Ci­o­loș, prins cu SRI

Cotidianul - - ACTUALITATE -

Ordo­na­nța de ur­ge­nță da­tă în 2016, când mi­nis­tru al Jus­tiți­ei era Ra­lu­ca Pru­nă, do­cu­ment pe ba­za că­ru­ia a fost sem­nat pro­to­co­lul din­tre Par­che­tul Ge­ne­ral și SRI pe 8 de­cem­brie 2016, a fost da­tă fă­ră a avea avi­zul CSM.

Cel puțin așa su­sți­ne, pe blo­gul per­so­nal, ju­de­că­toa­rea Flo­ri­ca Ro­man, de la Cur­tea de Apel Ora­dea. Pos­ta­rea, in­ti­tu­la­tă „DO­CU­MENT: OUG 6/2016 A GUV. CI­O­LOȘ, PRIN CA­RE SRI A FOST FĂ­CUT ORGAN DE «CERCETARE PE­NA­LĂ SPECIALĂ», NU A AVUT AVI­ZUL CSM“, al că­rei rol es­te ace­la de a fa­ce lu­mi­nă, mă­car pa­rțial, în acest caz, poa­te fi ci­ti­tă in­te­gral mai jos:

„În con­tex­tul în ca­re atât SRI, cât și Par­che­tul Ge­ne­ral își jus­ti­fi­că pro­to­co­lul de coo­pe­ra­re co­mun sem­nat în iar­na lui 2016 pe OUG 6/2016, es­te bi­ne de ști­ut că ace­as­tă or­do­na­nță de ur­ge­nță, prin ca­re SRI a de­venit „organ de cercetare pe­na­lă specială“, ase­me­nea fos­tei Se­cu­ri­tăți co­mu­nis­te, a fost adop­ta­tă de gu­ver­nul Ci­o­loș fă­ră să ai­bă avi­zul CSM.

CSM a avi­zat ordo­na­nța abia ul­te­ri­or, la ce­re­rea Par­la­men­tu­lui și du­pă ce OUG 6/2016 de­ja fu­se­se pu­bli­ca­tă în Mo­ni­to­rul Ofi­cial și tri­mi­să Par­la­men­tu­lui.

Lip­sa avi­zu­lui CSM an­te­ri­or adop­tă­rii or­do­na­nței și pu­bli­că­rii în Mo­ni­to­rul Ofi­cial rei­e­se atât din par­cur­ge­rea do­cu­men­te­lor pri­vind OUG 6/2016, ca­re se gă­sesc pe si­te-ul Ca­me­rei De­pu­tați­lor și Se­na­tu­lui, cât și es­te con­fir­mat de un răs­puns ofi­cial pe ca­re l-am pri­mit de la CSM pe acest su­bi­ect.

Voi fa­ce în pri­ma fa­ză pu­bli­că so­li­ci­ta­rea tri­mi­să la CSM și răs­pun­sul pri­mit, ur­mând ca în zi­le­le ur­mă­toa­re să pu­blic și alte co­res­pon­de­nțe pe ca­re le-am avut cu CSM și Mi­nis­te­rul Jus­tiți­ei pri­vind adop­ta­rea OUG 6/2016.

Scurt is­to­ric

În con­tex­tul uriașe­lor ma­ni­pu­lări și de­zin­for­mări ca­re au însoțit dez­ba­te­rea pri­vind mo­di­fi­ca­rea le­gi­lor jus­tiți­ei din toam­na anu­lui 2017, mi-am adus amin­te de gra­ba cu ca­re gu­ver­nul Ci­o­loș a adop­tat OUG 6/2016.

Era vi­neri, aproa­pe de mi­e­zul no­pții, când mi­nis­trul Jus­tiți­ei de atunci, Ra­lu­ca Pru­nă, a ți­nut o con­fe­ri­nță de pre­să în ca­re ex­pli­ca cum a ajuns gu­ver­nul Ci­o­loș la con­clu­zia să fa­că SRI „organ de cercetare pe­na­lă specială“, așa cum era fos­ta Se­cu­ri­ta­te co­mu­nis­tă.

M-am adre­sat Mi­nis­te­ru­lui Jus­tiți­ei și CSM, în ba­za Le­gii 544/2001 pri­vind li­be­rul ac­ces la in­for­mați­i­le de in­te­res pu­blic, so­li­ci­tând să îmi co­mu­ni­ce tra­seul le­gis­la­tiv al or­do­na­nței, da­ta când CSM l-a avi­zat și co­pii ale tu­tu­ror înscri­su­ri­lor re­le­van­te pri­vind pro­ce­du­ra de adop­ta­re a OUG 6 din 2016.

In­for­mați­i­le so­li­ci­ta­te mi-au fost co­mu­ni­ca­te, iar din răs­pun­su­ri­le pri­mi­te re­zul­tă, pe scurt, ur­mă­toa­re­le:

1. Ordo­na­nța de Ur­ge­nță 6 din 2016 a fost adop­ta­tă în noap­tea de vi­neri, 11 mar­tie 2016, și pu­bli­ca­tă în Mo­ni­to­rul Ofi­cial din da­ta de 14 mar­tie 2016.

2. Ce­re­rea, cu com­ple­tă­ri­le fi­na­le, de avi­za­re, pre­cum și pro­pu­ne­ri­le le­gis­la­ti­ve fă­cu­te de Mi­nis­te­rul Jus­tiți­ei, au fost tri­mi­se la CSM în da­ta de 9 mar­tie 2016.

3. În da­ta de 10 mar­tie 2016, Co­mi­sia 1 din ca­drul CSM a dat aviz fa­vo­ra­bil, ca­re a fost înain­tat spre apro­ba­re Ple­nu­lui CSM și, spre lua­re la cu­noști­nță, Mi­nis­te­ru­lui Jus­tiți­ei.

4. Pe da­ta de 11 mar­tie 2016, Gu­ver­nul a adop­tat ordo­na­nța de ur­ge­nță ca­re a de­venit OUG 6/2016.

5. În da­ta de 14 mar­tie 2016, Mi­nis­te­rul Jus­tiți­ei a tran­smis CSM prin fax o no­uă for­mă a proi­ec­tu­lui OUG 6 – ce fu­se­se de­ja adop­tat de gu­vern –, ca­re era di­fe­rit de proi­ec­tul tran­smis pe da­ta de 9 mar­tie și avi­zat de Co­mi­sia 1 pe da­ta de 10 mar­tie. Acest nou proi­ect, de­venit OUG 6/2016, pro­pu­nea și mo­di­fi­ca­rea Le­gii pri­vind înfi­i­nța­rea și fun­cți­o­na­rea DIICOT, pre­cum și alte pro­pu­neri de mo­di­fi­ca­re a ce­lor trei le­gi inițial pro­pu­se spre a fi mo­di­fi­ca­te.

Față de ace­as­tă no­uă va­rian­tă le­gis­la­ti­vă, Co­mi­sia 1, în da­ta de 15 mar­tie 2016, a înain­tat Ple­nu­lui CSM trei so­luții ca­re ar fi pu­tut fi adop­ta­te:

– Res­pin­ge­rea so­li­ci­tă­rii ca fi­ind fă­ră obi­ect cât timp ordo­na­nța fu­se­se de­ja pu­bli­ca­tă în Mo­ni­to­rul Ofi­cial.

– Avi­za­rea or­do­na­nței în mo­dul în ca­re a fost adop­ta­tă.

– Avi­za­rea pro­pu­ne­ri­lor tri­mi­se de Mi­nis­te­rul Jus­tiți­ei la da­ta de 9 mar­tie 2016.

În ul­ti­me­le do­uă va­rian­te se pro­pu­nea o avi­za­re re­troac­ti­vă a unei le­gi ca­re era de­ja în vi­goa­re.

6. În șe­di­nța din da­ta de 17 mar­tie 2016, Ple­nul CSM nu a adop­tat nici una din­tre va­rian­te­le pro­pu­se de că­tre Co­mi­sia 1.

7. Ul­te­ri­or, pe da­ta de 24 mar­tie 2016, du­pă ce OUG 6/2016 de­ja a fost adop­ta­tă de gu­vern și pu­bli­ca­tă în Mo­ni­to­rul Ofi­cial, la ce­re­rea Co­mi­si­ei ju­ri­di­ce din Se­nat, Ple­nul CSM, prin Ho­tă­rârea 326, a avi­zat fa­vo­ra­bil pro­pu­ne­ri­le de mo­di­fi­cări le­gis­la­ti­ve ce­ru­te de ace­as­tă Co­mi­sie a Se­na­tu­lui.

„Prin Ho­tă­rârea nr. 326 din da­ta de 24.03.2016, Ple­nul Con­si­li­u­lui Su­pe­ri­or al Ma­gis­tra­tu­rii a avi­zat fa­vo­ra­bil proi­ec­tul de Le­ge pen­tru apro­ba­rea Or­do­na­nței de Ur­ge­nță a Gu­ver­nu­lui nr. 6/2016 pri­vind une­le mă­suri pen­tru pu­ne­rea în exe­cu­ta­re a man­da­te­lor de su­pra­ve­ghe­re teh­ni­că dis­pu­se în pro­ce­sul pe­nal“, a spus CSM în răs­pun­sul ofi­cial pe ca­re l-am pri­mit.

În con­clu­zie, OUG 6/2016 NU A FOST AVIZATĂ DE CSM înain­te de adop­ta­re și pu­bli­ca­re în Mo­ni­to­rul Ofi­cial.

Le­gea pen­tru apro­ba­rea OUG 6/2016 se află în pre­zent în Ca­me­ra De­pu­tați­lor.

În anii 2017 și 2018, în con­tex­tul pri­vind mo­di­fi­ca­rea le­gi­lor jus­tiți­ei, cea mai ma­re par­te a pre­sei, so­ci­e­tății ci­vi­le, pro­cu­ro­rul-șef, Au­gus­tin La­zăr, fos­tul șef al DNA Lau­ra Co­druța Ko­ve­si, o par­te din­tre ju­de­că­tori și pro­cu­rori, une­le aso­ciații pro­fe­si­o­na­le ale aces­to­ra, fos­tul mi­nis­tru Mo­ni­ca Ma­co­vei, re­pre­zen­ta­nți ai par­ti­de­lor de opo­ziție au ur­lat că nu es­te po­si­bil și ad­mi­si­bil ca le­gi­le jus­tiți­ei să fie mo­di­fi­ca­te fă­ră avi­zul po­zi­tiv al CSM.

Toți au cla­mat că jus­tiția a fă­cut pro­gre­se, fun­cți­o­nea­ză per­fect și că ori­ce mo­di­fi­cări ale le­gi­lor jus­tiți­ei nu pot să atra­gă de­cât un re­gres imi­nent al sis­te­mu­lui ju­di­ciar. Au su­sți­nut ace­as­ta în con­tra evi­de­nței, a pro­be­lor cla­re, pu­bli­ce, pri­vind exis­te­nța unor abu­zuri gro­so­la­ne ale pro­cu­ro­ri­lor împo­tri­va ro­mâni­lor, abu­zuri ca­re nu pot fi co­rec­ta­te fă­ră mo­di­fi­ca­rea le­gi­lor jus­tiți­ei.

Prin­tre cei mai vo­ca­li con­tes­ta­tari împo­tri­va mo­di­fi­că­ri­lor la le­gi­le jus­tiți­ei au fost mem­brii fos­tu­lui gu­vern Ci­o­loș, cum ar fi fos­tul mi­nis­tru al Jus­tiți­ei Ra­lu­ca Pru­nă și dom­nul Ci­o­loș însuși.

Fos­tul prim-mi­nis­tru Ci­o­loș și fos­tul mi­nis­tru al jus­tiți­ei Ra­lu­ca Pru­nă, prin pos­tări re­pe­ta­te pe Fa­ce­book, au scris des­pre cât de pe­ri­cu­loa­se sunt mo­di­fi­că­ri­le la le­gi­le jus­tiți­ei și au su­sți­nut că es­te inad­mi­si­bil ca mo­di­fi­ca­rea aces­to­ra să se fa­că fă­ră avi­zul po­zi­tiv al CSM și fă­ră acor­dul ma­gis­trați­lor.

Nici unul din­tre acești cri­tici ai pro­pu­ne­ri­lor de mo­di­fi­ca­re a le­gi­lor jus­tiți­ei ori a co­du­ri­lor pe­na­le nu a fost in­te­re­sat de fap­tul că gu­ver­nul Ci­o­loș a mo­di­fi­cat, în anul 2016, le­gi­le jus­tiți­ei, Co­du­ri­le, pre­cum și alte le­gi ca­re pri­vesc or­ga­ni­za­rea și fun­cți­o­na­rea sis­te­mu­lui ju­di­ciar, prin mai mul­te or­do­na­te de ur­ge­nță, fă­ră dez­ba­teri pu­bli­ce. La fel cum nici unul din­tre cri­ti­cii mo­di­fi­că­ri­lor la le­gi­le jus­tiți­ei, fă­cu­te în cel mai tran­spa­rent mod de până acum, nu au „ob­ser­vat“că OUG 6/2016 a fost adop­ta­tă de gu­ver­nul Ci­o­loș fă­ră să ai­bă avi­zul CSM.

Apli­ca­rea du­blei mă­suri, fățăr­ni­cia și im­pos­tu­ra unor dem­ni­tari ro­mâni, oa­meni po­li­tici, re­pre­zen­ta­nți ai au­to­ri­tății ju­de­că­to­rești, unii ju­de­că­tori și pro­cu­rori, for­ma­tori de opi­nie și re­pre­zen­ta­nți ai so­ci­e­tății ci­vi­le nu are li­mi­te.

Pe ba­za unei or­do­na­nțe de ur­ge­nță da­te de gu­ver­nul Ci­o­loș, ca­re nu a avut avi­zul pre­a­la­bil al CSM, SRI a fost fă­cut „organ de cercetare pe­na­lă specială“, așa cum era fos­ta Se­cu­ri­ta­te co­mu­nis­tă.

Tot pe ba­za aces­tei or­do­na­nțe s-a sem­nat acel nou pro­to­col din 2016 din­tre SRI și Par­che­tul Ge­ne­ral, des­pre ca­re am aflat abia acum.

În pe­ri­oa­da ur­mă­toa­re voi pu­bli­ca și res­tul co­res­pon­de­nței cu MJ și CSM, pen­tru a ve­dea cum însuși SRI a pro­pus amen­da­men­te la OUG 6, cu sco­pul să de­vi­nă „organ de cercetare pe­na­lă specială.“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.