Do­cu­men­te ne­ce­sa­re

Cotidianul - - SĂNĂTATE -

1. Do­cu­men­te­le me­di­ca­le ne­ce­sa­re la înscri­e­rea/frec­ven­ta­rea/ter­mi­na­rea unui ci­clu de învăță­mânt sunt: a) ade­ve­ri­nță me­di­ca­lă pen­tru înscri­e­rea în co­lec­ti­vi­ta­te; b) aviz epi­de­mi­o­lo­gic pen­tru (re)in­tra­re în co­lec­ti­vi­ta­te.

2. Ade­ve­ri­nța me­di­ca­lă se eli­be­re­a­ză în ur­mă­toa­re­le cir­cum­sta­nțe: a) la înscri­e­rea în fi­e­ca­re ci­clu de învăță­mânt – se eli­be­re­a­ză de că­tre me­di­cul de fa­mi­lie sau de că­tre me­di­cul co­lec­ti­vi­tății de la ca­re pro­vi­ne co­pi­lul; b) la ter­mi­na­rea unui ci­clu de învăță­mânt preu­ni­ver­si­tar – se eli­be­re­a­ză de că­tre me­di­cul ca­re are în su­pra­ve­ghe­re co­lec­ti­vi­ta­tea; c) la tran­sfe­rul ele­vu­lui într-o altă uni­ta­te șco­la­ră – se eli­be­re­a­ză de me­di­cul ca­re are în su­pra­ve­ghe­re uni­ta­tea de învăță­mânt de la ca­re se tran­sfe­ră.

3. Avi­zul epi­de­mi­o­lo­gic se eli­be­re­a­ză în ur­mă­toa­re­le cir­cum­sta­nțe: a) du­pă o pe­ri­oa­dă de ab­se­nță din co­lec­ti­vi­ta­te de cel puțin 3 zi­le con­se­cu­ti­ve; b) la ple­ca­rea în ta­be­re, vi­zi­te de stu­diu etc.

Ori­ce altă ade­ve­ri­nță pre­tin­să e un abuz!.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.