din Au­to­ri­ta­tea Nați­o­na­lă pen­tru Res­ti­tu­i­rea Pro­pri­e­tăți­lor (ANRP), a apro­bat des­pă­gu­biri pen­tru imo­bi­le su­pra­e­va­lua­te cu 75 mi­li­oa­ne eu­ro.

Su­ges­tiv es­te fap­tul că în mai mult de ju­mă­ta­te din do­sa­re­le in­stru­men­ta­te de ANI, sub preșe­di­nția lui Ho­ria Ge­or­ges­cu, unor dem­ni­tari și po­li­ti­ci­eni im­por­ta­nți (mi­niștri, par­la­men­tari, preșe­di­nți de con­si­lii ju­dețe­ne, pri­mari) in­sta­nțe­le de ju­de­ca­tă le-au anu­lat ra­poar­te­le de in­com­pa­ti­bi­li­ta­te, iar par­che­te­le au cla­sat se­si­ză­ri­le pen­tru fals în de­cla­rații. Ma­jo­ri­ta­tea ra­poar­te­lor de in­com­pa­ti­bi­li­ta­te anu­la­te au fost fa­bri­ca­te la co­man­dă po­li­ti­că, înde­o­se­bi din par­tea fos­tu­lui preșe­din­te Traian Bă­ses­cu și a fos­tu­lui pre­mi­er Vic­tor Pon­ta, sau la co­man­da foști­lor șe­fi ai SRI Ge­or­ge Mai­or și Flo­rian Col­dea, cu ca­re Ge­or­ges­cu se afla în re­lații de ami­ciție, dar și de su­pușe­nie. Nu­mă­rul ma­re de so­luții de anu­la­re sau de cla­sa­re do­ve­dește și pre­ca­ri­ta­tea pro­fe­si­o­na­lă a ma­jo­ri­tății an­ga­jați­lor ANI, înce­pând cu fos­tul preșe­din­te Ho­ria Ge­or­ges­cu. ANI a fa­bri­cat ra­poar­te de in­com­pa­ti­bi­li­ta­te mul­tor dem­ni­tari, dar, cul­mea iro­ni­ei, Ho­ria Ge­or­ges­cu s-a aflat el însuși în sta­re de in­com­pa­ti­bi­li­ta­te în pe­ri­oa­da în ca­re a exer­ci­tat fun­cți­i­le de se­cre­tar ge­ne­ral și preșe­din­te al Age­nți­ei, deți­nând ca­li­ta­tea de ad­mi­nis­tra­tor la o fir­mă pri­va­tă (SC Ou­tlook SRL Brașov) în pe­ri­oa­da 1999-2003. Aces­ta a com­pro­mis to­tal și de­fi­ni­tiv ANI, ca­re a fost efec­tiv emas­cu­la­tă du­pă ares­ta­rea sa, în ul­ti­mii trei ani emițând ra­re­ori ra­poar­te de in­com­pa­ti­bi­li­ta­te, și aces­tea pen­tru ac­tori mi­nori din ad­mi­nis­trația pu­bli­că (pri­mari și vi­ce­pri­mari de co­mu­ne, con­si­li­eri lo­ca­li). Aproa­pe că se poa­te spu­ne că ANI a ieșit din uz, de­venind o in­sti­tuție mai mult de­co­ra­ti­vă.

Cu stu­dii de drept in­cer­te și fă­ră vreo pro­fe­sie ju­ri­di­că

Cum au pu­tut tan­de­mu­ri­le Bă­ses­cu – Pon­ta și Pon­ta – Mai­or să-l ofer­te­ze pe gro­pa­rul ANI cu fun­cții atât de im­por­tan­te pre­cum ce­le de co­mi­sar eu­ro­pe­an pen­tru Jus­tiție, res­pec­tiv mi­nis­tru de jus­tiție în Gu­ver­nul Ro­mâni­ei? Cum au ajuns să pro­pu­nă în aces­te fun­cții un in­di­vid du­bi­os și gău­nos, ca­re nu avea nici stu­dii ju­ri­di­ce cer­te și nici ex­pe­ri­e­nță în do­me­ni­ul jus­tiți­ei sau în alt do­me­niu ju­ri­dic, neac­ti­vând în ni­ci­u­na din pro­fe­si­i­le ju­ri­di­ce cu­nos­cu­te (ju­de­că­tor, pro­cu­ror, avo­cat, no­tar pu­blic, con­si­li­er ju­ri­dic)? Ho­ria Ge­or­ges­cu es­te încă un exem­plu sem­ni­fi­ca­tiv de pro­mo­va­re în fun­cții pe cri­te­rii cli­en­te­la­re, de fa­vo­ri­tism po­li­tic și obe­di­e­nță in­sti­tuți­o­na­lă, ni­ci­de­cum pe me­ri­to­crație. Ho­ria Ge­or­ges­cu es­te un caz ilus­tra­tiv și pen­tru fap­tul că a fost spri­ji­nit în ca­ri­e­ră de li­deri din toa­te par­ti­de­le po­li­ti­ce im­por­tan­te (PNL, PDL, PSD) și de șe­fii prin­ci­pa­le­lor in­sti­tuții de fo­rță (SRI, DNA, Par­che­tul Ge­ne­ral). El însuși se lau­dă că a fost în re­lații apro­pia­te cu foștii pre­mi­eri Tă­ri­ce­a­nu (PNL), Emil Boc (PDL), Mi­hai Răzvan Ungu­re­a­nu (PDL) și Vic­tor Pon­ta (PSD), cu fos­tul di­rec­tor al SRI Ge­or­ge Mai­or și, bi­neînțe­les, cu fos­tul preșe­din­te Traian Bă­ses­cu, ca­re a de­plâns ares­ta­rea sa (cu bi­ne­cu­nos­cu­ta ex­pre­sie: „Trei deai mei i-au ares­tat pe alți trei de-ai mei“). A fost su­sți­nut sub­sta­nțial și de fos­tul am­ba­sa­dor ame­ri­can la Bu­cu­rești Mark Gi­ten­stein, ca­re l-a elo­giat de ne­nu­mă­ra­te ori și a aran­jat să fie in­vi­tat și pri­mit la De­par­ta­men­tul Jus­tiți­ei și la De­par­ta­men­tul de Stat de la Was­hin­gton.

Între­a­ga ca­ri­e­ră pro­fe­si­o­na­lă a lui Ho­ria Ge­or­ges­cu a stat sub sem­nul fa­vo­ri­tis­mu­lui, șar­la­ta­ni­ei, co­ru­pți­ei, fal­su­lui și abu­zu­lui. Pen­tru edi­fi­ca­re, vom pre­zen­ta suc­cint pre­gă­ti­rea și ca­ri­e­ra pro­fe­si­o­na­lă a fos­tu­lui preșe­din­te al ANI. La înce­put de ca­ri­e­ră a fost aju­tat sub­sta­nțial de ta­tăl său, Ma­rian Ge­or­ges­cu,

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.