Mai­or, Pon­ta și Tă­ri­ce­a­nu

Sau mi­nis­tru al Jus­tiți­ei la ares­ta­re și con­dam­na­re

Cotidianul - - DOSAR COTIDIANUL -

co­lo­nel în re­zer­vă, fost co­man­dant al Pe­ni­ten­cia­ru­lui Co­dlea înain­te și du­pă Re­vo­luție, iar ulte­ri­or preșe­din­te al Con­si­li­u­lui de Admi­nis­trație al Uni­ver­si­tății Crești­ne „Di­mi­trie Can­te­mir“, Fi­lia­la Brașov. Prin pris­ma fun­cți­i­lor exer­ci­ta­te și în ba­za in­for­mați­i­lor deți­nu­te, aces­ta și-a for­mat un sis­tem re­lați­o­nal pu­ter­nic în rândul po­li­ti­ci­e­ni­lor și al unor șe­fi de in­sti­tuții de fo­rță, înce­pând de la Brașov, prin in­ter­me­di­ul că­ro­ra l-a aju­tat pe fi­ul său. Înain­te de toa­te, Ho­ria Ge­or­ges­cu a obți­nut do­uă li­ce­nțe, una în ști­i­nțe eco­no­mi­ce și una în drept, la uni­ver­si­ta­tea pa­tro­na­tă de ta­tăl său. Ast­fel, în pe­ri­oa­da 19952000, Ge­or­ges­cu a ur­mat cur­su­ri­le Fa­cul­tății de Drept din ca­drul Uni­ver­si­tății Hy­pe­ri­on Bu­cu­rești, uni­ver­si­ta­te des­tul de ob­scu­ră, la for­ma de învăță­mânt fă­ră frec­vență, dar nu a reușit să-și ia li­ce­nța ime­diat du­pă ab­sol­vi­re. A obți­nut li­ce­nța în drept abia du­pă 7 ani, res­pec­tiv în se­si­u­nea iu­lie 2007, deși le­gea per­mi­te su­sți­ne­rea exa­me­nu­lui de li­ce­nță în ma­xi­mum doi ani de la ab­sol­vi­rea stu­di­i­lor su­pe­ri­oa­re. Do­bândi­rea aces­tei li­ce­nțe es­te cu atât mai du­bi­oa­să cu cât a fost obți­nu­tă la Uni­ver­si­ta­tea „Di­mi­trie Can­te­mir“, ca­re era pa­tro­na­tă de ta­tăl său. În pe­ri­oa­da 1999-2003, Ho­ria Ge­or­ges­cu a ur­mat cur­su­ri­le Fa­cul­tății de Re­lații Inter­nați­o­na­le Brașov din ca­drul Uni­ver­si­tății „Di­mi­trie Can­te­mir“, for­ma de învăță­mânt la zi, obți­nând di­plo­ma de li­ce­nță în se­si­u­nea sep­tem­brie 2003. Stu­di­i­le su­pe­ri­oa­re ale lui Ho­ria Ge­or­ges­cu nu sunt însă cer­te, având în ve­de­re că fra­te­le său, So­rin Ge­or­ges­cu, a de­cla­rat, în cur­sul anu­lui 2015, du­pă ares­ta­rea sa, că nu are ști­i­nță că ar fi ur­mat și ab­sol­vit vreo fa­cul­ta­te și că și-ar fi cum­pă­rat ade­ve­ri­nțe­le de ab­sol­vi­re și di­plo­me­le de li­ce­nță.

Lan­sat de Tă­ri­ce­a­nu, pre­luat de Bă­ses­cu și de Pon­ta

În da­ta de 15 mai 2004, Ho­ria Ge­or­ges­cu a fost an­ga­jat spe­cia­list în in­ves­ti­gații fi­nan­cia­re în ca­drul struc­tu­rii cen­tra­le a DNA, ocu­pând acest post până la 1 mar­tie 2007. Ge­or­ges­cu a fost an­ga­jat ne­le­gal, întru­cât, po­tri­vit le­gii, tre­bu­ia să ai­bă înal­tă ca­li­fi­ca­re în do­me­ni­ul eco­no­mic, fi­nan­ciar, ban­car, va­mal, in­for­ma­tic, res­pec­tiv să ai­bă o ve­chi­me de mi­ni­mum 5 ani în spe­cia­li­ta­tea stu­di­i­lor eco­no­mi­ce, iar el de-abia obți­nu­se li­ce­nța în ști­i­nțe eco­no­mi­ce cu cir­ca opt luni înain­te de an­ga­ja­re. Mis­te­rul a fost dez­le­gat câți­va ani mai târziu, când fra­te­le său, So­rin Ge­or­ges­cu, l-a de­nu­nțat că ar fi dat mi­tă su­ma de 18.000 do­lari pen­tru a fi an­ga­jat spe­cia­list fi­nan­ciar la DNA. Sin­gu­ra ex­pe­ri­e­nță a lui Ho­ria Ge­or­ges­cu în do­me­ni­ul eco­no­mi­co-fi­nan­ciar a fost, po­tri­vit unor ofițeri de in­for­mații din Brașov, ca­re și-au in­for­mat su­pe­ri­o­rii de la Bu­cu­rești în acest sens, im­pli­ca­rea sa într-o su­i­tă de in­fra­cți­uni de eva­zi­u­ne fis­ca­lă și spă­la­re de bani, cu un be­ne­fi­ciu es­ti­mat la 350.000 eu­ro, prin­tr-o ca­ra­ca­tiță de fir­me de fa­mi­lie, în ca­re a fost com­bi­nat cu ma­ma și nașa sa, pre­cum și cu ta­tăl și fra­te­le său. Prin ace­as­tă ca­ra­ca­tiță au fost ex­tor­ca­te in­clu­siv su­me sub­sta­nția­le de la ta­xe­le înca­sa­te de la stu­de­nți de că­tre Uni­ver­si­ta­tea Crești­nă „Di­mi­trie Can­te­mir“Brașov, ca­re era pa­tro­na­tă de ta­tăl său.

În pe­ri­oa­da 2007-2008, Ho­ria Ge­or­ges­cu a co­che­tat cu po­li­ti­ci­eni de la vârf ai PNL, ca­re asi­gu­rau o gu­ver­na­re mi­no­ri­ta­ră cu UDMR. În da­ta de 2 mai 2007 a fost an­ga­jat con­si­li­er al mi­nis­tru­lui pen­tru Imm-uri, Co­me­rț, Tu­rism și Pro­fe­sii Li­be­ra­le Ovi­diu Si­la­ghi, ca­re fu­se­se cer­ce­tat de DNA în pe­ri­oa­da în ca­re Ge­or­ges­cu a ac­ti­vat la ace­as­tă in­sti­tuție. În da­ta de 2 iu­lie 2007 a fost nu­mit con­si­li­er al mi­nis­tru­lui Jus­tiți­ei Tu­dor Chi­ua­riu, deși nu avea nici li­ce­nță în drept, nici ve­chi­me în vreo pro­fe­sie ju­ri­di­că la da­ta res­pec­ti­vă, obți­nând li­ce­nța în ști­i­nțe ju­ri­di­ce ulte­ri­or, în lu­na an­ga­jă­rii. Mai mult, Ge­or­ges­cu a fost de­sem­nat re­pre­zen­tan­tul Mi­nis­te­ru­lui Jus­tiți­ei în Co­mi­sia Cen­tra­lă pen­tru Sta­bi­li­rea Des­pă­gu­bi­ri­lor din ca­drul ANRP, fă­ră să con­te­ze că nu avea de­loc ex­pe­ri­e­nță ju­ri­di­că. Ast­fel că nu es­te de mi­ra­re că, în ace­as­tă ipos­ta­ză, a să­vârșit, cel mai pro­ba­bil la co­man­da unor li­deri PDL, in­fra­cți­u­ni­le pen­tru ca­re a fost ares­tat și con­dam­nat.

În apri­lie 2008, Ho­ria Ge­or­ges­cu a fost de­tașat și împu­ter­ni­cit se­cre­tar ge­ne­ral al nou-înfi­i­nța­tei Age­nții Nați­o­na­le de Inte­gri­ta­te, la pro­pu­ne­rea pre­mi­e­ru­lui Că­lin Po­pes­cu-tă­ri­ce­a­nu, acest post re­venind PNL. Stu­pe­fiant es­te că Ge­or­ges­cu a fost de­sem­nat în ace­as­tă fun­cție în ba­za unei ade­ve­ri­nțe fal­se sem­na­te de pri­mul preșe­din­te al ANI, pro­cu­ro­rul Că­tă­lin Ma­co­vei, în ca­re era con­sem­nat că sus-nu­mi­tul avea stu­dii ju­ri­di­ce și 5 ani ve­chi­me în spe­cia­li­ta­tea stu­di­i­lor. Or, pre­o­pi­nen­tul nu avea nici mă­car un an ve­chi­me în spe­cia­li­ta­tea stu­di­i­lor ju­ri­di­ce, în con­diți­i­le în ca­re a obți­nut li­ce­nța în drept în iu­lie 2007, lu­nă în ca­re a și fost an­ga­jat con­si­li­er al mi­nis­tru­lui Jus­tiți­ei. Cu toa­te aces­tea, Age­nția Nați­o­na­lă a Fun­cți­o­na­ri­lor Pu­blici i-a eli­be­rat avi­zul ne­ce­sar a do­ua zi du­pă pre­zen­ta­rea ade­ve­ri­nței, fă­ră să efec­tue­ze mi­ni­me ve­ri­fi­cări asu­pra ac­te­lor de stu­dii și de an­ga­ja­re ale lui Ge­or­ges­cu. Avi­zul a fost sem­nat de vi­ce­preșe­din­te­le Vi­o­rel Coi­fan, ca­re a fost no­mi­na­li­zat în ace­as­tă fun­cție de PNL.

Exploa­tat și pro­te­jat de Mai­or

Du­pă pi­er­de­rea gu­ver­nă­rii de că­tre PNL, Ho­ria Ge­or­ges­cu a co­che­tat din plin cu PDL și cu preșe­din­te­le Traian Bă­ses­cu în pe­ri­oa­da 2009-2012. În apri­lie 2012, sub ul­ti­ma gu­ver­na­re PDL, con­du­să de fos­tul pre­mi­er Mi­hai Răzvan Ungu­re­a­nu, Ge­or­ges­cu a fost de­sem­nat preșe­din­te al ANI, deși nu avea nici atunci 5 ani ve­chi­me în spe­cia­li­ta­tea stu­di­i­lor ju­ri­di­ce. Du­pă ce, în lu­na mai 2012, a ajuns la gu­ver­na­re USL, Ge­or­ges­cu s-a apro­piat, prin in­ter­me­di­ul fos­tu­lui di­rec­tor al SRI Ge­or­ge Mai­or, de ex-pre­mi­e­rul Vic­tor Pon­ta, cu ca­re a ajuns în re­lații ami­ca­le. Pon­ta îi tran­smi­tea, de re­gu­lă, co­men­zi­le împo­tri­va unor ad­ver­sari po­li­tici sau in­de­zi­ra­bi­li din PSD, cu oca­zia par­ti­de­lor de te­nis pe ca­re le ju­cau în lo­cații ale SRI.

Du­pă cum el însuși a re­cu­nos­cut, Ho­ria Ge­or­ges­cu a fost ex­trem de apro­piat de di­rec­to­rul SRI Ge­or­ge Mai­or, cu ca­re se întâlnea în lo­cații ale SRI și la bi­ro­ul său și se vi­zi­tau aca­să. De la Mai­or a pri­mit și ce­le mai mul­te co­men­zi în ca­li­ta­te de preșe­din­te al ANI, ce­le mai sem­ni­fi­ca­ti­ve fi­ind pre­tin­se­le ra­poar­te de in­com­pa­ti­bi­li­ta­te ale ac­tua­lu­lui preșe­din­te Klaus Io­han­nis și ale ac­tua­lu­lui di­rec­tor al SRI, Eduard Hel­lwig, ca­re au fost anu­la­te în jus­tiție. Cu aju­to­rul lui Mai­or, Ge­or­ges­cu a fost oploșit cu un mas­te­rat la Co­le­gi­ul Nați­o­nal de In­for­mații în 2009 și a de­venit doc­to­rand la Aca­de­mia Nați­o­na­lă de In­for­mații în 2010. Ur­ma să-și su­sți­nă doc­to­ra­tul în va­ra anu­lui 2015, când s-a aflat într-o im­po­si­bi­li­ta­te obi­ec­ti­vă, întru­cât era în sta­re de arest, ast­fel că nați­u­nea fost vă­du­vi­tă de încă un doc­tor în ști­i­nțe nați­o­na­le și de in­for­mații. Mai­or a avut, cu si­gu­ra­nță, un cu­vânt de spus și cu oca­zia de­sem­nă­rii sa­le în fun­cția de preșe­din­te al ANI în apri­lie 2012. Bi­no­mul SRI – DNA l-a pro­te­jat până ce Traian Bă­ses­cu și Ge­or­ge Mai­or s-au aflat în fun­cții. Și DNA și Par­che­tul Ge­ne­ral, pre­cum și alte uni­tăți de par­chet, ca Par­che­tul de pe lângă Ju­de­că­to­ria Sec­to­ru­lui 1 Bu­cu­rești, au cla­sat do­sa­re­le în ca­re Ge­or­ges­cu a fost cer­ce­tat pen­tru da­re de mi­tă, abuz în ser­vi­ciu, com­pli­ci­ta­te la fals in­te­lec­tual și uz de fals.

I-a venit to­tuși rândul în pri­mă­va­ra anu­lui 2015. Ar fi sur­venit și cum ar fi fost co­men­ta­tă ares­ta­rea lui Ho­ria Ge­or­ges­cu în fun­cția de co­mi­sar eu­ro­pe­an pen­tru Jus­tiție sau în fun­cția de mi­nis­tru de Jus­tiție pen­tru fap­te­le im­pu­ta­te din pe­ri­oa­da 2008-2009? Ci­ne ar fi spă­lat ruși­nea Ro­mâni­ei? Cert es­te că li­che­le­le s-au atras, s-au pro­te­jat și s-au pro­mo­vat întot­de­au­na.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.